Nedsættelse af personskatten med 1% vil ikke få den ønskede effekt

I stedet for en usikker effekt af den ene procents nedsættelse af personskatten anbefaler GA, at den erstattes af et beskæftigelsesfradrag. Dette vil både gavne økonomien hos de lavtlønnede medborgere og stimulere lysten til at søge beskæftigelse.

Fredag d. 28. september 2012
Brian Buus Petersen, Direktør, Grønlands Erhverv
Emnekreds: Efterårssamling 2012, Erhverv, Politik, Økonomi.

Den lille personskattelettelse, der indgår som et centralt element i landsstyrets forslag til finanslov for 2013, kaldes første skridt mod en samlet reform i de kommende år indenfor bolig-, social-, pensions- og skatteområderne. Efter GA’s mening er det desværre et skridt i den forkerte retning.

Af Brian Buus Pedersen,
Direktør i Grønlands Arbejdsgiverforening

I disse dage behandles landsstyrets forslag til skatteomlægning på efterårssamlingen. GA har i et omfattende høringssvar redegjort for, hvorfor vi ikke mener, at forslaget reelt underbygger de tre hovedformål, der bruges som argumenter for omlægningen: Udvidelse af skattegrundlaget, bedre social balance og endelig bedre rammer for vækst i samfundet.

Nedsættelsen af personskatten på 1% modsvares af bl.a. forringede afskrivningsvilkår for erhvervslivet, beskatning af fiskeriet og en reduktion af rentefradraget på boliglån. Det forbedrer samlet set ikke økonomien hos borgerne, specielt ikke dem med de laveste indkomster. Tværtimod.

For det første skaber et højere skattetryk på flere af de nuværende skattekilder som hovedregel mindre økonomisk aktivitet og færre arbejdspladser. Det er det modsatte, vi har brug for.

For det andet mangler der social balance i skatteomlægningen. I stedet for en usikker effekt af den ene procents nedsættelse af personskatten anbefaler GA, at den erstattes af et beskæftigelsesfradrag. Dette vil både gavne økonomien hos de lavtlønnede medborgere og stimulere lysten til at søge beskæftigelse. Derimod vil en øget skattebyrde på erhvervslivet få negativ beskæftigelseseffekt, hvilket især rammer de svageste grupper.

Endelig bruges nedsættelsen som et af landsstyrets argumenter for, at det bliver mere attraktivt at uddanne sig - samtidig med, at udbuddet af arbejdskraft øges ved, at flere vender hjem efter endt uddannelse i fx Danmark. Heller ikke dette argument holder efter GA’s vurdering, da der for en moderne og veluddannet arbejdsstyrke er mange andre forhold, som er langt mere udslagsgivende. Interessante job- og karrieremuligheder, udvikling og vækst i samfundet, gode boliger etc. etc.

GA opfordrer til, at landsstyret sikrer, at alle planlagte reformer og indsatsområder omfattes af en stærkere politisk og administrativ koordinering. Og vi deltager fortsat meget gerne i en konstruktiv dialog omkring disse emner.

Læs også
Skatteomlægningen er et skridt i den rigtige retning – også for det grønlandske erhvervsliv