Oliespildsberedskabsplanen offentliggøres

Landsstyret finder det nu forsvarligt at imødekomme offentlighedens ønske om offentliggørelse af oliespildsplanen, idet mulighederne for at imødegå sabotageaktioner er blevet væsentlig bedre.

Mandag d. 15. august 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Efterforskning, Forurening, Miljø og natur, Olieefterforskning.

Landsstyret har nu besluttet at offentliggøre oliespildsberedskabsplanen i Grønland efter at have lyttet til offentlighedens ønske herom. Landsstyret har hele tiden ønsket åbenhed omkring olieefterforskningsaktiviteter i Grønland, men løbende risikovurderinger har krævet at især oliespildsberedskabsplanen måtte holdes tilbage. Nu har landsstyret fået nye sikkerhedsmæssige muligheder efter at Udenrigsministeriet i Danmark har afsluttet sin vurdering af de betydelige og vedvarende krænkelser af sikkerhedszonerne omkring boreriggene i Grønland.

Udenrigsministeriet har vurderet i henhold til FN´s havretskonvention, at det er muligt for grønlandske myndigheder at skride til handling overfor ulovlige aktioner i en afstand på 5 km fra en olieborerigs sikkerhedszone.

Disse nye handlemuligheder vil gøre det nemmere for myndighederne at skride ind overfor ulovlige aktioner mod boreriggenes sikkerhedsforanstaltninger. Dermed vil risikoen for ulykker, som kan koste menneskeliv samt føre til miljøforurening, minimeres. Derfor finder landsstyret det nu forsvarligt at imødekomme offentlighedens ønske om offentliggørelse af oliespildsplanen, idet mulighederne for at imødegå sabotageaktioner er blevet væsentlig bedre.

Krænkelse af boreaktiviteter
Som følge af en lang række ulovlige aktioner rettet mod olieboringernes sikkerhedsforanstaltninger, har det indtil nu været nødvendigt for myndighederne at holde beredskabsplaner fortrolige. Det har indtil nu været vurderingen, at der generelt set ville være en øget risiko for aktioner mod boreenhederne, såfremt planerne blev lagt åbent frem.
  • Første tegn på at der blev planlagt aktioner mod olieaktiviteterne var i forsommeren 2010, hvor politi og lokale myndigheder i Aasiaat observerede personer, der umiddelbart udviste mistænkelig adfærd omkring containere indeholdende oliebekæmpelsesudstyr. Da disse personer blev anråbt, nægtede de at svare og stak af.
  • 31. august 2010 tiltvang 4 Greenpeace aktivister sig adgang til boreriggen Stena Don og hægtede sig fast under riggen med det formål, at forhindre efterforskningsboringerne. De fire aktivister blev efterfølgende anholdt, sigtet og senere dømt for overtrædelse af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26/8 2010 og kriminallovens § 96, stk. 1, nr. 1. Aktivisterne blev efterfølgende udvist fra Grønland.
  • 22. april 2011 tiltvang 11 Greenpeace aktivister sig adgang til boreriggen Leiv Eiriksson i tyrkisk farvand, mens den var på vej til Grønland. Det blev åbenlyst proklameret af Greenpeace, at formålet med aktionen var, at stoppe olieefterforskningen i Grønland.
  • Den 26. maj chikanerede Greenpeace fartøjerne Esperanza og Arctic Sunrise boreriggen Leiv Eiriksson ved, at forsøge at smide flydespærrerer foran boreriggen mens den var i sejlads. Greenpeace prøvede altså aktivt at forhindre et andet fartøjs ret til fri sejlads, hvilket er i strid med FN’s havretskonvention. Der er indgivet klage til Søfartsstyrelsen over Greenpeaces chikane af fartøjer i grønlandsk farvand. Klagen er af de danske myndigheder videresendt til de hollandske søfartsmyndigheder.
  • Den 29. maj 2011 tiltvang Greenpeace aktivister sig adgang til boreriggen Leiv Eiriksson ved at hejse en overlevelseskapsel op på siden af boreriggen og anbringe to aktivister i denne. Den 2. juni 2011 blev de to aktivister anholdt, sigtet og senere dømt for overtrædelse af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26/8 2010 og kriminallovens § 96, stk. 1, nr. 1. Aktivisterne blev herefter udvist fra Grønland. Aktivisterne blev efterfølgende udvist fra Grønland.
  • Den 4. juni 2011 brød et stort antal Greenpeace aktivister sikkerhedszonen omkring boreriggen Leiv Eiriksson. 18 aktivister tiltvang sig adgang til boreriggen hvor flere af dem låste sig inde i krankabinerne, med det formål, at stoppe efterforskningsaktiviteterne. De 18 aktivister blev alle anholdt samme dag og sigtet for overtrædelse af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 26/8 2010 og kriminallovens § 96, stk. 1, nr. 1. Aktivisterne blev efterfølgende udvist fra Grønland.
  • Denne aktion indebar en direkte sabotage mod oliespildsberedskabet, idet besættelsen af de to kraner på riggen betød, at det ikke ville have været muligt løfte bekæmpelsesudstyr på plads, såfremt et oliespild var sket på tidspunktet for aktionen.

Som følge af de forbedrede beskyttelsesmuligheder omkring boreriggene er oliespildsplanen med få undtagelser nu offentliggjort.

Oil Spill Prevention and Contingency Plan
(Exploration Drilling Programme 2011 - Greenland)

Sydgrønland 57°-62°N

Vestgrønland 62°-68°N

Vestgrønland 68°-72°N

Nordvestgrønland 72°-75°N