Royal Greenland A/S

Som landsstyret anfører vil en debat om et så vitalt område som ejerstruktur i et aktieselskab i Landstinget, ville kunne skabe unødig nervøsitet hos både selskabets ansatte, kunder og ikke mindst finansielle partnere. Imidlertid finder vi fra Demokraterne i lighed med forslagsstilleren det relevant, at en redegørelse om ejerstrukturen i et selskab som Royal Greenland A/S fremlægges. Derfor er vi tilfredse med, at landsstyret vil tage initiativ til at sende en fortrolig redegørelse til Finansudvalget, som så netop kan drøfte dette selskab for lukkede døre.

Fredag d. 30. april 2010
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Royal Greenland i krise, Økonomi.

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Landstingets efterårs samling.
(Medlem af Landstinget Ruth Heilmann, Siumut)
(1. behandling)

Med nærværende forslag tilsigtes en beslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge en redegørelse til efterårssamlingen om fordele og ulemper ved hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S.

Fra Demokraterne er vi enig i landsstyret i, at enkelte aktieselskabers strategi- og handlingsplaner, eventuelle privatiseringsforslag eller lignende strategiske og forretningsmæssige overvejelser, ikke egner sig til debat i Landstinget.

Som landsstyret anfører vil en debat om et så vitalt område som ejerstruktur i et aktieselskab i Landstinget, ville kunne skabe unødig nervøsitet hos både selskabets ansatte, kunder og ikke mindst finansielle partnere.

Imidlertid finder vi fra Demokraterne i lighed med forslagsstilleren det relevant, at en redegørelse om ejerstrukturen i et selskab som Royal Greenland A/S fremlægges. Derfor er vi tilfredse med, at landsstyret vil tage initiativ til at sende en fortrolig redegørelse til Finansudvalget, som så netop kan drøfte dette selskab for lukkede døre.

Fra Demokraterne har vi nogle kommentarer til forslagsstillerens ønsker – eller krav om man vil – til hensyn, der bør sikres ved de store Selvstyreejede selskabers privatisering.

Landstinget har tidligere truffet en principiel beslutning om, at Royal Greenland A/S skal operere på kommercielle vilkår. Det var derfor, at de ikke rentable dele af det daværende selskab blev udskilt i et nyt selskab, Nuka A/S, hvilket senere blev til det offentligt ejede Arctic Greenfood A/S. Demokraterne mener ikke, at det er passende, at vi påkræver, at visse samfundsmæssige omkostningstunge hensyn skal varetages af et privat aktieselskab, der skal drives på kommercielle vilkår.

Hvis man imod dette princip alligevel som samfund beslutter, at et selskab skal pålægges samfundsmæssige hensyn, er det i sagens natur nødvendigt med at indgå en servicekontrakt.

Jeg skal dog understrege, at Demokraterne i bund og grund ikke går ind for tilskud til underskudsgivende aktiviteter med mindre det har sigte på, at det inden en forholdsvis kort tidsperiode vil give overskud.

Fra Demokraterne er vi af den opfattelse, at virksomheder, der opererer på markedsbetingelser, bør privatiseres. Herom er Royal Greenland A/S med en omsætning på 4.741 mio. kr. og som nr. 7 indenfor den europæiske seafood industri en oplagt mulighed. Hos Demokraterne er vi imidlertid af den opfattelse, at det er vores vurdering, at tiden ikke er inde til en privatisering.

Royal Greenland A/S har i en årrække leveret dårlige driftsresultater, hvilket har ført til stigende gældsætning som har udhulet kapitalgrundlaget og nødvendiggjort en kapitaludvidelse. Denne kapitaludvidelse blev gennemført i juni 2009. Dette taler for, at enten interessen fra private aktører givetvis ikke vil være særlig stor eller, at vi ikke kan afsætte virksomheden til en særlig høj kurs. Derfor anbefaler vi fra Demokraterne, at Royal Greenland A/S ikke privatiseres i nær fremtid. Vi vil foretrække, at virksomhedens rentebærende gæld i de næste par år nedbringes til et niveau med sigte på at forhøje virksomhedens kurs. På denne måde vil vi som samfund få penge ved privatiseringen af Royal Greenland A/S.

Som afslutning på vores indlæg vedrørende Royal Greenland A/S vil vi fra Demokraterne påpege, at vi selvfølgelig vil afvente den efterspurgte redegørelse før vi tager endelig stillingtagen til om og hvornår det er fornuftigt at privatisere Royal Greenland A/S.

Med disse ord forkaster vi forslaget.