Borgmester Jess Svanes nytårstale 2011-2012

Det er vigtigt at der er sammenhænge. Det er vigtigt at vi alle forstår, hvilke muligheder vi har som enkelt personer og som samlet kommune. Qaasuitsup Kommunia har de engagerede borgere og dygtige medarbejdere der skal til for at skabe udviklingen. Fremtiden kommer ikke af sig selv, men skabes i fællesskab.

Søndag d. 1. januar 2012
Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Emnekreds: Kommunerne, Politik.

Først vil jeg ønske alle borgere i Qaasuitsup Kommunia og Grønland et godt nytår. 2011, som har været et begivenhedsrigt år med mange udfordringer er slut.

Der er tradition for at gøre status ved årets afslutning. Vi gør status med hinanden, familien samt vores fællesskaber. Vi fortæller om positive oplevelser, mindre gode oplevelser samt de ting vi har lært i løbet af året og bruger disse erfaringer som redskaber til fremtiden.

I forgange år har færdiggørelsen af sammenlægningsprocessen været den største arbejdsopgave. Arbejdet omkring økonomistyring, administrative ændringer samt harmoniseringer er færdiggjort og jeg mener at Kommunalbestyrelsen i 2011 har lagt fundamentet for den fremtidige styring af kommunen. Arbejdet omkring kommunesammenlægningen har ikke været let, men Kommunalbestyrelsen har ved fælles hjælp lagt fundamentet for fremtiden.

Qaasuitsup Kommunia har i lighed med resten af samfundet oplevet tilbagegang i økonomien gennem de seneste år. Det har ikke gjort Kommunalbestyrelsens arbejde med kommunesammenlægningen nemmere, men jeg mener at vi nu er på rette vej. Vi skal stadig arbejde hårdt for at fastholde fremgangen og dette kan kun lade sig gøre i samarbejde med Selvstyret. Det er vigtigt for kommunens fortsatte fremgang, at der skabes en god dialog mellem alle myndigheder omkring de reformer, der er sat igang. Reformerne omkring fiskeriet, infrastrukturen samt arbejdet med gennemførelse af skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger forudsætter en tæt dialog mellem kommunerne og Selvstyret. På den måde vil der skabes mulighed for en direkte lokal medvirken og indflydelse.

Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia er bevidst om, at kommunen skal klare rammer for borgernes muligheder. I en tid med forandring er det vores opgave som folkevalgte at sørge for, at alle borgerne har mulighed for at deltage. Dette er ikke nogen let opgave. Befolkningen i Qaasuitsup Kommunia skal kunne forstå de beslutninger vi træffer og borgerne skal have en klar forståelse af, hvilke muligheder de har for deltagelse og indflydelse.

Kommunalbestyrelsen har startet arbejdet omkring en ny kommuneplan. Indsamlingen af data er sket ved inddragelse af borgerne. De oplysninger som borgerne har afleveret vil danne grundlag for de indsatsområder, som kommunen skal fokusere på i de kommende år. I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange borgere som har deltaget i processen.

Ved gennemførelsen af dataindsamlingen står det klart at der er mange muligheder for erhvervsudvikling både lokalt og regionalt. Nogle af de vigtigste potentialer er inden for fiskeriet, turismen samt råstofområdet. For at kunne udnytte disse potentialer er det nødvendigt at have fundamentet i orden – og det mener jeg at Kommunalbestyrelsen har lagt i det foregående år.

Det er vigtigt at der er sammenhænge. Det er vigtigt at vi alle forstår, hvilke muligheder vi har som enkelt personer og som samlet kommune. Qaasuitsup Kommunia har de engagerede borgere og dygtige medarbejdere der skal til for at skabe udviklingen. Fremtiden kommer ikke af sig selv, men skabes i fællesskab.

Hvis vi skal skabe fremtiden i fællesskab er det vigtigt at nærdemokratiet er synligt.

Kommunalbestyrelsen finder dette meget vigtigt. Derfor har Kommunalbestyrelsen igangsat arbejdet omkring evalueringen af nærdemokratiet og arbejdet forventes færdigt i løbet af de nye år. Det er vigtigt for Kommunalbestyrelsen at borgerne har en klar forståelse af, hvilken indflydelse de har i forhold til de beslutninger som træffes af de folkevalgte, og jeg mener at det er det demokratiet handler om.

For at udnytte potentialerne er det nødvendigt at vi aktivt tager udfordringerne op. Det er helt afgørende at dette sker i et samarbejde mellem borgerne, erhvervslivet og politikkerne. Kommunen er derfor i gang med at forberede en sammenhængende uddannelses- og kompetencudviklingsstrategi som har til hensigt at sætte fælles mål for fremtiden. Det er vigtigt at have et tæt samarbejde om defineringen af disse mål. Gennem samarbejdet om fælles mål kan vi skabe bedre sociale og økonomiske forhold for den enkelte borger.

Vi er valgt til Kommunalbestyrelsen for en fireårig periode. Vi er som folkevalgte dog forpligtigede til at træffe beslutninger som rækker længere en valgperioden når vi fastlægger vore målsætninger. Det er både vores forpligtigelse og ansvar. Vi skal skabe udviklingen i samarbejde med alle borgerne, da der vil være en risiko for udviklingen kommer ud af takt med borgernes krav og forventninger. Qaasuitsup Kommunia skal være kendetegnet til langsigtet planlægning, da udnyttelsen af fremtidens muligheder skabes i dag.

Qaasuitsup Kommunia har de byggesten der skal til for at sikre fremtiden. Det grundlæggende arbejde med omdannelsen til én kommune er færdigt. Min vision for kommunen er en udvikling med udgangspunkt i den styrke vi har i vores natur, vores råstoffer, vores levende ressourcer, vores kultur og ikke mindst vores evner til at gå nye veje når det gælder.

Året er slut og vi starter et nyt. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle, der i det forgangne år har ydet en frivillig indsats i foreninger, klubber og ved forskellige arrangementer. Jeg håber, i vil forsætte jeres arbejde i det nye år og jeg glæder mig til et fortsat samarbejde med jer. Jeg vil ikke mindst takke alle vores medarbejdere og samarbejdsparter for et godt samarbejde med ønsket om et fortsat godt samarbejde i det nye år. Jeg håber vi alle i fællesskab kan være med til at sikre en tryg fremtid for alle.

Godt nytår.