Sermersooq Kommune - nytårstale 2011

I mange uger fulgte vi med stolthed og spænding Julie All Stars vej til en sikker sejr. Det føltes som om, det ikke blot var de dygtige sangere, der vandt, men hele det Grønlandske folk.

Onsdag d. 5. januar 2011
Asii Chemnitz Narup
Emnekreds: Kommunerne, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Begivenheder i året
Økonomi
Omstilling og nytænkning
Værdier
Børn og unge, skole og uddannelse
Sprogpolitik
Erhverv
By- og boligudvikling
Frivillige organisationer


Kære medborgere i Kommuneqarfik Sermersooq

Så står vi atter ved indgangen til et nyt år. Det er tid at se tilbage på året, der gik og se frem på de muligheder, det nye år giver os i forventning om at have mod til at gribe dem – som enkelt personer og som fællesskab.

Begivenheder i året
2010 var et begivenhedsrigt år med mange officielle begivenheder.

I mange uger fulgte vi med stolthed og spænding Julie All Stars vej til en sikker sejr. Det føltes som om, det ikke blot var de dygtige sangere, der vandt, men hele det Grønlandske folk.

Afholdelsen af ICC´s generalforsamling i Nuuk var en dejlig oplevelse. Stammefrænder fra vest satte deres præg på gadebilledet, og de mange kulturelle arrangementer bekræftede vores historiske og kulturelle fællesskab.

Der var ligeledes grund til stolthed, da Amarngivat i Tasiilaq modtog Kronprinseparrets pris for en utrættelig social indsats.

Vi har også haft mulighed for at præsentere vores mangfoldige kommune ved besøg af Folketingsdelegationer og ambassadører fra 56 lande i verden.

Økonomi
Der har været megen omtale af kommunens økonomi. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå fast, at vi går ind i 2011 med en sund økonomi. For første gang i storkommunen har vi haft et sikkert og veloplyst grundlag at udarbejde et budget på.

Vi har måttet finde besparelser og rationalisere. Gamle måder at løse opgaverne på kigges efter i sømmene for at give plads til fremdrift og nytænkning. Vi er nået et tilfredsstillende resultat, der tilgodeser både hensynet til hovedstaden, de øvrige byer og bygderne.

Budgetarbejdet indebar mange svære men nødvendige beslutninger, som berører mange. Men kommunalbestyrelsen viste mod, ansvarlighed og vedtog som en stærk repræsentant for ”det samarbejdende demokrati” budgettet for 2011 i fuld enighed.

Omstilling og nytænkning
2011 og de følgende år kommer til at stå i nytænknings tegn. Både på samfunds- og lokalt plan må vi nytænke vores samfundssystem for at bane vejen for øget selvstændighed og en aktivt deltagende befolkning.

Det er et stort nytårsønske for mig, at vi som politikere og vore embedsmænd kommer i en konstruktiv dialog med de berørte borgere og organisationer på et tidligt tidspunkt i de forandringsprocesser vi står overfor.

Den demokratiske dialog bør være vores fornemmeste varemærke.

Det er en stor udfordring, og det kræver mod at bryde vanetænkningen, kreativitet og fantasi at finde nye veje og ikke mindst handlekraft at gå vejen.

Det kræver mere viden og nye kompetencer – både hos de offentligt ansatte, men ikke mindst hos den ungdom, der skal bære vores samfund videre. Den opgave har vi besluttet at prioritere højt – i 2011og fremover.

Værdier
Kommunalbestyrelsen har besluttet at uddele legater til studerende og initiativpriser til borgere.

Der er tale om anerkendelse af egenskaber og værdier, som er vigtige for fællesskabet – de studerende anerkendes for udtalte evner til at styrke samarbejde og de voksne for at tage initiativer, der støtter en positiv udvikling af lokalsamfundet.

Det er kvalifikationer som disse – initiativ og samarbejde - vi har brug for og derfor ønsker at anerkende offentligt.

Børn og unge, skole og uddannelse
Vi har fokus på, at alle børn gives mulighed for at udnytte deres potentiale. Både for deres egen skyld og for fællesskabets. Derfor har vi truffet beslutning om:
  • At de små børn i byer og bygder skal sikres gode dagpasningstilbud
  • At vi vil give alle børn og unge mulighed for gode fritidsaktiviteter
  • At vi vil forbedre skolens undervisningstilbud – ikke mindst i bygderne skal vi fortsætte med at lave rejselærerordning, og fjernundervisning, så alle afslutter folkeskolen med det bedste mulige resultat.

Vi bygger på de positive erfaringer, der er i forskellige bosteder, og vi tør tage på os, der hvor der er behov for forbedringer. Det er forbilledligt at erkende der, hvor vi kan og skal blive bedre og dygtigere – ellers vil vi leve på en løgn, som forhindrer fremgang.

Det er mit håb, at lærere, pædagoger i samarbejde med forældrene vil støtte og fastholde de unge i uddannelse. Vi kan ikke sikre uddannelse til alle, der hvor de bor, og jeg ved, at uddannelse i vores land ofte er forbundet med afsavn og hjemlængsel, MEN det ER vejen frem og den bedste sikring af et godt liv.

Sprogpolitik
I 2010 vedtog Landstinget lov om sprogpolitik. Den skal sikre det grønlandske sprog som et samfundsbærende sprog og samtidig give mulighed for at styrke dansk- og engelskkundskaber. Det tager vi alvorligt og vil give de kommunale medarbejdere mulighed for at tilegne sig yderligere sprogfærdigheder.

Den 21. februar er det FN´s dag for modersmål. Den skal vi markere på en særlig måde, hvor vi både hylder grønlandsk som vores officielle sprog samtidig med, at vi anerkender, at alle skal kunne tale flere sprog.

Erhverv
Der har været stor aktivitet indenfor erhvervsudviklingen – især på iværksætter- og kursusområdet. Det er fordi vi ønsker, at så mange som muligt skal udvikle deres talenter og brødføde sig selv. Det vil mennesker helst.

I 2011 ønsker vi at etablere et Erhvervsråd og forventer på den måde at styrke erhvervsudviklingen yderligere i samarbejdet med kommunens virksomhedsledere. Vi skal have mere fremdrift og ruste os til de udfordringer og muligheder, vi får, når de internationale olie- og mineralefterforskere øger deres aktiviteter. Det vil ske inden vi ser os omkring. Vi skal kunne servicere dem indenfor alle de områder, de har brug for service på – vi skal spille en aktiv rolle, ellers risikerer vi at blive tilskuere til en udvikling, som andre definerer og styrer.

By- og boligudvikling
Vi laver store investeringer i fremtidens boliger og byudvikling – både i byer og bygder. Det styrker bygge- og anlægssektoren og skaber rammerne for livet i fremtidens Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi ønsker at tage hensyn til både æstetik og kvalitet, men ikke mindst ønsker vi at skabe gode og trygge rammer for både familieliv og lokale fællesskaber.

Sammen med Selvstyret står vi overfor at genskabe et nyt bycentrum i Nuuk, når Tuujuk og blok P skal vige for mere tidssvarende boliger. En enestående chance, som vi vil udnytte i samarbejde - også ved at inddrage internationale samarbejdspartnere.

Frivillige organisationer
I 2010 oprettedes CSR – Greenland. En organisation af virksomheder, som ønsker at vise konkret samfundsmæssig ansvarlighed. Det hilser jeg velkommen. De børn og unge, vi vil give gode opvækstvilkår, har forældre, som skal støttes til et sundt liv. Det sikrer vi blandt andet gennem konstruktive virksomhedspartnerskaber, som skal bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked, og ved at give plads og styrke forældrenes kompetencer og arbejdsglæde skaber vi positive livsvilkår for vore børn.

Ikke blot virksomheder viser samfundsmæssig ansvarlighed. Mange, mange borgere yder et bidrag til fællesskabet gennem frivilligt arbejde. Det være sig i sports- og foreningslivet, i interesseorganisationer eller i foreninger med et særligt socialt sigte.

At yde en frivillig indsats, der rækker ud over ens egen eller ens families interesse skaber den sammenhængskraft, som er fundamentet for vores fællesskab. Det kan offentlige systemer ikke skabe, men vi kan gå hånd i hånd. Derfor har vi også besluttet aktivt at støtte det frivillige arbejde i behørig respekt for deres ret til selvstændigt at vælge deres initiativer.

De politiske udvalg vil afholde møder i kommunens forskellige byer i løbet af 2011. Vi ser frem til at møde jer og have en fortsat konstruktiv dialog og realisere fælles handlinger.

På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg ønske jer alle et rigtig glædeligt nytår.