Hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Den foreslåede hensigtserklæring skaber ikke og har ikke til formål at skabe bindende eller juridiske forpligtelser for parterne som følge af national eller international ret

Torsdag d. 14. juni 2012
Europa-kommissionen
Landsstyret
Emnekreds: Efterforskning, Erhverv, EU og Grønland, Minedrift, Olieefterforskning, Økonomi.

Europa.kommissionen har under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og
ud fra følgende betragtninger:
  1. Mineralressourcer er af afgørende betydning for EU's økonomi og for industriel produktion, og Grønland er af stor betydning for EU's råstofforsyning.
  2. Et samarbejde med Den Europæiske Union vil øge udviklingen i mineralsektoren i Grønland og bidrage til at opnå en bæredygtig økonomisk udvikling, hvilket fremgår af EU-Grønland-partnerskabet.
  3. Den foreslåede hensigtserklæring er i overensstemmelse med EU's politik om en bred råstofstrategi og navnlig behovet for at videreføre råstofstrategien i relation til tredjelande gennem bilaterale og multilaterale rammer samt dialoger.
  4. Den foreslåede hensigtserklæring skaber ikke og har ikke til formål at skabe bindende eller juridiske forpligtelser for parterne som følge af national eller international ret

Bestemt følgende:

Eneste artikel
Kommissionen godkender hensigtserklæringen mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer og bemyndiger kommissæren for erhvervsliv og iværksætteri og kommissæren for udvikling til i deres egenskab af næstformand og medlem af Kommissionen at undertegne hensigtserklæringen på Kommissionens vegne.

Læs det hele her
Hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer