Præcisering af miljøvurderinger i forbindelse med olieefterforskning

Disse to indslag kan give indtryk af at tilladelsen til de efterforskningsboringer, der netop nu foregår vest for Nuuk blev givet på baggrund af en strategisk miljøvurdering udarbejdet af DMU, Aarhus Universitet og GN for Råstofdirektoratet (RD) i foråret 2011. Dette er en misforståelse.

Torsdag d. 7. juli 2011
Grønlands Naturinstitut
Emnekreds: Journalistik, Olieefterforskning.

Tirsdag d. 05. juli sendte KNR et interview med Fernando Ugarte fra Grønlands Naturinstitut (GN) som blev fulgt op med en nyhed på KNR’s hjemmeside ”Miljøvurdering lavet i ekspresfart”. Disse to indslag kan give indtryk af at tilladelsen til de efterforskningsboringer, der netop nu foregår vest for Nuuk blev givet på baggrund af en strategisk miljøvurdering udarbejdet af DMU, Aarhus Universitet og GN for Råstofdirektoratet (RD) i foråret 2011. Dette er en misforståelse.

Specifik miljøvurdering
Ved større aktiviteter (f. eks. en seismisk undersøgelse, en efterforskningsboring eller oprettelsen af en produktionsenhed) i Grønland skal selskabet der står bag, udarbejde en miljøvurdering (VVM), som beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger den specifikke aktivitet giver i det område, som aktiviteten foregår i. Udarbejdelsen skal følge RD´s retningslinier, som er baseret på internationale standarder.

Den specifikke miljøvurdering evalueres af DMU og GN samt sendes i offentlig høring. DMU og GN afgiver deres uafhængige videnskabelige vurdering til landsstyret, en vurdering, der er baseret på viden og erfaring indsamlet specifikt til dette formål siden 1992 og udgivet i tekniske rapporter samt notater til RD (se links nedenfor).

Denne procedure er også fulgt forud for tilladelsen til at bore vest for Nuuk og længere nordpå.

DMU’s vurdering til landsstyret og konklusion vedr. sommerens boringer er: ”Det er DMU’s samlede vurdering, at de normale operationer ved aktiviteterne kan gennemføres sådan, at miljøpåvirkningen vil være minimal. Aktiviteterne vil efter forholdene blive udført med bedst tilgængelig miljøteknologi og hvis der sker en ulykke, er risikoen for store miljøpåvirkninger søgt begrænset i væsentlig udstrækning.”

Strategisk miljøvurdering
Den i radioavisen omtalte strategiske miljøvurdering foreligger foreløbig kun i udkast og skal indgå i den politiske proces omkring en kommende udbudsrunde af efterforsknings- og udvindingstilladelser i farvandet vest for Nuuk. En strategisk miljøvurdering skal ikke direkte indgå som en del af beslutningsprocessen omkring aktuelle boringer, men den viden som den indeholder, står til rådighed for de selskaber, som skal udarbejde specifikke miljøvurderinger.

Tildelingen af efterforsknings- og udvindingslicenserne i de blokke vest for Nuuk, hvor der arbejdes nu, er foretaget tilbage i 2004 baseret bl.a. på notater og rapporter udarbejdet af DMU fra 1992 og frem (se links nedenfor). På det tidspunkt opererede man ikke med begrebet strategisk miljøvurdering.

En strategisk miljøvurdering beskriver generelt miljøforholdene og de miljørisici som olieefterforskning og -udvinding kan medføre i et større område – f. eks. et udbudsområde som den grønlandske del af Baffin Bugt. Den lægger i denne sammenhæng særlig vægt på de skader som et stort oliespild kan medføre i det grønlandske miljø. Endelig beskrives den manglende baggrundsviden, der bør indsamles for at kunne miljøvurdere fremtidige ansøgninger om f.eks. efterforskningsboring og for at kunne overvåge miljøskader i tilfælde af uheld. En strategisk miljøvurdering indgår i den politiske proces, når et udbudsområde skal godkendes i landsstyret.

Læs også
Miljøvurderinger ved olieaktiviteter