Som lovgivere må vi lære at beherske os

Lad os afskaffe disse licensregler, som efter min opfattelse ikke tjener noget fornuftigt formål. Og så iøvrigt indlede en anden form for jagt - jagten på overflødig lovgivning!

Torsdag d. 15. august 1996
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Erhverv, Fritid, Jagt, Love og konventioner, Miljø og natur, Politik.

Rensdyrjagten er gået ind - for de få, der har fået mulighed for at deltage. Alle vi andre kan begynde en anden form for jagt - jagten på overflødig lovgivning. Som for eksempel den lovgivning, der kræver en særlig licens til rensdyrjagt ud over det almindelige jagttegn.

Umiddelbart kan jeg kun forestille mig tre grunde til at antalsbegrænse jagten på rensdyr:

1. Der er en risiko for at rensdyret udryddes som dyreart i dets naturlige områder i Grønland
Men den grund kan ikke bruges. Med de kendte jagtregler kunne man ikke udrydde rensdyrbestanden:

  1. Under jagten måtte man kun færdes til fods
  2. Hele dyret skulle bringes med hjem
  3. Og jagten var begrænset til tidsrummet fra begyndelsen af august til slutningen af september.

2. Rensdyrjagten spiller en mærkbar rolle for landets økonomi
Det er derfor vigtigt at bevare en så stor bestand som muligt.

Heller ikke den begrundelse kan bruges for den nuværende ekstraordinære begrænsning i jagten. Rensdyrjagten betyder ikke noget der kan måles i nationaløkonomien.

3. De grupper i samfundet, for hvem rensdyrjagten betyder noget, har argumenteret for en begrænsning i jagttrykket for at øge bestanden af rensdyr
Ja, den begrundelse kunne bruges. Men der har ikke været fremsat sådanne ønsker.

Ganske vist har erhvervsjægerne fra tid til anden ønsket at begrænse fritidsjægernes adgang til rensdyrjagt, ligesom fritidsjægerne fra tid til anden har ønsket begrænsninger på erhvervsjægernes næsten ubegrænsede adgang til at skyde rensdyr. Men her har der mere været tale om gensidigt brødnid og ikke et ønske, der på nogen måde kan retfærdiggøre den nuværende licensordning.

Vi har således vedtaget et regelsæt uden nogen saglig begrundelse
Hvordan er det gået til?

For mig at se er der sket det, at hjemmestyret ansatte en biolog, som begyndte at tælle rensdyr. Han nåede frem til den opfattelse, at vi ved at frede rensdyrene kunne øge bestanden. Han har måske (!) ret - det modsatte kan også være tilfældet: at en forøgelse af bestanden vil medføre en ekstraordinær afgnavning af vegetationen med en efterfølgende omfattende hungersnød og sultedød til følge blandt rensdyrene.

Men sådan en biologisk rådgivning, der kun muligvis har hold i den virkelige verden, kan ikke begrunde den nuværende stramme regulering af adgangen til at skyde rensdyr.

Hvis brugerne - erhvervsjægerne og fritidsjægerne - familierne på deres traditionelle jagt - er tilfredse med tingenes tilstand og bestandens størrelse - så er der ingen grund til for andre og herunder lovgiverne at blande sig. Så længe rensdyret ikke er udrydningstruet og så længe jagten ikke har nogen mærkbar betydning for landets økonomi.

Og så er vi efterhånden nået helt ud i det groteske
Midt i alle stramningerne har biologerne skaffet sig adgang til en særkvote på 100 dyr til forskningsformål, ligesom enhver jæger er pligtig til at medtage dele af det nedlagte dyr, som skal afleveres til forskningformål.

Hvem skal rensdyrene være til gavn for - biologernes karriereræs eller befolkningens rekreation og ernæring?

Og så skal medborgere, der på alle andre måder yder til den fælles husholdning, holdes uden for adgangen til overhovedet at søge licens, hvis de ikke har boet i landet 3 år. Skal de så heller ikke begynde at betale skat, før de har boet her i 3 år?

Lad os afskaffe disse licensregler, som efter min opfattelse ikke tjener noget fornuftigt formål. Og så iøvrigt indlede en anden form for jagt - jagten på overflødig lovgivning!

Fra tamrenområdet ved kapisillit, Nuuk kommune