Kuratorernes redegørelse vedrørende Puisi A/S

I budget fremlagt på bestyrelsesmøde 28.9.1999 forventedes nettoresultatet pr. sæl at stige til ca. 17.350 kr.

Mandag d. 14. januar 2002
Vilhelm Dickmeiss
Wilhelm Malling
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Indledning
1. Baggrund
2. Ansvar i forbindelse med opstartog drift af virksomheden
3. Ansvar for dispositioner vedr. Kina
4. Ansvar for forpligtelser påtagetog betalinger effektueret efter 18.12.1999
5. Konklusion


Indledning
I forbindelse med kuratorernes undersøgelser, der dannede grundlag for den til kreditorerne udsendte redegørelse om de vigtigste årsager til konkursen, jf konkurslovens § 125, stk. 2, måtte kuratorerne konstatere, at der kunne være grundlag for at antage, at ledelsen eller enkelte medlemmer heraf og/eller andre kunne have pådraget sig et erstatningsansvar for handlinger eller undladelser i selskabet som ultimativt førte til selskabets konkurs.

Med henblik på undersøgelse af de i boet konstaterede ansvarsproblemstillinger har kuratorerne foretaget gennemgang af de i sagen forefundne dokumenter, herunder korrespondance, bestyrelsesmødereferater, budgetter, regnskaber m.v.

I forbindelse med undersøgelsen har kuratorerne endvidere haft drøftelser med tidligere direktør i selskabet H.P. Christensen og tidligere fabriksleder René Hansen.

På grundlag af de foretagne undersøgelser vil der nedenfor blive redegjort for de konstaterede ansvarsproblemstillinger, der knytter sig til følgende problemkredse: Ansvar i forbindelse med opstart og drift af virksomheden. Ansvar for dispositioner vedrørende Kina. Ansvar for betalinger effektueret efter 18-12.1999. Det bemærkes, at nærværende redegørelse ikke forud har været forelagt den tidligere ledelse eller andre.

Det bemærkes endvidere, at nærværende redegørelse omhandler det eventuelle erstatningsansvar, der foreligger i forhold til selskabet. Redegørelsen omhandler således ikke det erstatningsansvar, som enkeltkreditorer matte kunne påberåbe sig overfor selskabets ledelse eller andre.

1. Baggrund
Den forretningsmæssige og økonomiske udnyttelse af sælen har siden begyndelsen af 70'erne begrænset sig til udnyttelse af skindet.

Igennem en årrække er der således i Grønland pågået undersøgelser af mulighederne for den fulde udnyttelse af den Grønlandske sæl, herunder mulighederne for afsætning af produkter fra sæl.

På baggrund af indledende undersøgelser vedrørende den forretningsmæssige udnyttelse af kød- og spækdelen foretaget af amerikaneren David Stevens, som et samarbejde senere indledtes med, igangsatte Hjemmestyret et projekt, omhandlende produktion af sælpølser i Grønland til salg i Kina.

Der blev herefter afsat 4 mio. kr. på Finansloven i 1995 til Royal Greenland A/S til gennemførelse af et pilotprojekt, hvor Royal Greenland stillede ekspertise til rådighed. Beløbet blev overført til 1996.

I efteråret 1997 gennemførtes en markedstest i Kina af David Stevens i samarbejde med kinesiske universiteter. På baggrund heraf blev der udarbejdet en rapport til Landsstyret med en anbefaling om, at der syntes at være muligheder for en egentlig kommerciel produktion Man planlagde på baggrund af rapporten produktion af pølser af sælkød samt produktion af sæloliepiller af spæk, samt salg af sælpenis som et efterspurgt produkt. Pølserne skulle produceres i Grønland og afsættes i Kina, hvor også produktion og salg af sæloliepiller skulle ske.

Landsstyret nedsatte ved udgangen af 1997 en interimbestyrelse med deltagelse fra Grønlands Hjemmestyre og Royal Greenland A/S, som fik til opgave at vurdere mulighederne for det videre forløb samt med henblik på oprettelse af et aktieselskab. Til disse formål afsatte Landstinget 10 mio. kr. på Finanslov 1998 til aktieindskud.

Det var et ønske fra Hjemmestyrets side, at David Stevens personligt skulle tilknyttes projektet, således at også han havde en vis økonomisk binding til projektet. Hjemmestyret ansatte ifølge det oplyste David Stevens på betingelse af, at David Stevens skulle være medejer af salgsselskabet i Kina, Sino-Am-Arctic Inc. (50% medejerskab), og bindes op på en licensaftale.

Puisi A/S blev stiftet den 3. april 1998, og virksomheden blev de facto iværksat ved igangsættelse af bygningsrenovering af fabriksanlægget i Nanortalik den 28. august 1998.

Selskabets daglige leder var fra selskabets stiftelse og frem til betalingsstandsningen i januar 2000 direktør H.P. Christensen, der ligeledes frem til juni 1999 var medlem af bestyrelsen.

Selskabet har haft skiftende bestyrelser. Således har i alt 13 personer været medlem af bestyrelsen i selskabets levetid.

Selskabets revisor har i hele perioden været PricewaterhouseCoopers Grønland A/S.

Selskabets kapital udgjorde ved stiftelsen kr. 500.000. Kapitalen blev den 8. September 1998 forhøjet med k:r. 5.650.000 (fra Royal Greenland A/S, hvoraf kr. 5.150.000 udgjorde et apportindskud ved fabriksbygninger i Nanortalik), den 12. januar 1999 med yderligere kr. 9.494.000 (Hjemmestyret), og den 1. juni 1999 med kr. 5.000.000 ved indskud fra henholdsvis Beskæftigelsesfonden med kr. 3.000.000, Nanortalik Kommune med kr. 1.000.000 samt I/S af 01.05.1999 med kr. 1.000.000.

//////Aktionærkredsen var herefter følgende:
  Aktiekapital Grønlands Hjemmestyre 9.994.000 Royal Greenland A/S 5.650.000 Beskæftigelsesfonden 3.000.000 Nanortalik Kommune 1.000.000 I/S af 01.05.1999 1.000.000   kr. 20.644.000   Den 21. September 1998 blev indgået licensaftale med David Stevens, der forpligtede selskabet til at afregne en minimumsroyalty på kr. 1,5 mio. pr. år, formentligt fra 1.10.1998, jf. licensaftalen sammenholdt med budgetforudsætninger og det efterfølgende af David Stevens anmeldte krav i boet.

I løbet af efteråret 1998/primo 1999 blev der indgået en række aftaler vedrørende indkøb af maskiner, ligesom der blev indgået aftaler om ansættelse af fabrikschef og øvrigt personale, der tiltrådte i Nanortalik pr. 1.1.1 999.

I løbet af efteråret 1999 blev fabriksanlægget i Nanortalik færdiggjort, ligesom der blev indkøbt maskiner til produktionen, der skulle finde sted i Kina.

Bestyrelsen udsendte i januar 2000 en delegation til Kina, fordi bestyrelsen ultimo 1999 havde fundet, at der var en lang række uafklarede spørgsmål i forholdet mellem selskabet og den kinesiske samarbejdspartner, Sino-Am-Arctic Inc. Bl.a. var bestyrelsen blevet stærkt tvivlende og kritisk over for rigtigheden af de budgetter, som direktionen havde forelagt vedrørende produktion og salg i Kina, herunder navnlig en afregningspris på kr. 500,- pr. kg råspæk til Kina. Den af delegationen foretagne undersøgelse viste meget betydelige budgetafvigelser mellem det af direktionen opstillede budget for 2000 og det budget, som Sino-Am-Arctic Inc. havde opstillet.

Direktør H.P. Christensen fratrådte som direktør den 21. januar 2000. På baggrund af den rapport, som bestyrelsen modtog fra den udsendte delegation, traf bestyrelsen i Puisi A/S den 25. januar 2000 beslutning om at anmelde betalingsstandsning, hvilket skete den 26. januar 2000.

Den 21. februar 2000 blev Puisi A/S taget under konkursbehandling. Puisi A/S har, bortset fra en prøveproduktion af sælpølser, ikke foretaget nogen produktion som planlagt af sælpølser på den ombyggede fabrik i Nanortalik eller sæloliepiller i Kina.

2. Ansvar i forbindelse med opstartog drift af virksomheden
Det mulige erstatningsansvar knytter sig til spørgsmålet om hvorvidt etablering og drift af virksomheden er sket på et så utilstrækkeligt grundlag forretningsmæssigt organisatorisk budgetmæssigt og/eller kapitalmæssigt, at det kan bebrejdes ledelsen eller andre.

2.1 Ad det forretningsmæssige
Mulighederne for afsætning af produkterne til det kinesiske marked har - som sagen foreligger oplyst - alene baseret sig på de af David Stevens meddelte oplysninger, der efter det foreliggende hverken forekommer tilstrækkeligt dækkende eller veldokumenterede. I den forbindelse bor ligeledes nævnes de budgetmæssige forudsætninger, herunder de forventede omsætningstal og afregningspriser, der ikke ses afprøvet eller nærmere undersøgt. Det bemærkes i tilknytning hertil, at revisor i de udarbejdede budgetter har anført, at denne ikke har afprøvet eller kontrolleret de opstillede budgetforudsætninger, der er disponeret på baggrund af, jf. i øvrigt det nedenfor under pkt. 2.3. anførte.

Der har endvidere ikke på noget tidspunkt så vidt ses foreligget en egentlig forretningsplan med tilhørende markedsføringsplan til belysning af mulighederne for og fremgangsmåden ved afsætning af produkterne, hvormed grundlaget for budgetter og økonomiske konsekvensberegninger, herunder de med opstart og produktion forbundne omkostninger, ligeledes mangler. Desuden er der så vidt ses ikke på noget tidspunkt indgået skriftlige rammeaftaler, samarbejdsaftaler eller andre aftaler med potentielle aftagere til produkterne.

Ved bedømmelsen af erstatningsansvaret må der i denne sag lægges vægt på, at ledelsen har haft særlig anledning til at sikre sig, at der forelå et velunderbygget grundlag for opstart og drift af selskabet samt, at der stedse forelå et ajourført og korrekt vurderingsgrundlag, henset til investeringens størrelse, sammenholdt med, at der var tale om produktion af helt nye produkter, der endvidere skulle sælges på et marked, som ledelsen ikke havde indsigt i.

Uanset at der ikke kan pålægges ledelsen ansvar for at have truffet uhensigtsmæssige eller fejlagtige forretningsmæssige afgørelser, kan der rejses spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen har truffet afgørelse om opstart og drift af virksomheden på et mangelfuldt grundlag, herunder på baggrund af urigtige eller utilstrækkelige oplysninger, som bestyrelsen burde have næret tvivl om rigtigheden og tilstrækkeligheden af.

2.2 Ad det organisatoriske
Der var ikke og blev ikke i forbindelse med opstart af virksomheden taget stilling til, hvorledes virksomheden skulle struktureres. Bestyrelsen ses f eks. ikke at have truffet egentlig beslutning om, hvilken aktivitet, der skulle ligge i det kinesiske datterselskab, eller hvorledes dette selskab i Kina i øvrigt skulle kapitaliseres eller organiseres. Det fremgår af et bestyrelsesnotat af 4. oktober 1998, at bestyrelsen modtog et foreløbigt oplæg til, at der i Kina skulle etableres et datterselskab med en aktiekapital på USD 300.000,- med David Stevens som medejer med 50%, idet David Stevens andel skulle finansieres af Puisi A/S og afdrages af ham via den indgåede licensaftale. Endelige beslutninger herom synes imidlertid truffet og gennemført på egen hånd af direktør H.P. Christensen, uden at bestyrelsen ses at have givet bemyndigelse hertil eller på noget tidspunkt har fået forelagt nogen dokumentation herom.

Bestyrelsen ses imidlertid ikke at have interesseret sig for, hvorledes selskabet i Kina skulle kapitaliseres, eller organiseres, herunder for den selskabsretlige konstruktion, førend det ultimo december 1999 gik op for bestyrelsen, at Puisi A/S alene havde forestået kapitalisering af selskabet og i den forbindelse havde overført betydelige beløb hertil. på denne baggrund udsendte bestyrelsen i januar 2000 en delegation til Kina. Det kunne herefter på grundlag af det af delegationen tilvejebragte materiale konkluderes, at selskabet var registreret den 23. april 1999, og at David Stevens var registreret som eneejer af selskabet (hvor de mundtlige aftaler, således som det var oplyst, forudsatte 50/50 ejerskab). Endvidere at David Stevens var registreret som præsident (bestyrelsesforrnand), medens en person ved navn "Jack" var registreret som general manager (direktør) i selskabet. H.P. Christensen og Gunnar Gudmundson ses derimod ikke - som man i bestyrelsen troede - på noget tidspunkt at have været i bestyrelsen for det kinesiske selskab.

Bestyrelsen ses derudover tilsyneladende heller ikke at have foretaget nogen form for overvejelse vedrørende tilrettelæggelse af produktionen i Nanortalik eller at have anmodet direktionen herom. Som eksempel kan nævnes, at der ikke blev ansat folk, der havde forstand på at producere det eneste produkt, fabrikken i Nanortalik skulle levere; nemlig pølser, og at der ikke straks blev iværksat indhentelse af myndighedsgodkendelser m.v. Sidstnævnte faldt i øvrigt først på plads ultimo november 1999, på hvilket tidspunkt det første parti spæk netop var afsendt, hvilket havde den virkning, at spækket - der ikke var myndighedsgodkendt - ikke kunne indføres i Kina.

Der kan endvidere stilles spørgsmål ved det forhold, at bestyrelsen ansatte en administrerende direktør, der ikke havde nogen forudsætninger for eller erfaring med ledelsesopgaver eller drift af virksomhed, og om bestyrelsen under hensyn dertil førte tilstrækkelig tæt tilsyn med direktørens beslutninger m.v.

I den forbindelse skal det påpeges, at bestyrelsen i forhold til direktionen ikke ses i nødvendigt omfang at have afkrævet de oplysninger, som var nødvendige og tilstrækkelige til at vurdere og træffe beslutninger om selskabets forhold og kapitalforvaltning eller at have fulgt op på den manglende feed back fra direktionens side.

2.3 Ad det budgetmæssige
Indledningsvis bemærkes, at der foreligger indikationer for, at bogføringen, som blev varetaget af NUKA A/S, ikke er foregået på betryggende måde. Således blev der blandt andet ikke foretaget bogføring i oktober, november og december måned 1999, og bogføringen for denne periode blev først foretaget efterfølgende af selskabets revisor, der fik overdraget opgaven. Dette på trods af at selskabet løbende var i alvorlig likviditetsmæssig krise, og at bestyrelsen tilsyneladende var opmærksom herpå. Bestyrelsen har derfor formentlig ikke løbende haft ajourførte og korrekte tal at basere sine beslutninger om selskabets fortsatte drift på.

Herudover bemærkes som ovenfor nævnt, at budgetforudsætningerne i de budgetter, som blev udarbejdet af revisor, er opstillet uden nogen form for efterprøvning eller kontrol af budgetforudsætningerne fra revisors side, hvilket også anføres af revisor i den af ham afgivne erklæring. I revisors erklæring til 5 års budget af 7/1 1999 anføres følgende:"I samarbejde med Hans Peder Christensen, Royal Greenland A/S og Ellen Egede Hansen, Grønlands Hjemmestyre har vi opstillet efterfølgende resultat- og balancebudget for perioden 1999- 2003 for sælprojektet Puisi A/S i Nanortalik. Vi har påset, at budgettet er opstillet i henhold til de forudsætninger, som Hans Peder Christensen og Ellen Egede Hansen har oplyst os, og som er anført på de efterfølgende sider 2-8. Vi har ikke nærmere kontrolleret eller vurderet disse forudsætninger. Budgettet giver efter vor opfattelse en pålidelig beskrivelse af grundlaget og forudsætningerne for Hans Peder Christensens og Ellen Egede Hansens forventninger til projektets resultat i budgetperioden og den økonomiske stilling ved hver budgetperiodes slutning. Da der er tale om vurderinger af fremtiden, kan resultatet imidlertid afvige fra det budgetterede resultat, og afvigelserne kan være væsentlige." Med henvisning til det ovenfor under pkt. 2.1. anførte må det formentlig konkluderes, at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag at verificere forudsætningerne på.

Det bemærkes, at det af revisor udarbejdede 5 års budget (årsbaseret drifts- og statusbudget af 7. januar 1999) ikke indeholdt angivelse af forudsætninger for tidspunkt for produktionsstart eller tidspunkt for påbegyndelse af salg, ligesom det ikke specificerede likviditetsbehovet herunder ikke indeholdt nogen angivelse eller beregninger af konsekvenserne ved forrykkelse af produktionsstart. Periodiseringen forekommer derfor statisk og uden reel værdi.

Endelig bemærkes det, at der ikke ses at være nogen sammenhæng mellem det i januar 1999 opstillede 5 års budget og efterfølgende budgetter, der blandt andet stipulerer en fordobling af salgsmængder og i øvrigt væsentligt ændrede budgetforudsætninger på en række punkter.

Der må også lægges vægt på den meget store indtjening, produktion og salg i henhold til budgetterne forventedes at generere. Forudsætningerne i henhold til det pr. 5/1 1999 foreliggende budget indebar således, at hver enkelt sæl på bundlinien skulle kunne give et nettoresultat på ca. kr. 11.500,-. I budget fremlagt på bestyrelsesmøde 28/9 1999 forventedes nettoresultatet pr. sæl at stige til ca. kr. 17.350,-.

De ændrede budgetforudsætninger ses imidlertid ikke at være begrundet, eller baggrunden herfor drøftet i bestyrelsen.

Det er således vurderingen, at der ikke har været forelagt tilstrækkeligt velunderbyggede, specificerede og realistiske budgetter til, at der løbende kunne foretages bedømmelse af virksomhedens kapitalbehov, og at det er et spørgsmål, om bestyrelsen har forholdt sig tilstrækkeligt kritisk overfor de fremlagte oplysninger. I den forbindelse påpeges det, at revisor jævnligt deltog i bestyrelsesmøder og måtte indse, at bestyrelsen handlede på baggrund af de foreliggende budgetter. Trods anledning hertil ses revisor ikke i tide at have påpeget disse svagheder ved budgettallene over for bestyrelsen.

2.4. Ad det kapitalmæssige
I henhold til det af revisor udarbejdede budget (dateret 5.1.1999) udgjorde alene anlægsinvesteringerne kr. 35,15 mio., der skulle finansieres ved aktiekapital på kr. 17,65 mio. og låneoptagelse på kr.. 17,5 mio.

Hertil kom den nødvendige driftsfinansiering indtil tidspunktet for indgang af salgsindtægterne, hvilket ikke, som før nævnt, er specificeret i budgettet. I henhold til budgettet udgør årlige kapacitetsomkostninger ca. kr. 7,7 mio., hvortil kommer omkostninger til vareforbrug/forarbejdning på ca. kr. 6,7 mio. eller i alt ca. kr. 14,3 mio. pr. år svarende til driftsomkostninger på kr. 1,2 mio. pr. måned.

Projektet blev, som ovenfor nævnt, iværksat ved igangsættelse af bygningsrenovering af anlægget i Nanortalik den 28. august 1998.

På tidspunktet for iværksættelse af projektet var alene følgende kapital (eller tilsagn herom) tilvejebragt. - kontant indskud ved stiftelse 3.4.1998 (Hjemmestyret) 500.000,00 - apportindskud bygninger RG den 8.9.1998 ca. 5.650.000,00 - kontantindskud den 12.1.1999 (Hjemmestyret) 9.494.000,00 Ialt kr. 15.644.000,00 Efterfølgende blev selskabet yderligere finansieret ved - lånekapital fra FIH (garanteret af Sulisa) i maj 1999 16.400.000,00 - yderligere indskudskapital fra Beskæftigelsesfonden, Nanortalik kommune og private investorer i juni 1999 med 5.000.000,00 - låneoptagelse i Spar Nord (garanteret af Hjemmestyret) i november 1999 12.000.000,00 Ialt kr. 33.400.000,00 Der blev over perioden således tilvejebragt finansiering på i alt kr. 49.044.000,-.

Forløbet af kapitaltilførslen indebar, at selskabet konstant var underkapitaliseret, og selskabet var reelt uden midler i april måned frem til låneoptagelsen i FIH primo maj 1999,. og i september/oktober måned 1999 frem til låneoptagelsen i Sparbank Nord i november måned 1999.

Først i forbindelse med selskabets likviditetslaise i september/oktober 1999 ses bestyrelsen at have fundet anledning til at fremsætte kritiske sporgsmil til direktionen vedrorende forudsætningerne for selskabets drift og administration af selskabet, uden at de udbedte oplysninger imidlertid fremkom.

I denne forbindelse kan det endvidere konstateres, at bestyrelsen i løbet af oktober måned, før låneoptagelsen fra Spar Nord blev effektueret, var opmærksom på at denne yderligere låneoptagelse ikke var tilstrækkelig til at dække selskabets likviditetsbehov.

Bestyrelsen konstaterede imidlertid forst på bestyrelsesmødet den 25. januar 2000, at der efter væsentligt ændrede budgetforudsoetninger, var et yderligere estimeret likviditetsbehov på minimum kr. 32 mio. i Puisi A/S og mindst kr. 13 mio. i Sino-Am-Arctic Inc., i alt yderligere kr. 45 mio., som betingelse for at kunne drive selskaberne videre.

Der er på baggrund af ovenstående indikationer for, at bestyrelsen ikke har haft kontrol med eller overblik over selskabets kapitalbehov og dermed kapitalberedskab.

2.5 Vurdering ledelsesansvar
Det er kuratorernes vurdering, at årsagen til selskabets konkurs blandt andet skal findes i følgende forhold: Det helt utilstrækkelige og i visse henseender misvisende grundlag, der har foreligget for opstart og drift af virksomheden i relation til såvel forretningsmæssige som økonomiske forhold. Bestyrelsens manglende opbygning af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed i såvel Grønland som Kina, herunder i særdeleshed med hensyn til faglig kompetence, afrapportering om driften, bogføringen og formueforvaltningen, samt selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsens manglende løbende kontrol med og overblik over selskabets organisatoriske, driftsmæssige og økonomiske situation, der bevirkede, at bestyrelsen ikke var i stand til at vurdere forsvarligheden af selskabets drift, og dermed ikke gav bestyrelsen mulighed for at gribe ind i tide. H. P. Christensen, der som direktør - og frem til juni 1999 tillige som bestyrelsesmedlem - har forestået oplæggene til bestyrelsen vedrørende grundlaget for opstart og drift af selskabet og været ansvarlig for opfølgning herpå, vurderes at have handlet Ansvarspådragende.

Der er endvidere grundlag for at antage, at bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf har handlet ansvarspådragende.

Der lægges i den forbindelse vægt på bestyrelsens passivitet, idet bestyrelsen trods mange faresignaler, herunder løbende afdækning af forkerte forudsætninger ikke greb ind på et tidligere tidspunkt og dermed stoppede yderligere oparbejdelse af gæld.

Det understreges, at vurderingen af ansvaret skal ske individuelt i forhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og i den forbindelse fremhæves, at der skal ske særskilt vurdering af spørgsmålet om ansvar for den del af bestyrelsen, der først er tiltrådt senere i forløbet. Spørgsmålet om ansvar for den del af bestyrelsen, der først er tiltrådt senere i forløbet, må således bero på en konkret vurdering af, om de nytiltrådte bestyrelser / bestyrelsesmedlemmer kan antages at have udvist forsømrnelse med hensyn til at efterprøve grundlaget for virksomhedens drift, hvilket må bero på en konkret vurdering af, om de har haft anledning hertil. Hvis det må antages, at der under forløbet må anses at have været anledning til, at bestyrelsen efterprøvede det "allerede eksisterende" grundlag, er spørgsmålet herefter, om ledelsen på dette tidspunkt kunne have ændret på de eksisterende forhold, eller om ledelsen burde have standset virksomheden for at undgå, at selskabet blev påført yderligere tab.

2.6 Vurdering revisoransvar
Der kan endvidere rejses spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende mod selskabets revisor.

Som anført har revisor i de udarbejdede budgetter, herunder budgettet af 5. januar 1999 anført, at Budgetforudsætningerne ikke er nærmere undersøgt eller afprøvede af revisor.

Uanset dette forbehold burde revisor efter kuratorernes opfattelse have påpeget nødvendigheden af nærmere undersøgelse af budgetforudsætningerne, der forekommer urealistiske.

Som anført har revisor jævnligt deltaget i bestyrelsesmøderne, og revisor er løbende blevet konsulteret af bestyrelsen, som løbende har anmodet om revisors assistance til at vurdere budgetter m.v. Revisor vurderes derfor i særdeleshed at have haft anledning til og burde have påpeget nødvendigheden af en efterprøvelse af budgetforudsætningerne.

Ved vurderingen af ansvaret bør det endvidere tillægges vægt, at revisor i henhold til selskabets bogføring har debiteret honorarer for i alt ca. kr. 800.000, hvoraf ca. kr. 430.000 vedrører perioden frem til 30.9.1999 og ca. kr. 370.000 vedrører perioden fra 1/10 frem til betalingsstandsningen den 25/1 2000. Det vurderes, at der er grundlag for at antage, at revisor har handlet Ansvarspådragende.

2.7 Vurdering tabet
Det tab, der eventuelt vil kunne gøres gældende, er "selskabets" tab. Tabet skal opgøres, enten - med udgangspunkt i den underbalance, der kunne konstateres på konkurstidspunktet, eller til det driftsunderskud, der er opstået efter, at selskabets drift evt. burde være indstillet. Det er i den forbindelse et spørgsmål, hvornår selskabets drift burde have været indstillet.

Til tabsposten vil der eventuelt kunne tillægges konkursomkostningerne.

Generelt om tabsvurderingen skal endvidere anføres følgende:

I henhold til den foreliggende retspraksis må et eventuelt erstatningskrav forventes at blive fastsat skønsmæssigt ligesom der ikke kan bortses fra, at erstatningskravet vil kunne blive nedsat i det omfang, det antages, at der fra en eller flere af fordringshavernes side foreligger accept af risiko.

Ved vurdering af hvilket tab, der i givet fald måtte kunne gøres gældende mod de enkelte medlemmer af ledelsen/revisor, vil herudover blandt andet spørgsmålet om påregneligheden af tabet set i forhold til den enkelte gøre sig gældende.

3. Ansvar for dispositioner vedr. Kina
Som tidligere anført foreligger der intet skriftligt aftalegrundlag mellem Puisi A/S og David Stevens vedrørende samarbejdet i det kinesiske selskab, Sino-Am-Arctic Inc.

I henhold til de foreliggende oplysninger var der indgået en "uformel" aftale med David Stevens om, at Puisi A/S skulle finansiere David Stevens' kapitalindskud i datterselskabet. Dette fremgår bl.a. af et bestyrelsesnotat fremlagt på bestyrelsesmøde den 4. oktober 1998. I revisors budget af 5.1.1999 er der i statusbudget derudover optaget et udlån til David Stevens på kr. 1,2 mio., og i henhold til oplysninger fra David Stevens og H.P. Christensen skulle indskuddet berigtiges ved modregning i 50% af de månedlige royaltybetalinger, der fra 1.10.1998 udgjorde kr. 125.000,-.

Efter det oplyste havde David Stevens ansat 5 amerikanere samt 5 lokale medarbejdere i førstnævnte med årslønninger på mellem $ 48,-100,000.00 + fri kost og frie rejser. På grundlag af gennemgang af kontoudtog, bogføring og regnskabsudkast kan det konstateres, at der er overført kontant ca. kr. 4,4 mio. til David Stevens/Sino-Am-Arctic, ligesom en pillepakkemaskine, der blev betalt af Puisi A/S med ca. kr. 2,6 mio., formelt er købt af David Stevens. En af Puisi ordret og betalt oliepressemaskine til ca. kr. 1,2 mio. var også tænkt som et "indskud" i Sino-Am-Arctic Inc., således at Puisi A/S's samlede indskud i selskabet har udgjort kr. 8,2 mio.

På baggrund af de foreliggende bestyrelsesmødereferater ses bestyrelsen ikke umiddelbart at have truffet beslutning om disse overførsler eller i øvrigt bemyndiget direktøren, H.P. Christensen dertil. At det forudsættes, at Puisi A/S skulle overføre større beløb til det kinesiske selskab fremgår imidlertid direkte af det likviditetsbudget, der blev forelagt på et bestyrelsesmøde ultimo September, der stipulerer overførsler på ca. kr. 4 mio. i perioden September - november 1999. Som tidligere anført, ses bestyrelsen imidlertid ikke at have interesseret sig for eller fulgt op på - hvorledes datterselskabet var organiseret eller kapitaliseret - førend i december 1999.

Langt den overvejende del af de kontant betalte beløb er overført fra medio oktober 1999 til medio december 1999, og dette gælder også den overvejende del af betalingerne vedrørende pillepakkemaskinen og oliepressemaskinen.

I bogføringen er de anførte beløb optaget på aktivsiden som henholdsvis mellemregning med Sino-Am-Arctic Inc., og overført til Diversified Consumer Products (et af David Stevens ejet selskab), medens revisor åbenbart har været i tvivl om, hvorledes de anførte belob skulle posteres, jfr. de foreliggende regnskabsudkast til årsregnskab af 30.9.1999, hvor beløbene ikke er optaget.

3.1 Vurdering ledelsesansvar
Direktør H.P. Christensen, som har forestået overførslerne til Kina uden specifik behørig bemyndigelse fra bestyrelsen, og som må antages at have været bekendt med registreringsforholdene i Kina, herunder, at der ikke - bortset fra royaltyaftalen - forelå skriftlige aftaler med David Stevens/Sino- Am-Arctic Inc., har efter kuratorernes vurdering handlet ansvarspådragende ved de foretagne dispositioner, der blandt andet har bevirket, at Puisi A/S står uden nogen som helst mulighed for at komme i besiddelse af de aktiver, der er indskudt i Sino-Am- Arctic Inc.

For så vidt angår et muligt ansvar for bestyrelsesmedlemmerne beror spørgsmålet på en konkret vurdering af, om de som bestyrelsesmedlemmer burde have haft anledning til at sikre sig, hvorledes datterselskabet var organiseret og struktureret ejermæssigt og kapitalmæssigt, ligesom spørgsmålet er, om bestyrelsen har afkrævet direktøren den fomodne rapportering herom, der kunne have gjort bestyrelsen i stand til rettidigt at tage de fornødne forholdsregler.

Da hele Puisi A/S's afsætning og derrned eksistensgrundlag var baseret på at skulle ske gennern det kinesiske datterselskab, og da selskabet denned skulle oppebære og videreafregne alle de i Puisi A/S budgetterede indtægter, må det ud fra en generel betragtning vurderes at være bebrejdelsesværdigt, at den til enhver tid siddende bestyrelse ikke har sikret sig, at de aftalemæssige forhold vedrørende dette selskab var på plads, og at de økonomiske forudsætninger var korrekte og realistiske, ligesom bestyrelsen ikke har kontrolleret omfanget af de midler, der blev overført til selskabet i Kina, som henset til deres størrelse rakte langt ud over den "daglige ledelse". Det bemærkes i den forbindelse, at spørgsmålet om, hvorledes aftalerne med Sino-Am-Arctic Inc. og David Stevens var udformet, først ses at være rejst på et bestyrelsesmøde den 18. december 1999.

På denne baggnuid vurderes der at være grundlag for at antage, at bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf har handlet ansvarspådragende, idet det understreges, at vurderingen sorn nævnt under pkt. 2.5 skal ske individuelt i forhold til det enkelte bestyrelsesmedlem.

3.2 Vurdering revisoransvar
Revisor har ligeledes forestået udfærdigelse af budgetter vedrørende aktiviteterne i Kina, og det fremgår af bestyrelsesnotat af 4. oktober 1998, at der er indgået aftale med revisor om, at revisors afdeling i Kina skulle forestå revision af det kinesiske datterselskab.

Af de grunde, der er nævnt under pkt. 2.6, vurderes der ligeledes at være grundlag for at antage, at revisor har handlet ansvarspådragende i relation til budgetterne vedrørende Kina aktiviteterne.

3.3 Vurdering tab
Det tab, der i givet fald vil kunne gøres gældende, kan opgøres til det indskudte beløb kr. 8,2 mio. med fradrag af værdien af oliepressemaskinen, som det er lykkedes boet at få tilbage, og med fradrag af den del af det til David Stevens kontant overførte beløb, der må antages at svare til betaling af den aftalte royalty, eller kr. 62.500,- x 14 (i perioden 1.10.1998 - 31.2.1999), dvs. kr. 875.000,-.

For så vidt angår de generelle bemærkninger vedrørende tabsvurderingen, henvises ti.I det under pkt. 2.7 anførte.

4. Ansvar for forpligtelser påtagetog betalinger effektueret efter 18.12.1999
På bestyrelsesmøde den 18.12.1999, hvor den samlede bestyrelse og direktion var til stede, og hvor tillige revisor deltog, blev der i henhold til bestyrelsesmødereferatet truffet beslutning om, at ingen udgifter måtte afholdes, samt ingen indhandlinger foretages uden bestyrelsens godkendelse, indtil det var afklaret, om der var grundlag for at fortsætte selskabets drift.

Selskabet gik dermed reelt i betalingsstandsning. At bestyrelsen var af denne opfattelse, bekræftes endvidere af bestyrelsesmødereferat af 3. januar 2000, hvor det bl.a. fremgår, at man af hensyn til, at selskabet reelt var i betalingsstandsning, diskuterede om man med rette kunne afholde udgiften til at sende en delegation afsted til Kina. Idet selskabets advokat vurderede, at der var tale om afholdelse af en forsvarlig udgift, besluttede man, at afholde udgiften til at sende delegationen afsted , der var budgetteret til ca. kr. 200.000,-, idet det var nødvendigt at få afklaret, om der var grundlag for at fortsætte projektet.

Uagtet bestyrelsens beslutning om at træde i "stille betalingsstandsning" pr. 18.12.1999 kan det ved gennemgang af bankkontoudtog konstateres, at der fra selskabet efter 18.12.1999 er foretaget udbetalinger med kr. 2.053.520,-, hvoraf størstedelen vedrører betaling af gæld stiftet før 18.12.1999. Selskabet har endvidere efter 18.12.1999 påtaget sig forpligtelser, hvis omfang ikke er endeligt opgjort.

4.1 Vurdering ledelsesansvar
Det forhold, at selskabet har påtaget sig forpligtelser efter 18/12 1999, eller foretaget betalinger af gæld stiftet før 18.12.1999, uagtet at bestyrelsen havde vurderet, at selskabets økonomiske situation betingede, at selskabet gik i "stille betalingsstandsning", må som udgangspunkt være ansvarspådragende for den eller de personer, der har disponeret på selskabets vegne efter 18.12.1999, eller har forestået udbetalingerne, medmindre det for så vidt angår den enkelte disposition/betaling konkret kan påvises, at der i situationen har været tale om en forsvarlig disposition/betaling.

Direktør H.P. Christensen, der har forestået udbetalingerne vurderes at have handlet ansvarspådragende.

Et eventuelt ansvar vil også kunne komme på tale overfor bestyrelsen, hvis det må antages, at bestyrelsen ikke havde sikret sig tilstrækkeligt mod, at der skete betaling af gæld/afholdelse af nye udgifter og ikke ført tilstrækkelig kontrol hermed. På baggrund af det foreliggende er der dog ikke grundlag for at antage, at bestyrelsen har handlet ansvarspådragende i denne henseende.

4.2 Vurdering tab
Tabet kan som udgangspunkt opgøres til de betalinger, der er foretaget efter den 18.12.1999, der vedrører gæld pådraget for denne dato samt forpligtelser, som er påtaget efter den 18.12.1999, medmindre det i det konkrete tilfælde kan påvises, at der har været tale om betaling af gæld eller påtagelse af gæld, der var nødvendig for at undgå tab, eller som i øvrigt må anses for at have været forsvarlig - som f eks. at sende en delegation til Kina med henblik på at afklare selskabets situation.

I forbindelse hermed bemærkes, at tabet, i det omfang boet vil kunne omstøde nogle eller alle betalingerne efter 18.12.1999, skal nedsættes med de beløb, der måtte indgå via omstødelsessagerne. Det bernærkes, at boet kun har fundet grundlag for at rejse omstødelseskrav vedrørende disse betalinger for et beløb på kr. 159.000,00.

For så vidt angår de generelle bemærkninger vedrørende tabsvurderingen, henvises til pkt. 2.7.

5. Konklusion
På baggrund af gennemgang af de foreliggende oplysninger, er det, som det fremgår, kuratorernes opfattelse, at der er grundlag for at antage, at der kan gøres erstatningsansvar gældende mod selskabets direktør, mod selskabets bestyrelse eller enkelte medlernmer heraf, og mod selskabets revisor for en række handlinger og undladelser i selskabet.

For så vidt angår selskabets bestyrelse understreges det, at der er tale om et individuelt ansvar. En ansvarsbedømmelse for det enkelte bestyrelsesmedlem skal således foretages på grundlag af de handlinger og undladelser i selskabet, der knytter sig til den periode, den enkelte har været medlem af bestyrelsen.

Indenfor de økonomiske rammer boet har haft til rådighed, har boet imidlertid ikke kunnet foretage de tilbundsgående undersøgelser, der er en forudsætning for at kunne bedømme ansvaret i forhold til den enkelte, og boet kan derfor ikke tillade sig at frikende nogen del af bestyrelsen for ansvar, uanset at det ikke kan udelukkes, at enkelte bestyrelsesmedlemmer kan være ansvarsfri for dispositioner i den enkelte problemkreds.

Det bemærkes derudover, at der fra boets side ikke er foretaget undersøgelser af de involveredes eventuelle betalingsdygtighed, såfremt ansvar måtte blive gjort gældende.

En endelig vurdering af erstatningsansvaret vedrørende de konkrete dispositioner, herunder hvem erstatningsansvaret konkret kan rettes imod, og hvorledes de enkelte tab kan opgøres, og i denne forbindelse om der er grundlag for at antage, at erstatningskravene skal nedsættes som følge af accept af risiko vil således bero på, at der foretages yderligere undersøgelser.

Det er kuratorernes vurdering, at en tilbundsgående undersøgelse af ansvarsproblematikken, herunder opgørelse af tabene vedrørende de konkrete dispositioner, der også forudsætter, at der rekvireres nødvendig revisionsmæssig bistand, vil indebære afholdelse af yderligere omkostninger i størrelsesordenen kr. 0,5 mio. Hertil kommer omkostninger til anlæggelse og gennemførelse af retssager, der af kuratorerne foreløbig skønnes at ligge i størrelsesordenen kr. 1-2 mio., idet det må påregnes, at eventuelle retssager vil skulle prøves i 2 instanser.

Henset til boets økonomiske status er der ikke i boet midler til at gennemføre de yderligere nødvendige undersøgelser, og slet ikke midler til at anlægge retssager.

Boets fortsatte arbejde med endelig afklaring og konkretisering af de konstaterede erstatningsretlige problemstillinger er derfor betinget af, at en eller flere af kreditorerne indbetaler omkostningerne herved, der som for nævnt skønnes at ligge i størrelsesordenen kr. 0,5 - 0,6 mio., hvortil kommer omkostningerne ved anlæg af eventuelle retssager.