Flere lærlinge og elever

Undersøgelsen viser en voldsom - og glædelig - stigning inden for HK-området. Antallet af både nuværende og forventningerne til ansættelse af nye lærlinge i 2011 er fordoblet fra 2010. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med en højere besvarelsesprocent. Men der er kun 38% flere besvarelser, hvorimod antallet er fordoblet fra 95 i 2010 til 188 elever og lærlinge i 2011.

Fredag d. 15. april 2011
Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Erhverv, Uddannelse.

I flere brancher er der en meget glædelig udvikling i antallet af unge, der tager en faglig uddannelse. Alene inden for handels- og kontorsektoren er der sket en fordobling af elevantallet. Det viser en ny analyse gennemført af Grønlands Arbejdsgiverforening.

Undersøgelsen, der både belyser lærepladskapaciteten og behov for lærlinge, foretages en gang om året. Der er foretaget visse udvidelser af analysen siden 2005. Blandt andet er de videregående uddannelser også medtaget.

Indsamling af data er foretaget i perioden 28. januar til den 21. marts og er baseret på spørgeskemaer, der er blevet rundsendt pr. mail eller fax. Virksomhederne er blevet bedt om at udfylde antallet af ansatte faglærte, lærlinge, forventede nye lærlinge og ufaglærte fordelt på uddannelse og brancheområde.

- Undersøgelsen er udsendt til 310 mailadresser og til 11 faxnumre, dvs. 321 kontakter.

Svarprocenten er på over 60%, hvilket vi finder meget tilfredsstillende, fortæller GA’s sekretariatschef Karsten Klausen. Det er meget højere end i 2010, da var den på 44,4%.

Faktiske antal elever og lærlinge
Undersøgelsen viser en voldsom - og glædelig - stigning inden for HK-området. Antallet af både nuværende og forventningerne til ansættelse af nye lærlinge i 2011 er fordoblet fra 2010. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med en højere besvarelsesprocent. Men der er kun 38% flere besvarelser, hvorimod antallet er fordoblet fra 95 i 2010 til 188 elever og lærlinge i 2011.

Ser vi på antal lærlinge i forhold til antal faglærte, ligger brancherne Hotel, Restaurant og Turisme sammen med produktionsområdet i top. Begge brancher med ca. 1,6 faglært pr. lærling. Det er byggebranchen, der har og vil ansætte flest. De virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, har således 210 lærlinge og vil ansætte yderligere 61. Hvis virksomheder, der ikke har besvaret undersøgelsen, har forholdsvis samme antal lærlinge, betyder det, at der er 344 lærlinge inden for byggefagene i GA - og at man vil ansætte yderligere 100.

Stigningen er højest for Handelsbranchen med hele 96% og Bygningshåndværkere med 25%, mens andre brancher er faldet en smule.

Antallet af både nuværende lærlinge og forventninger til at ansætte lærlinge er generelt stigende. Her viser besvarelserne, at GA’s medlemmer lige nu har 543 lærlinge under uddannelse og vil ansætte 160. I alt 703 lærlinge.

En glædelig tendens
- Uddannelse er som bekendt et højt prioriteret område i Grønlands Arbejdsgiverforening, fortæller GA’s formand Henrik Sørensen. - Jeg vil derfor gerne takke alle medlemmer, der har besvaret undersøgelsen. Jeg vil også gerne takke vores to elever i sekretariatet, Tina Egede og Esther Møller Geisler, som har stået for undersøgelsen og har gjort en ihærdig indsats for at skaffe den høje svarprocent. Det er dejligt at se det engagement, mange af vores virksomheder har i forhold til at uddanne unge mennesker. Også i forbindelse med debatten om CSR er det et vigtigt signal.

Jeg er meget stolt, både som formand for GA og som formand for Handelsbranchen, der har gjort en ekstraordinær indsats på dette samfundsvigtige område. Hvor der førhen var 3,5 til 4 faglærte pr. lærling har vi 2,5 faglært pr. lærling - ligesom antallet af lærlinge inden handelsbranchen er fordoblet. Jeg ved godt, at vi også har fået flere virksomheder i GA, men det er ikke kun det der gør udslaget.

Et skema med detaljerede informationer om elev- og lærlingesituationen i de enkelte brancher kan rekvireres hos GA.

Se undersøgelsens resultat: Undersøgelse af lærlingekapaciteten og behovet for lærlinge i 2011