Indsigt: Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S

Om anlæg af tre lufthavne og løbende finansiering af Kalaallit Airport A/S

Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.

Mandag d. 18. september 2017
Økonomisk Råd
Emnekreds: Finanslov, Kalaallit Airport.

I Finanslovsforslaget tolkes udbytter fra selvstyreejede selskaber og overskud i Landskassen imidlertid som ekstraordinære indtægter, der kan disponeres til anlæg af lufthavne (som kapitalindskud i Kalaallit Airports A/S, se nedenfor).

Dette reducerer ikke alene mulighederne for at oparbejde stødpuder til at klare vendinger i konjunkturerne, men indeholder også en risiko for en yderligere belastning af de offentlige finanser. Det rejser også spørgsmål om principperne for udtræk af overskud fra disse selskaber.

Overskud i forsyningsselskaber som fx Tele Greenland er ikke samfundsmæssigt ”frie” midler. Et overskud kunne anvendes på andre områder, fx til takstnedsættelser, som ville gavne både forbrugere og erhvervsliv.

Det fremgår af FFL 2018, at anlægsudgifterne for lufthavnene i Qaqortoq, Ilulissat og Nuuk skønnes at være omkring 3,6 mia. kr. Dette kapitalbehov skal dækkes via dels en egenkapital i Kalaallit Airports A/S på 1-1,6 mia.kr og dels en lånefinansiering af det resterende beløb.

Da låntagning iflg. budgetloven forudsætter rentabilitet til dækning af renter og afdrag, og da alle lufthavnene ikke forventes at være rentable, er der behov for et relativt stort kapitalindskud.
Kapitalindskuddet etableres ved at supplerede den allerede etablerede egenkapital med indskud baseret på midlertidige og ekstraordinære indtægter (overskud i selvstyreejede virksomheder, overskud i Landskassen).

Lufthavnene er ikke alene et spørgsmål om anlæg men også drift. Kan driften ikke dække løbende udgifter inkl. hensættelser til vedligehold, som det er anerkendt i forhold til behovet for kapitalindskud til anlæg, vil der være en fremtidig belastning af de offentlige finanser i form af behov for direkte eller indirekte støtte.

Det er problematisk, at projekterne planlægges uden fuldt overblik over disse afledte konsekvenser for de offentlige finanser. Samlingen af rentable og ikke­rentable aktiviteter i samme selskab er også problematisk og giver manglende gennemskuelighed, hvor de overskudsdækkende aktiviteter medvirker til at finansiere de underskudsgivende.
De aktuelt gode konjunkturer giver en mulighed for at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til, at de tre lufthavnsprojekter kan igangsættes, men på sigt belastes de offentlige finanser.


Du finder ovenstående tekst på side 20 i rapporten fra Økonomisk Råd
Økonomisk Råds Rapport 2017