Grønlands IWC-regulerede storhvalsfangst fra 2013

Landsstyret mener, i fraværet af en IWC-beslutning herom, at det har ret til unilateralt at fastsætte en forhøjet øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med IWC-Konventionen og har meddelt Grønland dette, hvilket dog ikke hidtil har ført til en ændret grønlandsk position.

Fredag d. 21. juni 2013
Udenrigsministeriet
Emnekreds: Hvaler, Internationale konventioner, Rigsfællesskab og selvstyre.

UDENRIGSMINISTERIET
17. december 2012

Til Folketingets Miljøudvalg, Grønlandsudvalg og Færøudvalg

Der var på den Internationale Hvalfangstkommission IWC’s samling i Panama 2.-6. juli i år ikke den nødvendige støtte til Kongerigets forslag om en årlig fangstgrænse på 221 storhvaler svarende til en forøgelse på ti hvaler fra det aktuelle niveau til at dække Grønlands subsistensbehov som oprindeligt folk. Der blev ikke fra Kongerigets side under samlingen fremsat ændrings- eller kompromisforslag. Samlingen sluttede uden, at der blev truffet beslutning om fremtidige øvre fangstgrænser for Grønlands storhvalsfangst. IWC’s videnskabelige komite konkluderede i sin rådgivning forud for samlingen, at Grønlands ønske til fangstgrænser ikke ville true de berørte hvalbestande. Forslaget opfyldte IWC’s betingelser for oprindelige folks fangst. De aktuelle kvoter udløber med udgangen af 2012.

Danmark har gennem mange år vægtet Rigsfællesskabets samlede interesser på hvalområdet højt og gjort en særlig indsats for at sikre Grønlands storhvalsfangst, og regeringen er også i denne sag villig til at tage et meget stort hensyn til Grønland.

Kvotefastsættelser er traditionelt en vanskelig sag for IWC, da disse kræver trefjerdedeles tilslutning og organisationen er delt over på midten mellem tilhængere og modstandere af hvalfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at der kan være gode muligheder for at få et forslag om midlertidig uændret videreførelse af de nuværende øvre fangstgrænser for Grønlands storhvalsfangst vedtaget ved et ekstraordinært møde eller en skriftlig procedure. Denne procedure vil være i overensstemmelse med IWC konventionen. Landsstyret kan ikke tilslutte sig denne model, men mener derimod at landsstyret, i fraværet af en IWC-beslutning herom, har ret til unilateralt at fastsætte en forhøjet øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst. Udenrigsministeriet vurderer, at en sådan fremgangsmåde vil være i strid med IWC-Konventionen og har meddelt Grønland dette, hvilket dog ikke hidtil har ført til en ændret grønlandsk position.

Regeringen lægger vægt på, at der findes en fælles løsning, der kan sikre, at Grønland også fra 2013 kan fange storhvaler, og drøfter aktuelt sammen med landsstyret mulige løsninger. Regeringen ønsker en løsning, der kan møde bred forståelse blandt øvrige IWC-medlemmer.

IWC’s næste samling finder først sted i 2014. Det kan derfor blive nødvendigt midlertidigt unilateralt at fastsætte en øvre fangstgrænse for Grønlands storhvalsfangst for 2013 og 2014, indtil et nyt forslag kan fremsættes. Dette indebærer imidlertid risiko for væsentlig international kritik og mulige tiltag, herunder søgsmål mv., rettet mod hele Kongeriget, da en sådan løsning antages at være brud på IWC-Konventionen. Samtidig kan det indebære yderligere international negativ eksponering bl.a. efter pres fra NGO’er præget af stærke hvalfangstkritiske holdninger.

Spørgsmålet kan aktualisere et behov for en grundigere drøftelse i Rigsfællesskabet af implikationerne, herunder i relation til Kongerigets fremtidige deltagelse i IWC-Konventionen.

Udenrigsministeriet