Der er ikke brug for splittelse i fiskerierhvervet

Grønlands Arbejdsgiverforening ser med beklagelse, at en lille kreds af rederier har stiftet foreningen Sinerissami Qanittumi Avataanilu Aalisariutaatillit Peqatigiiffiat (Kyst- og Havfiskernes Forening).
Især er Royal Greenlands rolle betænkelig set i lyset af koncernens øjeblikkelige situation.

Tirsdag d. 9. juni 2009
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

Dannelsen af den nye forening er sket uden forudgående dialog med fx GA, hvilket kan undre i en tid, hvor andre dele af erhvervs- og samfundslivet arbejder for samling og samarbejde. Her ved indgangen til selvstyre og de store udfordringer, Grønland står over for, er der mere end nogensinde brug for, at hovedaktørerne i landets vigtigste erhverv udviser forhandlingsvilje og evne til at arbejde for en samlet styrkelse af branchen. Det kunne jo tænkes, at det var muligt at finde en løsning, der tilfredsstillede de rederier, der føler sig utilstrækkeligt serviceret af KNAPK’s nuværende organisation - uden at ødelægge grundlaget for KNAPK's eksistens.

Ikke mindst virker det ejendommeligt, at Royal Greenland er den ene af initiativtagerne til den nye forening. Dermed har RG valgt at sprænge samarbejdet med KNAPK, med hvem man har en hovedaftale, der ikke er opsagt og derfor stadig står ved magt.

Brud på en indgået hovedaftale
Et advokat firma har udarbejdet et responsum, der belyser forholdet mellem Royal Greenland og KNAPK. Dette responsums konklusion er, at Royal Greenlands skridt klart er et brud på denne hovedaftale.

Sammenfatningen lyder bl.a.: "NUNA advokaters gennemgang af sagen viser, at Royal Greenland med sin deltagelse som initiativtager til stiftelsen af en forening med samme formål som KNAPK, og som henvender sig til den samme medlemskreds, har udvist en adfærd, som strider mod hovedaftalens bestemmelse om gensidig loyalitet. Den illoyale adfærd må anses at have karakter af væsentlig misligholdelse af hovedaftalen, idet Royal Greenland vurderes at have vidst eller burde vide, at initiativet med stor sandsynlighed vil kunne gøre stor skade på aftaleparten KNAPK’s økonomiske grundlag og dermed væsentlig at kunne forringe den gennemslagskraft, som er af afgørende betydning for en interesseorganisation. Denne vurdering skal ses i lyset af, at den loyalitetsforpligtelse, der er tilsidesat, netop gælder en aftale, hvor selve formålet er at sikre et godt, konstruktivt og fremadrettet samarbejdsklima".

Der er således ingen tvivl om, at Royal Greenland med sin ensidige beslutning bærer hovedansvaret for den ødelæggende konflikt med KNAPK. En konflikt, der kan blive en stor belastning for erhvervets udvikling i Grønland. Dette skridt er så meget mere bemærkelsesværdigt, da baggrunden for hovedaftalen jo var et fælles ønske om at vise indbyrdes samarbejdsvilje og anerkendelse.

I øvrigt forekommer det umiddelbart som særdeles dårlig timing at optrappe en konflikt på fiskeriområdet i Grønland netop nu, hvor Royal Greenland iflg. det fungerende landsstyremedlem for fiskeri er i store økonomiske vanskeligheder og skal have tilført en halv milliard kr. for at undgå en betalingsstandsning. Sammenholdt med de markeds- og konjunkturmæssige problemer, Royal Greenland i forvejen kæmper med, var der måske mere påtrængende problemer at bruge selskabets ressourcer på.

GA vil derfor appellere til, at man undersøger alle muligheder for samarbejde - og ikke ødelægger erhvervets muligheder for at stå sammen i forbindelse med de kommende års internationale udfordringer. Det er en styrkelse af Grønlands fiskeris muligheder, der er brug for, ikke en svækkelse.

Kilde: Grønlands Arbejdsgiverforening