Hul i Sermersooq kommunes kistebund?

Og skulle nogen borgere stadig føle sig lidt utrygge over, hvordan vort nærdemokrati evner at forvalte vores allesammens fællesøkonomi kan vi jo til yderligere beroligelse sætte vor lid til vor kritiske landsdækkende presse, der jo nok straks vil kaste sig over en sådan offentlig skandale, som en kuldsejling af en så stor økonomi, som der her er tale om, ville være.

Onsdag d. 4. august 2010
Laurits Bloch
Emnekreds: Kommunerne, Økonomi.

Nu er 2009-regnskaberne fra kommunerne så småt ved at dukke op. Ved at læse lidt på Sermersooq´s hjemmeside kan vi borgere ved at studere kommunalbestyrelsens mødereferats punkt 19 den 27. april også se, at kommunen allerede da aflagde regnskab til Landsstyre, Revision og offentliggørelse.

Imidlertid har det ikke været muligt som borger at få indsigt i regnskabet som loven ellers foreskriver.

Stor er ens forundring så over at læse i det senere referat ( På Sermersooq Kommunes hjemmeside på dansk og på grønlandsk ) under punkt 03 A i møde den 15. Juni 2010 om den manglende regnskabsaflæggelse fra vor største kommune.

Bl.a. meddeler kommunen selv, at

“Der har ikke siden dannelsen af Kommuneqarfik Sermersooq været tilrettelagt en proces, der for hele den samlede kommune i tilstrækkeligt omfang har sikret en tilvejebringelse af de fornødne afstemninger og dokumentationer m.v. Der har derfor ikke kunnet opstilles et egentligt samlet regnskab for 2009.”

Hovsa – det er da et problem – kommunens aktiviteter andrager langt over 1 milliard – og til illustration heraf et beløb, der svarer til 1/3 af bloktilskud og øvrige midler som den danske stat anvender på Grønland årligt.

Kommunens revision er bl.a. refereret således:

”Med skrivelse af 27. maj 2010 foretager revisionsfirmaet en status på det hidtidige arbejde med de aftalte opgaver.

Heraf fremgår det, at revisionen vurderer det fremsendte regnskab for 2009 som værende ufuldstændigt, da det ikke indeholder en afstemt balance pr. 31. december 2009.

Det fremgår endvidere, at revisionen har afgivet anbefaling af, at der opstilles et egentligt årsregnskab, blandt andet indeholdende en beskrivelse af de usikkerheder, regnskabet indeholder primært omkring mellemværender med borgerne og omkring kontering af udgifter mellem regnskab 2009 og 2010.”

Nåh – så der er usikkerhed om hvad jeg som borger skylder eller har tilgode ved kommunen ? Så er der da en forklaring på, at man ikke kan forstå opkrævningerne osv. ?

Og der er altså ikke aflagt et retvisende regnskab for 2009 !

Nåh – vi borgere bliver jo beroliget med kommunens handlekraft der under samme punkt er anskueliggjort således:

”Der er på baggrund heraf aftalt en nærmere tidsplan for færdiggørelse af de nødvendige afstemningsopgaver m.v., som skal sikre, at regnskabet for 2009 kan revisionspåtegnes uden forbehold. Tidsplanen indebærer, at de enkelte afstemningsopgaver og tilvejebringelse af dokumentation er endeligt gennemført på et for revisionen tilfredsstillende niveau senest den 10. juni, samt at der sættes fokus på opgaven med opstilling af et egentligt regnskab.”

Det er da beroligende, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal ”sættes focus på opgaven med opstilling af et egentligt regnskab”. Så arbejdet er jo nok bare lidt forsinket og fejlene er måske allerede rettet.Og som en yderligere beroligelse kan vi je stole på kommunalbestyrelsesmedlemmernes handlekraft ved at de traf den stærke beslutning: at tage redegørelsen til efterretning !

Og skulle nogen borgere stadig føle sig lidt utrygge over, hvordan vort nærdemokrati evner at forvalte vores allesammens fællesøkonomi kan vi jo til yderligere beroligelse sætte vor lid til vor kritiske landsdækkende presse, der jo nok straks vil kaste sig over en sådan offentlig skandale, som en kuldsejling af en så stor økonomi, som der her er tale om, ville være. Og endeligt er der jo en tilsynsmyndighed, der tidligere har vist sig handlekraftig over for de gamle små kommuner, som vi også kan forvente for længst er skredet ind – for det kan vel ikke være for stor en mundfuld for dem !

Men så sent som den 30. juli var en henvendelse til Sermersooq Kommune om borgerinformation om regnskabsresultatet for 2009 ganske forgæves!

Kilde: Sukagsaut