Iværksættelse af Grønlands undersøgelse af en række spørgsmål vedrørende påståede CIA-flyvninger over og i Grønland

På denne baggrund har Grønland og Danmark i dag indgået aftale om, at den danske regering anmoder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om på Grønlands vegne bl.a. at foretage en gennemgang af, om der er grundlag for de rejste beskyldninger om ”aftalt spil” mellem USA og Danmark.

Onsdag d. 2. november 2011
Udenrigsministeriet
Emnekreds: Internationale konventioner, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Fælles grønlandsk/dansk pressemeddelelse om iværksættelse af Grønlands undersøgelse af en række spørgsmål vedrørende 2008 redegørelsen om de påståede hemmelige CIA-flyvninger over og i Grønland samt dansk bistand hertil.

Den danske regering og landsstyret har igennem de senere år haft en løbende dialog om de påståede CIA-flyvninger over og i Grønland, ligesom grønlandske medlemmer deltog i den tværministerielle arbejdsgruppe, der undersøgte sagen og afgav en detaljeret redegørelse om denne 23. oktober 2008.

Parterne er enige om, at der i kraft af den skriftlige amerikanske forsikring af 22. oktober 2008 er opnået en tilfredsstillende løsning om det fremadrettede. Med hensyn til det bagudrettede er parterne enige om, at det desværre ikke har vist sig muligt at opnå svar på alle spørgsmål.

I januar 2011 offentliggjorde WikiLeaks en række fortrolige indberetninger om sagen fra den amerikanske ambassade i København. De lækkede dokumenter gav anledning til beskyldninger om, at regeringen i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen i 2008 udadtil havde givet tilsagn om at stille kritiske spørgsmål til USA, men i realiteten havde undladt dette, og i det hele taget havde gennemført et ”aftalt spil” med USA.

Det følger af det danske regeringsgrundlag, at den danske regering ikke finder behov for, at der nedsættes en egentlig undersøgelseskommission i sagen. Samtidig finder parterne det afgørende at opretholde det gode og tillidsfulde forhold mellem Danmark og Grønland. Regeringen har derfor forståelse for, at Grønland, m.h.t. de særlige beskyldninger, som WikiLeaks dokumenterne gav anledning til, finder det ønskeligt at indhente en uafhængig undersøgelse, og har givet tilsagn om at bistå Grønland med dette.

På denne baggrund har Grønland og Danmark i dag indgået aftale om, at den danske regering anmoder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om på Grønlands vegne bl.a. at foretage en gennemgang af, om der er grundlag for de rejste beskyldninger om ”aftalt spil” mellem USA og Danmark. De nærmere rammer herfor fremgår af vedlagte aftale.

Aftale om iværksættelse af Grønlands undersøgelse af en række spørgsmål