Politisk-økonomisk beretning med perspektiv

Vi har forståelse for, at væsentlige forandringer tager tid, men vi savner en mere klart formuleret holdning til det offentliges fremtidige engagement i erhvervslivet. Herunder at afsøge flere muligheder for at privatisere, hvor det er realistisk at gøre det. En større andel af private virksomheder er simpelthen nødvendig for at skabe mere dynamik i samfundet.

Onsdag d. 31. marts 2010
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Økonomi.

Departementet for Finanser har udsendt en politisk-økonomisk beretning, som peger i den rigtige retning.

Ganske vist er vi en organisation, der først og fremmest beskæftiger os med erhvervslivets udvikling og interesser, men behovet for kompetenceudvikling og løsning af de sociale problemer er også højt prioriterede områder for GA. Ikke mindst, når det drejer sig om børn og unges vilkår og muligheder.

Derfor hilser vi beretningens afsnit om indsatsen på børne- og ungeområdet med tilfredshed, og vi glæder os til at samarbejde med landsstyret på dette område.

Går begge veje
I GA er vi således gået aktivt ind i arbejdet med at få synliggjort og styrket virksomhedernes sociale ansvar. Men jeg vil benytte denne lejlighed til at pege på, at det er et ansvar, som skal gå begge veje. Vi må til gengæld forvente, at selvstyret i højere grad end hidtil bakker op om de grønlandske virksomheder i stedet for at lade mange offentlige indkøb og opgaver gå ud af landet.

Kun ved at sikre vækst og udvikling i vores eget erhvervsliv kan visionen om bedre uddannelse, mere aktivitet og højere indtægter i samfundet nås. Vi er naturligvis tilfredse med, at uddannelsesindsatsen begynder at bære frugt, men skal igen henstille til, at man hurtigst muligt får kigget på kvaliteten af folkeskolen, der er en forudsætning for videregående uddannelse og anden kompetenceudvikling.

På erhvervsområdet ser vi positivt på beretningens løfter om, at man vil skabe rammer, der sikrer strukturtilpasninger af erhvervslivet. Især hilser vi med tilfredshed, at man tilsyneladende nu har set nødvendigheden af de længe ventede omstruktureringer i fiskeriet. Landsstyret giver i beretningen udtryk for holdninger til erhvervet, som er helt i tråd med GA’s, specielt når det gælder generationsskifte.

Det er endvidere glædeligt, at man har en realistisk holdning til, at ”vi ikke kan læne os tilbage i håbet om, at olierigdomme vil løse alle vores økonomiske udfordringer”, som det udtrykkes. Også i GA ser vi med interesse og forventning på nye erhvervsmuligheder i Grønland. Men det er nu engang vores nuværende erhvervsliv, der skal være fundamentet i de kommende års samfundsudvikling. Meget gerne i kombination med nye produktive virksomheder, der kan generere arbejdspladser. Men vi vil her advare mod, at man laver særregler for de nye virksomheder. Dels forvrider det konkurrencen, dels kan særregler på et område få uoverskuelige konsekvenser på andre områder.

Brug lokal arbejdskraft
På råstofområdet er vi tilfredse med budskabet om, at brug af grønlandske firmaer og medarbejdere skal fremmes, hvilket er på linje med de henvendelser, som GA og SIK i fællesskab har sendt til landsstyret. Vi ser nu frem til at få en fælles fortolkning af næringsloven. Herudover venter vi, at de nugældende regler om grønlandske selskabers fortrinsret til arbejder i mineindustrien konkretiseres, så de bliver reelle og ikke blot hensigtserklæringer, som kun anvendes i praksis i skåltaler.

Vi har forståelse for, at væsentlige forandringer tager tid, men vi savner en mere klart formuleret holdning til det offentliges fremtidige engagement i erhvervslivet. Herunder at afsøge flere muligheder for at privatisere, hvor det er realistisk at gøre det. En større andel af private virksomheder er simpelthen nødvendig for at skabe mere dynamik i samfundet, som det blandt andet påpeges i den nye rapport ”Forudsætninger for Grønlands økonomiske selvstændighed".

Vi vil i den forbindelse advare mod, at Grønlands Selvstyre fortsat engagerer sig i virksomhedsdrift, for eksempel via ejerskab i Alcoa. Vi anbefaler, at man allerede nu udelukker denne mulighed. Dels for at undgå yderligere offentligt engagement i erhvervslivet, dels fordi samfundet ikke har råd til at påtage sig en enorm risiko.

Vi læser mellem linjerne, at landsstyret vil søge at gøre op med tilskudssamfundet. GA anbefaler her, at man undersøger samtlige tilskudsordninger i alle dele af erhvervslivet. Derved sikrer man, at tilskud fremadrettet kun bruges til at ændre strukturer - og ikke til at fastlåse strukturer, som aldrig kan blive økonomisk bæredygtige.

Alt i alt noterer vi med tilfredshed, at Departementet for Finansers politisk-økonomisk beretning indeholder en række holdninger og tiltag, som vi fra GA’s side anser for at være både nødvendige og perspektivrige. Det er vores håb, at man vil kunne formidle et bredt samarbejde om at gøre målene til virkelighed. Både landspolitisk, lokalpolitisk og på tværs af faglige og organisatoriske interesser.