16 §37 spørgsmål om royalty-beskatning indenfor råstofsektoren

I betragtning at, at koalitionen har meldt ud, at både storskalaloven skal genbehandles i Landstinget og royalty-beskatning indføres før der kan tages stilling til mineprojekt-ansøgninger, ønskes det oplyst, hvad landsstyret forestiller sig af tidsperspektiv.

Tirsdag d. 16. april 2013
Maliina Abelsen
Emnekreds: Efterforskning, Erhverv, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Olieefterforskning, Råstoffer.

I medfør af § 37 i Forretningsordenen for Landstinget fremsætter jeg følgende
spørgsmål til landsstyret.

Spørgsmål:
 1. Hvornår agter landsstyret at fremlægge forslag til royalty-beskatning indenfor råstofsektoren via eksisterende lovgivning?
 2. Hvilken eksisterende lovgivning vil man anvende? Hvis det er skatte­lovgivningen, skal det så forstå således, at der i skatteloven skal beskrives produktions-royalty for samtlige mineraler i Grønland?
 3. Er der forhold, som måske taler for, at det ikke er lovligt for eksisterende tilladelser – idet selskaberne generelt via råstofloven er stillet i udsigt, at royalty skal udmeldes på forhånd. Kan det i så fald forventes, at visse selskaber vil teste lovligheden via retssager om erstatning?
 4. Vil den nye beskatning blive indført før råstofstrategien skal ændres i 2014?
 5. Finder landsstyret det hensigtsmæssigt, at ændre beskatningen uden det foregående arbejde til ændring af den samlede råstofstrategi, som der har været enighed om i alle partier frem til 2010/2011?
 6. Vil landsstyret anvende international viden og erfaring i forhold til fastsættelsen af en royalty model.
 7. Hvis ja, vil landsstyret videreføre den tidligere koalitions forslag om en international ekspertgruppe, der løbende skal komme med anbefalinger og viden i forhold til, hvordan Grønland sikres på bedst mulig vis økonomisk i forhold til råstofudvinding. En ekspertgruppe, hvor samtlige partier skulle indgå i en følgegruppe?
 8. Hvis nej, hvordan agter landsstyret så at anvende international viden løbende og inkludere alle politiske partier?
 9. Anser landsstyret det som fordelagtigt, at der findes nationale forlig vedr. beskatning af en evt. råstofindustri? Og anser landsstyret det som hensigtsmæssigt, at Grønland udviser stabile rammevilkår i en fase, hvor landet endnu ikke er et egentlig mineland?
 10. Vil landsstyret inddrage råstoferhvervet i udarbejdelsen af en royalty­model? I så fald hvordan?
 11. Hvordan skal følgende udsagn i koalitionsaftalen tolkes: ”Allerede eksisterende planer og aftaler omkring udvinding af råstoffer samt stor­skalaprojekter, skal realiseres i forhold til de indgåede aftaler”? Betyder det, at de økonomiske vilkår som London Mining har fået oplyst under deres efterforskningstilladelse skal ændres eller fastholdes? Med andre ord, vil London Mining i forhold til ISUA projektet komme til at betale en royalty, der tager udgangspunkt i verdensmarkedspriserne?
 12. I henhold til koalitionsaftalen står der, at der skal oprettes et råstoftilsyn. Hvad skal dette tilsyn beskæftige sig med, og hvornår forventes tilsynet nedsat?
 13. På hvilken baggrund ønsker man at omdanne råstofdirektoratet til et departement. Med hvilke fordele?
 14. Vores nuværende skattelov tager sigte på en lille befolkning og et enkelt erhvervsmønster. Storskalaprojekterne vil stille den nuværende lovgivning overfor meget store udfordringer. Hvordan vil landsstyret sikre, at skattelovgivningen tilpasses således, at lovgivningen indeholder flere direkte bestemmelser i forhold til erhvervslivets skatteforhold? Den tidligere koalition havde foreslået den før omtalte ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger.
 15. Hvordan vil landsstyret - uanset royalty eller ej sikre, at vores administration er i stand til at sikre skatteindtægter fra eventuelle storskalaprojekter og mindske transfer-pricing problematikker.
 16. I betragtning at, at koalitionen har meldt ud, at både storskalaloven skal genbehandles i Landstinget og royalty-beskatning indføres før der kan tages stilling til mineprojekt-ansøgninger, ønskes det oplyst, hvad landsstyret forestiller sig af tidsperspektiv. Hvornår regner man med at både storskalaloven og royalty-beskatning vil være (gen)behandlet i Landstinget og for storskalalovens vedkommende også i Folketinget?