Fiskerikommissionens rapport

Fiskeriforvaltningen og dermed fiskeriloven bør indrettes efter, at der sikres de i fiskeriet indsatte ressourcer – mandskab og kapital – en høj aflønning. Dette vil samtidig givetvis betyde, at antallet af job i fiskerierhvervet må reduceres. Dette stiller krav til overgangsløsninger, herunder til generationsskifte.

Tirsdag d. 10. februar 2009
Fiskerikommissionen
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Økonomi.

Fiskerikommissionen er overordnet af den opfattelse, at en kommende fiskerilov bør bygge på følgende tre hovedprincipper:


  1. Alle fiskeribestande skal som et generelt udgangspunkt reguleres via TAC,

  2. Fiskerikvoterne (absolutte og/eller relative), som udfylder TAC’erne, skal være flerårige af hensyn til investeringsbeslutninger og deres finansiering - et effektivitetssynspunkt,

  3. Fiskeriforvaltningen og dermed fiskeriloven bør indrettes efter, at der sikres de i fiskeriet indsatte ressourcer – mandskab og kapital – en høj aflønning. Dette vil samtidig givetvis betyde, at antallet af job i fiskerierhvervet må reduceres. Dette stiller krav til overgangsløsninger, herunder til generationsskifte.

Fiskerikommissionen vil i forlængelse heraf anbefale, at de langsigtede sigtelinier for en kommende fiskeriforvaltning, der er skitseret i denne betænkning med udgangspunkt i og med respekt for kommissionens kommissorium, indbygges i en kommende fiskerilov.

Kommissionen er af den opfattelse, at der på visse punkter er afgørende forskelle mellem de præmisser, der lå til grund for Landsstyrets forslag til en ny fiskerilov af 17. august 2007, og det grundlag, der blev fastlagt for kommissionens arbejde i dets kommissorium.

I respekt herfor vil kommissionen foreslå, at fiskeriloven ændres efter en to-trins procedure. I kommissoriet er det anført, at Landsstyret kan fremkomme med ændringsforslag til forslaget til en ny fiskerilov af 17. august 2007 inden forslaget 2. behandling.

1. trin:
Fiskerikommissionen anbefaler, at følgende ændringsforslag indbygges i forslaget til ny fiskerilov inden 2. behandlingen af denne.

  1. Kommissionen anbefaler af de i betænkningen anførte grunde og i forlængelse af Karlsen-gruppens anbefaling, at maksimumsgrænsen for kvoteandele i det kystnære rejefiskeri hæves fra 10 pct. til mindst 15 pct.

  2. Kommissionen anbefaler, at kvotefleksordningen opretholdes af først og fremmest effektivitetsmæssige årsager. Det skal i tilknytning hertil fremhæves, at effektivitet er tildelt en meget væsentlig vægt i kommissoriet. Administrative problemer, der har udgangspunkt i det gældende kontrol- og opgørelsessystem, bør ikke føre til kvotefleksordningens afskaffelse, men bør føre til justeringer i de anvendte kontrol- og registreringssystemer. Dette gælder så meget desto mere, som fiskerierhvervets repræsentanter har anbefalet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udreder denne og evt. andre problemer i relation til kvotefleksordningen, og har tilsluttet sig, at administrative uhensigtsmæssigheder fjernes. Denne arbejdsgruppe skal umiddelbart nedsættes

  3. Kommissionen har i forlængelse af gennemgangen og analysen i afsnit 6.5 i afsnit 7.3.1 generelt anbefalet, at IOK-systemet anvendes til fordeling af TAC’en - med mindre særlige forhold taler herimod i bestemte fiskerier. Kommissionen anbefaler i tilknytning hertil, at der umiddelbart igangsættes et konkret arbejde med henblik på gennemførelse heraf.

  4. Kommissionen anbefaler endvidere, at det allerede nu lovfæstes, hvordan de maksimale grænser for kvoteandele skal være i tilfældet, hvor sondringen mellem havgående og kystnært fiskeri ophæves, idet rederierne så allerede nu vil få et dispositionsgrundlag.

  5. Kommissionen anbefaler, at der i første trin også sikres hjemmel til brugerbetaling.

  6. Kommissionen anbefaler, at der umiddelbart nedsættes en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til, hvordan de administrative byrder i især fiskerier, hvori der deltager mange og små enheder, afgørende formindskes, jf. afsnit 7.3.1 og 7.3.11.

  7. Landstyrets forslag til ny fiskerilov har skabt usikkerhed om, hvorvidt fortolkningen af ejerskabskravene var uændrede. I forbindelse med den kommende ændring af loven bør denne usikkerhed fjernes ved, at den nugældende praksis opretholdes i loven.


2. trin:
Det følger af det anførte, at det foreslås, at de af kommissionen foreslåede mere grundlæggende ændringer først gennemføres i en anden runde i form af en ny gennemarbejdet fiskerilov i efteråret 2009 eller eventuelt foråret 2010. Dette skyldes bl.a., at en række af kommissionens forslag er af så principiel karakter, at det anbefales, at der dels gives mulighed for en offentlig diskussion heraf, ligesom der bliver bedre mulighed for at fremlægge et gennemarbejdet forslag til ny fiskerilov. Fiskerierhvervet er i hvert fald foreløbig Grønlands vigtigste erhverv, hvorfor det er essentielt, at der fastlægges nogle rammer, som er gennemarbejdede og som derfor kan holde i en længere periode. Kommissionen foreslår specifikt, at finansiering og generationsproblemet behandles i 2. trin.

Såfremt det grønlandske samfund skal opnå det bedste resultat af en ændring af vilkårene for fiskerierhvervet, er det tillige vigtigt, at der på områder, der påvirkes afgørende heraf også gennemføres holdbare strukturændringer. Såfremt kommissionens forslag gennemføres, vil det føre til højere indkomster for de, der bliver tilbage i fiskeriet og fiskeindustrien, men også til en nedgang i antallet af beskæftigede i erhvervet. Det vil specielt få betydning i de områder, hvor fiskeriet er meget arbejdskraftintensivt.

I den forbindelse er det afgørende for en succesfuld omlægning, at der bliver tilstrækkelige uddannelsesmuligheder for de unge og systematiske tilbud om omskoling og efteruddannelse af fiskere til andre erhverv. Derudover vil omstillingen til andre erhverv nødvendiggøre, at boligbyggeriet bliver forøget på de lokaliteter, hvor fremtidens jobmuligheder kommer.

Landsstyret vil drøfte og tage stilling til rapportens indhold og anbefalinger, herunder tage stilling til etablering af arbejdsgrupper som anbefalet af Kommissionen.


Landsstyremedlem Finn Karlsen takkede formanden, de øvrige medlemmer og sekretariatet for det store arbejde og ser frem til nærmere gennemgang af rapporten som indeholder mange spændende anbefalinger og opgaver.

/Kilde: Nanoq.gl