Tillægsbetænkning vedrørende Landskassens regnskaber 1998

Efter Revisionsudvalgets opfattelse underbygger undersøgelsen den kritik, som Revisionsudvalget gav udtryk for i Revisionsudvalgets betænkning EM99/42 af 12. oktober 1999. Endvidere viser undersøgelsen, at Landsstyremedlemmet ikke videregav faktuel viden, selvom han havde denne viden

Tirsdag d. 2. november 1999
Landstingets Revisionsudvalg
Emnekreds: Etik, Politik.

Landstingets Udvalg til revision af Landskassens regnskaber har under behandlingen bestået af
  • Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen (S), Formand
  • Landstingsmedlem Lars Sørensen (IA), Næstformand
  • Landstingsmed1em Lars Karl Jensen (S)
  • Landstingsmedlem Daniel Skifte (A)
  • Landstingsmedlem Mogens Kleist (K)
Mandag den 25. oktober 1999 behandlede Landstinget Revisionsudvalgets betæfdming vedrørende Landskassens regnskaber 1998.

På baggrund af Revisionsudvalgets alvorlige kritik omkring finanslovskonto 30.13.10 Handicapforsorg i Danmark, og. Revisionsudvalgets krav om, at der skulle iværksættes en forvaltningsrevision i Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, iværksatte Landsstyret en nærmere undersøgelse omkring forholdene i Landsstyreområdet.

Undersøgelsen er blevet foretaget af Revisionsfirmaet Deloitte & Touche og Hjemmestyrets interne revision.

Kommissorium for undersøgelsen vedrørende de regnskabs- og bevillingsmæssige dispositioner foretaget på handicapområdet, omkring finans1ovskonti 30.I3.10, 30.13.12,30.13.13 og 30.13.14 har været at få afklaret.
  • På hvilket tidspunkt opnåedes kendskab til det endelige udgiftsbehov for 1998 på handicapområdet.
  • Hvilken personkreds er dette kendskab formidlet til og hvornår.
  • Hvilket grundlag er blevet anvendt i forbindelse med ansøgning om finanslovsbevillinger og tillægsbevillinger, herunder omrokeringer i finansårene 1998 og 1999.
Formålet med undersøgelsen har været, at få afklaret det faktiske forløb, ikke at placere et ansvar på enkeltpersoner.

Da Landstinget har besluttet, at behandlingen af dagsordens punkt 42, Betænkning fra Udvalget til revision af Landskassens regnskaber 1998, fortsættes mandag den 1, november 1999, afgives derfor nærværende tillægsbetænkning.

Revisionsudvalget modtog undersøgelsen søndag den 31. oktober 1999, kl. 16.45, og har på et efterfølgende møde gennemgået den, ligesom Revisionsudvalget har afholdt samråd med Landsstyreformanden.

Revisionsudvalget skal herefter udtale:

Efter Revisionsudvalgets opfattelse underbygger undersøgelsen den kritik, som Revisionsudvalget gav udtryk for i Revisionsudvalgets betænkning EM99/42 af 12. oktober 1999. Endvidere viser undersøgelsen, at Landsstyremedlemmet ikke videregav faktuel viden, selvom han havde denne viden.

Efter Revisionsudvalgets opfattelse har Landsstyremedlemmet dermed fortiet oplysninger, der var af væsentlig betydning for Landstingeti bedømmelse af behovet for bevillinger til handicappede i Danmark.

Med disse bemærkninger skal etenigtudvalg overgive sagen til Landstingets vurdering.