Fiskeriloven skal kulegraves inden ændringen

Da det drejer sig om et omfattende og tidskrævende arbejde, finder landsstyret det hensigtsmæssigt at involvere samtlige parter i sagen. Landsstyret finder det også vigtigt, at sagen forinden behandlingen i Landstinget debatteres i befolkningen.

Onsdag d. 3. februar 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri.

Landsstyret har til hensigt at fremlægge den kommende nye og fuldstændige fiskerilov til ILandstingets efterårssamlig. Da det drejer sig om et omfattende og tidskrævende arbejde, finder landsstyret det hensigtsmæssigt at involvere samtlige parter i sagen. Landsstyret finder det også vigtigt, at sagen forinden behandlingen i Landstinget debatteres i befolkningen.

For at kunne sikre en koordineret behandling af sagen har landsstyret indgået en aftale med organisationerne KNAPK og GA om grundlaget for det videre arbejde, som følger:

 • Forslag til fiskeriloven, som blev sendt til høring i 2009, skal danne grundlaget for det videre arbejde
 • De eksisterende forslag i forbindelse med høringen og de nye, som organisationerne gik ind for, fortsætter uændret
 • Andre nye tiltag, som ønskes ændret, som man endnu ikke er blevet enige om, skal sættes på dagsordenen som særskilte emner

De væsentligste stridspunkter mellem organisationerne i forhold til den kommende fiskerilov er følgende:

 • Ejerskabsforholdet i fiskerikapaciteten – de nuværende bestemmelser i § 6 i fiskeriloven (retten til fiskerilicenser samt ejerforholdet mellem direkte og indirekte aktører)
 • 5 års reglen med hensyn til ophævelse af kvoteandele
 • Restriktioner med hensyn til kvoteloft
 • Spørgsmål vedrørende landingspligt
 • Særskilte kvoter til havgående- og indenskærs rejefiskere

Når ovennævnte spørgsmål og andre forhold er blevet indgående drøftet hos fiskeriets parter, skal overskuelige oplæg med tilhørende informationsmalerialer offentliggøres til debat hos hele befolkningen.

Principper og prioriteringer som landsstyret finder vigtige i den kommende fiskerilov bliver også inddraget i det videre forløb, som er følgende:

 • Bæredygtighedspricippet i udnyttelsen af ressourcerne
 • Fiskerikapaciteten skal være tilpasset kvoterne og fiskerne skal være ansvarlige for en kontinuerlig tilpasning
 • Fiskeriet skal så vidt muligt være rentabelt med størst mulig økonomisk bæredygtighed
 • Samfundet skal have størst mulig økonomisk udbytte af fiskeriet
 • Der skal gives mulighed for, at flere hjemmehørende fiskere bliver medejere af fiskerikapaciteten
 • Ungdommen skal have lettere adgang til fiskeriet med hensyn til kvoterne (blandt andet kan man undersøge, om en del af TAC-en kan tildeles nyetablerede unge fiskere)
 • Eventuelle generationsskifteproblematikker skal overvindes
 • Der skal udarbejdes en pengestrømsanalyse i fiskeriet