Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer

Råvarepriser, prisen på energi til udvinding og transport samt prisen på opbygning af infrastruktur til brydning, bearbejdelse og udskibning af malm eller raffinerede produkter er vanskelige at forudsige.

Lørdag d. 25. januar 2014
Minik Rosing, Professor i geologi
Emnekreds: Geologi, Råstoffer.

Nedenstående oversigt over Grønlands geologi er baseret på det geologiske kort over Grønland publiceret af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og de dertil hørende kortbladsbeskrivelser og andre publikationer. Kortbladene og det samlede syntesekort i 1:500.000 er baseret på viden tilvejebragt gennem GEUS, og tidligere Grønlands Geologiske Undersøgelsers egne feltstudier, samt på information publiceret af universiteter og kommercielle efterforskningsselskaber. Den overordnede kilde er således det geologiske kort og de bagvedliggende referencer Escher & Watt, 1976, Henriksen et al., 2000, Petersen et al., 2013). Herefter vil kun kvantitative data der relaterer sig til specifikke geologiske forekomster vil blive refereret til primærkilder.

Vurderinger af lødigheder og resursestørrelse for konkrete mineralforekomster bygger på oplysninger fra nuværende og tidligere licenshavende efterforskningsselskaber. Disse data er som hovedregel rapporteret i henhold til accepterede standarder, typisk den Australske JORC code (”Joint Ore Reserve Committee”) for offentlig rapportering af efterforskningsresultater, mineralresurser og malmreserver eller den canadiske NI 43-101 www.ccpg.ca. Resursevurderinger dækker i reglen den bedst kendte del af en mineralisering og justeres løbende når yderligere data er tilgængelige. Selvom de er behæftet med en vis usikkerhed (måske i tocifrede procenters usikkerhed), antages de at være så korrekte som det var muligt på tidspunktet for fremlæggelsen af den enkelte resursevurdering. De anførte ressourcestørrelser er på ingen måde udtryk for hvad der sammenlagt findes af geologiske ressourcer i Grønland.

De økonomiske overslag, der er baseret på de dokumenterede og skønnede mængder og lødigheder af malm, er derimod behæftet med langt større og flere usikkerheder, idet råvarepriser, prisen på energi til udvinding og transport samt prisen på opbygning af infrastruktur til brydning, bearbejdelse og udskibning af malm eller raffinerede produkter er vanskelige at forudsige. Det skal bemærkes, at der i de fleste tilgængelige beskrivelser af økonomiske modeller for udnyttelsen af mineralforekomster ikke findes beskrivelser af risikofaktorer og deres betydning for den skitserede økonomi eller identifikation af særlige logistiske, tekniske eller klimatiske problemer som kunne gøre udvinding væsentligt dyrere eller helt umulig, selv om det må antages at sådanne faktorer eksisterer og i væsentlig grad kan påvirke et projekts mulighed for succes. Følsomhedsanalyser indgår i de endelige vurderinger af projekter i forbindelse med ansøgning om udvindingstilladelse. Vi har ikke kunnet belyse de mulige konsekvenser af dette problem for de konkrete projekter, og det må derfor erindres, at refererede data stammer fra materiale udarbejdet af licenshavere, bl.a. med henblik på tilvejebringelse af ekstern finansiering til gennemførelse af de enkelte projekter.

Læs rapporten her
Den geologiske baggrund for Grønlands naturressourcer