Uddannelsernes kvalitet bør veje tungest

Så sent som i januar måned besluttede man at samle de maritime uddannelser i Nuuk - for at styrke dem. Nu har man valgt at bevare uddannelsesstederne decentralt - med det samme argument: for at styrke dem. Begge dele kan i sagens natur ikke være rigtige. Spørgsmålet er så: ud fra hvilke hensyn har man ændret den tidligere beslutning, som var taget på basis af indstillingen fra et enigt ekspertudvalg?

Mandag d. 20. maj 2013
Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Mange fordele ved at samle beslægtede uddannelser
Det handler om at leve op til erhvervets krav
Det er ikke et spørgsmål om geografi men om kvalitet


Hvad er vigtigst? At bevare enkelte lokale arbejdspladser eller at skabe gode, fremtidssikrede uddannelser inden for Grønlands hovederhverv?

Så sent som i januar måned besluttede man at samle de maritime uddannelser i Nuuk - for at styrke dem. Nu har man valgt at bevare uddannelsesstederne decentralt - med det samme argument: for at styrke dem. Begge dele kan i sagens natur ikke være rigtige. Spørgsmålet er så: ud fra hvilke hensyn har man ændret den tidligere beslutning, som var taget på basis af indstillingen fra et enigt ekspertudvalg? Er det for at opfylde nogle løfter i en ophedet valgkamp? Er det for at tilgodese lokale interesser og for at beholde nogle få arbejdspladser i Paamiut? Og i bekræftende fald: bør lokalpolitiske hensyn veje tungere end et påtrængende behov for at skabe bedre uddannelser?

Det er i denne forbindelse værd at understrege, at beslutningen om at sammenlægge fx Søfartsskolen med de øvrige maritime uddannelser ikke blev taget ved en tilfældighed, men var resultatet af et grundigt analysearbejde i et ekspertudvalg med deltagelse af alle relevante interessenter.

Vurderingen var, at uddannelsen på Imarsiornermik Ilinniarfik i Paamiut ikke fungerer godt nok. Det har blandt andet resulteret i, at der i de sidste mange år, hvor skipperuddannelsen har ligget i Paamiut, er uddannet langt færre fiskeskippere end tidligere år. Der er simpelt hen et 'hul' over denne årrække, så vi i dag mangler unge, grønlandske skippere.

Mange fordele ved at samle beslægtede uddannelser
Ved at lægge alle uddannelser sammen i det nye maritime center i Nuuk ville man efter ekspertudvalgets mening opnå blandt andet følgende store fordele:
  1. Man vil skabe en række faglige og administrative synergieffekter. Dermed optimeres udnyttelsen af de ressourcer, der anvendes inden for brancheområdet.
  2. Det vil blive lettere at rekruttere de bedste lærerkræfter, da såvel faglige udfordringer som kollegialt samarbejde og mulighed for bedre studievejledning vil øges.
    Og allervigtigst: Det vil blive lettere at tiltrække kvalificerede studerende til de forskellige uddannelser, da unge mennesker ønsker at være blandt andre unge mennesker i et tværfagligt studiemiljø.

Det handler om at leve op til erhvervets krav

Beslutningen om flytningen var netop et alt for stort frafald, blandt andet på grund af et manglende fagligt uddannelsesmiljø. Desuden er der for få af de kursusudbud, som er efterspurgt af det maritime erhvervsliv.Disse problemstillinger har medført, at man ikke har kunnet imødekomme hverken fiskeri- eller handelsflådens behov for kvalificeret arbejdskraft. Og en uddannelse er som bekendt først vellykket, når den giver adgang til beskæftigelse.

Hvis argumentet for at ændre den tidligere beslutning er, at ”alt ikke skal ligge i Nuuk”, så er vi i GA principielt enige i det synspunkt. Vi repræsenterer erhvervslivet i hele Grønland og har netop ofte fremført argumenter for at tilgodese en mere afbalanceret, regional erhvervsudvikling.

Det er ikke et spørgsmål om geografi men om kvalitet
Men dette spørgsmål handler ikke om lokal erhvervsudvikling eller ”Nuuk contra andre byer”. Det handler derimod om de bedste muligheder for at opbygge de bedste uddannelser til gavn for hele samfundet. At de fleste rederier så ligger i Nuuk og at Flådestation Grønnedal også er flyttet dertil, gjorde det naturligt at pege på at udnytte faciliteterne i hovedstaden.

Men først og fremmest drejer det sig om, at vi i Grønland er afhængige af et effektivt søfartserhverv, hvor såvel fiskeriet som andre maritime brancher skal bruge højt kvalificerede medarbejdere. Der er derfor stort behov for at forbedre uddannelsessystemet, så vi selv kan levere veluddannede søfolk, herunder tilbyde relevante kursusmuligheder.

For ekspertgruppens og GA’s skyld kan et maritimt uddannelsescenter lige så godt placeres i fx Sisimiut, hvor der også er ideelle forudsætninger for at skabe et spændende uddannelsesmiljø. Det afgørende er, at man samler uddannelserne - for at styrke dem.