Fælles IT-system i kommuner efterlyses

Der vil være betydelige samfundsbesparelser at hente, hvis man her og nu vælger at tage afsæt i en allerede eksisterende, offentligt ejet løsning tilpasset de grønlandske forhold - i stedet for at starte helt fra bunden af endnu en gang

Onsdag d. 17. juli 2002
Ian N. Wennerfeldt
Emnekreds: Erhverv, Informationsteknologi.

Indholdsfortegnelse:
Fælleskommunalt IT-selskab
Winformatik® / Informatik
Bitter strid, der er endt i retssager
Krav om valg af eksisterende system


  AG d. 16. juli 2002:
Fælles it-system i kommuner efterlyses


"Systemet er udviklet i Grønland, til grønlandsk administration og blev i mange år brugt af kommunerne. Systemet er blevet opgraderet og udviklet af det grønlandske IT-selskab Kimik IT A/S, der tidligere var fælleskommunalt IT-selskab, men som for et par år siden blev årsag til, at kommunerne blev delt i to IT-lejre."
   
Foranlediget af artiklen: "Fælles it-system i kommuner efterlyses" i dagens udgave af A/G, og herunder omtalen af KIMIK iT A/S, Winformatik®/Informatik samt "retssager om blandt andet ophavsret, aktiver, systemer og goodwill", fremsendes hermed KIMIK iT A/S’ kommentarer for korrektion og uddybning af visse af artiklens oplysninger:Det er efter KIMIK iT A/S’ opfattelse væsentligt, at der skelnes klart, mellem hvad der vedrører de verserende retssager mellem Kanukoka og KIMIK iT A/S - og kommunernes aktuelle situation på IT-området.

Fælleskommunalt IT-selskab
Det er ikke korrekt, at KIMIK iT A/S på noget tidspunkt har været et "fælleskommunalt IT-selskab" - KIMIK iT A/S er stiftet, og sat i drift som et rent medarbejderejet - og dermed helt privat - aktieselskab.
  Sermitsiaq d. 12. juli 2002
Pludseligt chefskifte i kommunernes IT-firma


"Martha Labansen understreger over for Sermitsiaq, at der ikke er nogen sammenhæng mellem direktørskiftet i KIT A/S og den verserende retssag mellem KANUKOKA og Kimik IT A/S.

Landsforeningen kræver en erstatning på 12,5 millioner kroner af Kimik IT, som Martha Labansen konsekvent betegner som "tyvene.""
   
Medarbejdernes stiftelse af KIMIK iT A/S skete 2 måneder efter, at de var blevet opsagt fra deres stillinger som led i kommunernes beslutning om nedlæggelse af Kanukokas informatikafdeling.

Medarbejdernes begrundelse for at tage dette skridt var, at der grundet Landsforeningens forhold, herunder dennes afvisning af et tilbud fra de berørte medarbejdere, ikke forelå nogen form for aftale om vilkår for etablering af og/eller genansættelse i et "fælleskommunalt IT-selskab".

Selve stiftelsen fandt sted ret forud for Kanukokas faktiske nedlæggelse af informatikafdelingen, og frem til deres fratræden den 31. december 1998 var medarbejderne derfor indstillet på at lade deres selskab danne grundlag for en udskillelse af informatikafdelingen i et "fælleskommunalt IT-selskab".

Men da medarbejderne den 1. januar 1999 måtte konstatere, at Kanukoka ikke havde ønsket at medvirke finansielt til at sikringen af KIMIK iT A/S’ idriftsættelse, og at de således heller ikke ad denne vej var blevet tilbudt den lovede ansættelse i et "fælleskommunalt IT-selskab", forelå reelt to muligheder:
  • Enten at gå hver til sit - og dermed lade kommunerne sejle deres egen sø,
  • eller at tilbyde kommunerne deres arbejdskraft og individuelle know-how i eget regi
Medarbejderne valgte som bekendt det sidste, og KIMIK iT A/S blev altså først sat i drift, efter at medarbejderne var fratrådt deres stillinger i Kanukoka - og dermed som et helt privat alternativ til det oprindeligt påtænkte "fælleskommunale IT-selskab".

Winformatik® / Informatik
"Winformatik®" og "Informatik" er to helt adskilte systemløsninger. "Informatik" er udviklet af Kanukoka Informatik på vegne af samtlige kommuner.
  AG d. 16. juli 2002:
Fælles it-system i kommuner efterlyses


"Efter en bitter strid, der er endt i retssager om blandt andet ophavsret, aktiver, systemer og goodwill, brød flere kommuner og Kanukoka samarbejdet med Kimik IT A/S.

I stedet stiftede 13 kommuner i Kanukoka det nye IT-selskab KIT A/S. Men fem kommuner benytter fortsat Kimik IT A/S.

I sidste uge fortalte KNR Radioavisen, at et nyt kommunalt økonomisystem, som KIT A/S udvikler, har problemer med at komme fra start.

Årsagen er angiveligt, at fem kommuner ikke vil samarbejde med KIT A/S om et nyt økonomisystem.

- Men hvorfor udvikle et nyt system, når vi allerede har noget, der virker, spørger Henrik Rafn.
   
"Winformatik®" er et helt nyt Internet-teknologi baseret administrativt system, der af KIMIK iT A/S er udviklet som en afløser for "Informatik". Oprindeligt stod samtlige kommuner bag denne nyudvikling, men med stiftelsen af KIT A/S i juni 2000 besluttede 13 af de 18 kommuner at skifte strategi til fordel for KIT A/S’ bud på en fremtidig udvikling af administrative IT-løsninger.

Der er således ikke tale om, at de resterende fem kommuner har "meldt sig ud", men tværtom at disse kommuner har valgt netop at fastholde deres investeringer i de hidtidige kommunale strategier gennem en fortsættelse af det oprindelige fælleskommunale samarbejde på IT-området.

Det er med andre ord langt hen ad vejen netop disse kommuners fortjeneste, at der i dag foreligger en topmoderne grønlandsk IT-løsning til offentlig administration.

Bitter strid, der er endt i retssager
Hvad der eventuelt reelt kan have ført til Kanukoka’s sagsanlæg mod KIMIK iT A/S, og etablering af KIT A/S, skal KIMIK iT A/S naturligvis afholde sig fra at kommentere.

Om end der hos visse - deriblandt Kanukokas nuværende ledelse - kan tænkes at være opstået misforståelser som følge af Landsforeningens tidligere ledelses manglende gennemførelse af planerne om etablering af et "fælleskommunalt IT-selskab", så er kommunernes kontrakter med KIMIK iT A/S - og forudsætningerne herfor - klart dokumenteret forud for disse aftalers indgåelse.

Det har til alle tider stået kommunerne frit at vælge strategi og leverandør på IT-området - Et valg der bør træffes på grundlag af praktiske, faglige og økonomiske overvejelser - og som i hvert fald under ingen omstændigheder burde kunne føre til en "strid" mellem Kanukoka og KIMIK iT A/S eller for den sags skyld nogen anden privat IT-leverandør.

KIMIK iT A/S henholder sig alene til de (yderst begrænsede) rettigheder, som selskabet er tildelt som almindelig privat virksomhed gennem sine kontrakter med kommunerne. Selskabet er således dokumenterbart ikke i besiddelse af - og gør da heller ikke på nogen måde krav på de i A/G’s artikel omtalte ophavsrettigheder, aktiver, systemer eller goodwill.

KIMIK iT A/S spiller kun en rolle for den kommunale IT-udvikling i det omfang, kommunerne vælger at benytte sig af virksomhedens tilbud som privat leverandør. KIMIK iT A/S mener derfor heller ikke at kunne være part i nogen form for "bitter strid" vedrørende nogen form for "kommunale rettigheder".

Krav om valg af eksisterende system
A/G citerer undertegnede for, at et eventuelt samarbejde om et nyt økonomi-system til Hjemmestyret "bør være baseret på det eksisterende system".

Det må pointeres, at citatet kun er validt i den kontekst, som udtalelsen konkret er faldet i.

KIMIK iT A/S er som privat IT-virksomhed naturligvis interesseret i at indgå i et samarbejde om udvikling af administrative løsninger til såvel Hjemmestyre som kommunerne, uanset hvilken platform disse måtte vælge - Blot er det selskabets faglige vurdering, at der vil være betydelige samfundsbesparelser at hente, hvis man her og nu vælger at tage afsæt i en allerede eksisterende, offentligt ejet løsning tilpasset de grønlandske forhold - i stedet for at starte helt fra bunden af endnu en gang.