Status på finanslovsforslaget for 2012

Maliina Abelsen forklarer videre, at en balanceret finanslov er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velfærd. Men at det ikke er nok til at imødegå de udfordringer som Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har peget på

Tirsdag d. 15. november 2011
Maliina Abelsen
Emnekreds: Efterårssamling 2011, Finanslov, Økonomi.

Med de fremlagte ændringsforslag til 3. behandlingen af forslaget til Finanslov for 2012 sikrer landsstyret, at Selvstyrets budget balancerer næste år. Det kar ikke været en nem øvelse, men Medlem af landsstyret for Finanser Maliina Abelsen er tilfreds:

”Vi har haft en god dialog med alle partier, og har imødekommet næsten alle ønsker. Næste år får vi mere byggeri på kysten, en ventelisteindsats i Sundhedsvæsenet og ikke mindst styrker vi sammen med kommunerne børne- og ungeindsatsen. Der er også blevet afsat penge til IKT og arbejdsløshedsinitativer gennem den regionale udviklingsstrategi (RUS). Samtidig har vi endnu engang balance på drift og anlæg. Det er jeg meget tilfreds med. Det er et godt udgangspunkt for arbejdet med reformer de kommende år.”

Maliina Abelsen forklarer videre, at en balanceret finanslov er et nødvendigt udgangspunkt for arbejdet med at sikre fremtidens vækst og velfærd. Men at det ikke er nok til at imødegå de udfordringer som Økonomisk Råd og Skatte- og Velfærdskommissionen har peget på.

”Næste skridt bliver at fremtidssikre velfærden. Det skal først og fremmest ske ved at bremse stigningen i de offentlige udgifter. Eksempelvis ved at fastlægge et loft, på baggrund af hvad vi har råd til. Så må vi tilpasse udgifterne til det”, siger Maliina Abelsen.

Siumut og Atassut har meddelt, at de vil stemme imod finansloven, da de har krævet væsentlige ændringsforslag såsom en afgift på alle råstofindustriens efterforskningsudgifter. Siumut foreslår, at efterforskningsselskaber afgiftsbelægges med 10%, som er udregnet til at kunne indbringe 332 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Disse vil blive betragtet som råstofindtægter efter selvstyrelovens § 7. Det følger således også af selvstyreloven, at statens årlige bloktilskud skal reduceres med halvdelen af disse indtægter, der i det pågældende år ligger på over 75 mio. kr. Indtægterne vil heller ikke bare kunne bruges på driftsaktiviteter, sådan som Siumut har fremsat ændringsforslag om, da alle råstofindtægter vil skulle indbetales til Råstoffonden. Derfor kan forslagene fra Siumut ikke realiseres. Disse mekanismer blev således også gennemgået, da der blev afholdt seminar om råstofområdet, for alle medlemmerne af Landstinget. Siumuts forslag kan desuden risikere at medføre mindre efterforskningsaktivitet her i landet.

Dertil har Siumut foreslået, at skatteindtægterne for 2012 opskrives med 60 mio. kr., hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er belæg for.

”Det er ærgerligt, at oppositionen fastholder, Siumuts urealistiske ændringsforslag om store indtægter her og nu, i stedet for at indgå i en konstruktiv og nødvendig debat omkring, hvordan vi får flere indtægter fremadrettet. Det havde ellers været godt, hvis oppositionen i år havde vist, at de også vil tage ansvar i forhold til at føre en balanceret finanslov", udtaler Maliina Abelsen afslutningsvist.
Læs også
Vores velfærd og velstand kræver handling nu