Hvilke tiltag der skal til fra politisk side for at motivere fiskere, fangere og andre lavindkomstgrupper til at søge over i fremtidens givtigere væksterhverv?

Det er et faktum, at vi i dag har en erhvervsstruktur, hvor fangst- og fiskeindustrien fungerer som den bærende sektor med afledte effekter på resten af økonomien. At denne sektor er af central betydning for den grønlandske økonomi afspejles bl.a. ved, at den beskæftiger skønsmæssigt godt 20 pct. af arbejdsstyrken og hjemtager over 95 pct. af eksportindtægterne.

Mandag d. 17. maj 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Bosætning, Bygder, Erhverv, Forårssamling 2010.

I medfør af § 35 i forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg følgende forslag til forespørgselsdebat: Forespørgselsdebat om, hvilke tiltag der skal til fra politisk side for at motivere fiskere, fangere og andre lavindkomstgrupper til at søge over i fremtidens givtigere væksterhverv med henblik på at øge vort lands samlede produktivitet.

Med denne forespørgselsdebat er det mit mål, at vi folkevalgte og befolkningen diskuterer og tager stilling til, hvorledes vi tager hånd om, at konvertere arbejdskraft fra de mere traditionelle erhverv over til fremtidens givtigere erhverv med sigte på at øge vort lands produktivitet. Det er et faktum, at vi som samfund står overfor nogle store og spændende udfordringer - udfordringer, der kræver politisk stillingtagen. En central udfordring er at erstatte statens bloktilskud med egen produceret indkomst.

Produktivitet er en periodes produktionsresultat målt i forhold til produktionsfaktorindsatsen i samme periode. En forøgelse af produktiviteten har fundet sted, hvis man med den samme indsats af produktionsfaktorer kan opnå en større produktion, eller hvis man med uændret indsats kan opnå en større produktion. Produktiviteten måles oftest som arbejdskraftproduktiviteten, der beregnes som den gennemsnitlige produktion pr. anvendt arbejdstime.

Som det ses, handler det ikke kun om, at vi hver især yder mere end vi yder i dag, hvis vores mål om økonomisk selvbårenhed skal realiseres. Det er mindst lige så vigtigt, at arbejdskraften producerer til en høj værdi.

Det er et faktum, at vi i dag har en erhvervsstruktur, hvor fangst- og fiskeindustrien fungerer som den bærende sektor med afledte effekter på resten af økonomien. At denne sektor er af central betydning for den grønlandske økonomi afspejles bl.a. ved, at den beskæftiger skønsmæssigt godt 20 pct. af arbejdsstyrken og hjemtager over 95 pct. af eksportindtægterne.

I forlængelse heraf er det et faktum, at mange fiskere og fangeres indkomst ikke er særlig høj. Faktisk lever mange på et eksistensminimum. Dette er i sig selv ikke acceptabelt. Derfor foregår der i denne tid et reformarbejde inden for de nævnte erhverv således, at der bliver færre aktører i erhvervene. Fiskerikommissionens kommissorium siger, at fiskeriloven skal bidrage til, at den samlede indtjening for det grønlandske samfund af de levende ressourcer bliver størst mulig, og at der sikres en varig og økonomisk attraktiv beskæftigelse i fiskerierhvervet, hvilket uundgåeligt vil betyde, at der skal beskæftiges færre og færre i fiskerierhvervet ved fastholdte fangstmængder.

En umiddelbar udfordring som følge heraf er, at finde beskæftigelse til mange af de nuværende fiskere og fangere. Dette er dog som vi alle ved ikke et problem. Vi har således i dag en enestående mulighed for at konvertere fastholdte arbejdspladser fra et samlet set ineffektivt, dyrt og uhensigtsmæssigt struktureret fiskerierhverv til godt lønnede jobs i væksterhverv indenfor råstofsektoren, bygge- og anlægssektoren, turismen, en eventuel aluminiumsindustri og de øvrige landbaserede erhverv, herunder service-, transport- og finanssektoren.

På vegne af Demokraterne inviterer jeg hermed Jer til at debattere løsningsforslag til de beskrevne udfordringer. Vi finder det vigtigt, at vi har en tilgang, der er helhedsorienteret, og at vi ikke ender i en situation, hvor nye væksterhverv blot stjæler den produktive arbejdskraft fra andre erhverv, hvor den fortsat behøves, eller at vi skaber en ny, ensidig erhvervsstruktur. Fra Demokraterne opfordrer vi til langsigtet planlægning og vilje til et bredt fokus på produktionseffektivitet og på væksterhvervenes behov ved konvertering af jobs fra traditionelle erhverv gennem optimering af den eksisterende arbejdsstyrke.