Råstofudvinding - Udvalgte råstofprojekter

Dette bilag indeholder en kort foreløbig beskrivelse af 5 udvalgte råstofprojekter. Formålet med bilaget er at eksemplificere og konkretisere de teknisk-økonomiske virkninger i forbindelse med råstofudvinding i Grønland.

Tirsdag d. 28. oktober 1997
Hjemmestyret
Emnekreds: Erhverv, Kultur og samfund, Politik, Råstoffer, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Zinkraffinaderi i Nuuk
Generel beskrivelse
Anlægsperiode
Driftperioden
Særlige forhold
Olieproduktion fra Fylla
Beliggenhed
Generel beskrivelse
Anlægsperiode
Driftperioden
Særlige forhold
Gasproduktion fra Fylla
Beliggenhed
Generel beskrivelse
Anlægsperiode
Driftperioden
Særlige forhold
Zinkmine i Citronen Fjord
Beliggenhed
Generel beskrivelse
Anlægsperiode
Driftperioden
Særlige forhold
Guldmine ved Nalunaq i nærheden af Nanortalik
Beliggenhed
Generel beskrivelse
Anlægsperiode
Driftperioden
Særlige forhold


Dette bilag indeholder en kort foreløbig beskrivelse af 5 udvalgte råstofprojekter. Formålet med bilaget er at eksemplificere og konkretisere de teknisk-økonomiske virkninger i forbindelse med råstofudvinding i Grønland.

De beskrevne projekter er meget forskellige med hensyn til størrelse, beliggenhed og struktur. Projekterne illustrerer derfor meget godt den store variation, der kan være mellem forskellige råstofudvindingsprojekter, og selv om der i forhold til de konkrete projekter alene er tale om foreløbige skøn er det vurderingen at beskrivelserne samlet set giver et rimeligt billede af potentielle teknisk-økonomiske forhold i forbindelse med råstofudvinding i Grønland.

Der er ikke truffet beslutning om etablering af nogle af de projekter, som beskrives i dette notat. Olie/gasefterforskningen i Fylla-området er netop startet, og ingen ved om der faktisk findes olie og/eller gas i området og om det i givet fald er i så store mængder at det vil være kommercielt at udnytte ressourcerne. Selv om der er fundet guld ved Nalunaq i Sydgrønland og zink i Citronen Fjord i Nordøstgrønland er disse projekter stadig i efterforskningsfasen, og der er ikke gennemført feasibility studier ligesom der ikke er truffet beslutning om igangsættelse af udvinding. Zinkraffinaderi-projektet er grundigt beskrevet, men en evt. etablering afhænger af om nogle af de store mine/mineralselskaber er interesseret i projektet. Hvis projektet realiseres kan den endelige udformning komme til at afvige markant fra det foreliggende projektforslag.

Beskrivelsen af projekterne, som er lavet af Råstofkontoret, er således meget foreløbig og skitsemæssig. Den har på nuværende tidspunkt alene til formål at illustrere en størrelsesorden af en række af de teknisk-økonomiske forhold i forbindelse med etablering af sådanne projekter i det grønlandske samfund.

Beskrivelsen omfatter alene de forhold, som knytter sig direkte til råstofvirksomheden. De afledte effekter herunder beskæftigelsen i servicefirmaer mv. er ikke medtaget. For en omtale af de afledte effekter henvises der til kapitel 2 i rapporten.

Zinkraffinaderi i Nuuk


Generel beskrivelse
For nogle år siden udviklede Platinova en idé om at etablere et zinkraffinaderi i Nuuk. Zinkkoncentrat sejles til raffinaderiet fra zinkminer et eller andet sted i verden (oprindelig var det tanken at få koncentratet fra miner i arktis Canada). Den færdige zink sælges på verdensmarkedet.

Interessen for at etablere et raffinaderi i Nuuk skyldes mindst 3 forhold: 1) muligheden for at få relativ billig energi fra vandkraft, 2) mulighed for at placere et raffinaderi direkte ved en dyb havn der kan besejles hele året, og 3) udsigten til at kunne løse miljøproblemerne ved at deponere affaldet i store bjergrum hugget ind i fjeldet.

Anlægsperiode
Investering: Investeringen i zinkraffinaderi mv., herunder miljøanlæg, med en kapacitet på 170.000 tons zink pr. år er skønnet til ca. 2,5 mia. kr. Herudover skal det offentlige investere 800-900 mio. kr. udbygning af vandkraftanlægget og 40-50 mio. kr i udbygning af vandforsyning og veje.

Beskæftigelse: Op til 400 mand i spidsbelastningsperioder. En stor del af denne arbejdsstyrke må forventes at komme fra udlandet.

Varighed: Ca. 3 år

Driftperioden
Årlig omsætning: De årlige driftsomkostninger (excl. køb af zinkkoncentrat) er i startåret opgjort til ca. 55 mio. US$ (ca. 350 mio. kr). Heraf udgør lønninger ca. 100 mio. kr. og køb af el ca. 65 mio. kr. Med en zinkpris på 1300 US$/ton kan den årlige indtægt fra salg af zink opgøres til mere end 1,3 mia. kr.

Beskæftigelse: I projektforslaget regnes der med en beskæftigelse på i alt 400 i selve virksomheden. Heraf skønnes 390 at kunne være lokale, hvis der inden starten gennemføres en vis uddannelse af potentiel arbejdskraft. Udover den direkte beskæftigelse kan der forventes en vis afledt beskæftigelse er servicerhverv, forsyning mv.

Varighed: Et zinkraffinaderi er ikke afhængig af koncentrat fra bestemte miner og levetiden kan derfor være lang. Det er ikke urealistisk at regne med en levetid på 30-40 år.

Indtægter til det offentlige: Beregningerne i 1993-94 viste, at det ville tage 15-20 år før selskabet kom til at betale selskabsskat. I de første mange år vil indtægterne til det offentlige således primært bestå i skatteindtægterne fra de ansatte i virksomheden samt skatter og afgifter fra den afledte økonomiske aktivitet. Skatteindtægterne fra de beskæftige i virksomheden kan opgøres til godt 30 mio. kr pr år. Hvis selskabet efter en årrække ikke har flere afskrivningsmuligheder kan den årlige selskabs- og udbytteskat beløbe sig til 130 mio. kr

Det kan ikke forventes, at betalingen for elektriciteten kan finansiere investeringen i udbygningen af vandkraftanlægget. En del af denne investering må sandsynligvis dækkes af det offentlige.

Særlige forhold
Etableringen af en så stor virksomhed i Nuuk vil tiltrække arbejdskraft fra hele Grønland og dermed påvirke den regionale udvikling i betydeligt omfang. Der vil blive et meget stort behov for nye boliger, institutioner mv. i Nuuk

Olieproduktion fra Fylla


Beliggenhed
Fylla-området ligger ca. 150 km vest for Nuuk, som uden tvivl vil være olieselskabernes foretrukne base for aktiviteterne, hvis der gøres et fund.

Generel beskrivelse
Det forventes at en udnyttelse af et oliefund vil ske ved hjælp af produktionsmoduler, som er placeret på havbunden. Herfra ledes olien i fleksible slanger op til et produktions- og lagerskib. Her behandles olien og med jævne mellemrum pumpes det over i tankskibe, som sejler olien til et raffinaderi. Det forventes således ikke at olien kommer ikke i land i Grønland. Denne teknologi er i dag udviklet og i brug flere steder i verden. Vanddybden på 1000-1200 meter skulle heller ikke være et problem. Det kan evt. blive nødvendigt at flytte produktionsskibet, hvis der komme meget store isbjerge.

Det er forudsat at udvindingen sker i etaper. Der bores løbende nye produktionsboringer og produktionsenhederne på bunden flyttes. Der er her forudsat en forholdsvis lille årlig produktion. Hvis der gøres et meget stort fund kan investeringer, den årlige produktion, indtægter til det offentlige osv. blive meget større

Anlægsperiode
Investering: Den samlede investering over hele produktionsperioden skønnes til 9-10 mia. kr. Heraf vil kun ca. halvdelen ligge inden produktionsstarten.

Beskæftigelse
Det er vanskeligt at give et skøn over beskæftigelsen i Grønland i anlægsperioden. Et groft skøn er max. 4-500. Det må forventes, at der primært vil være tale om specialuddannet arbejdskraft, som kommer fra udlandet.

Varighed: Selskaberne satser i dag generelt på en forceret udbygning. Det skønnes dog at der vil gå 4-5 år fra et fund til produktionen starter.

Driftperioden
Årlig omsætning: De årlige driftudgifter skønnes til ca. 250 mio. kr. Hvis man går ud fra en årlig produktion på 40 mio. tønder vil den årlige produktion - med en oliepris på 16 US$/tønde - have en værdi på 4 mia. kr.

Beskæftigelse: Da der ingen landanlæg vil være er den direkte beskæftigelse primært på produktionsskibet. Et skøn er en beskæftigelse på produktionsskibet på ca. 35 personer. Med 3 skift giver det en beskæftigelse på ca. 100 personer. Hertil kommer en driftenhed på land med 20-30 ansatte. Herudover kan der forventes en betydelig beskæftigelse i serviceerhverv, forsyning mv.

Varighed: Olieselskaberne satser af økonomiske grunde på en stor produktion og det betyder at levetiden bliver kort. Selv et stort felt vil typisk være tømt på 15-20 år, og de sidste år vil produktionen ofte være faldende.

Indtægter til det offentlige: Det offentliges indtægter vil dels bestå i personskatter (begrænset), dels i royalty (2% de første år og senere 5%) der kan beløbe sig til 80-200 mio. kr. pr. år og dels i selskabs- og udbytteskat, som kan forventes at blive en realitet efter 6-10 års produktion. Hvis selskaberne ikke har andre af-skrivningsmuligheder kan denne skat beløbe sig til mere end 1 mia. pr. år.

Nunaoil kan få en andel på op til 15% i en udvindingsperiode, og skal så betale deres andel af investeringen, men får også 15% af indtægterne.

Særlige forhold
Hvis der gøres et oliefund i Fylla området vil det uden tvivl medføre en betydelig efterforskningsaktivitet efter olie og gas i de omkringliggende områder og andre steder i Grønland. Da de geologiske strukturer er store vil der være gode muligheder for andre fund, og dermed yderligere produktion. Det vil forlænge den samlede periode hvor der produceres olie i Grønland.

Gasproduktion fra Fylla


Beliggenhed
Fylla-området ligger ca. 150 km vest for Nuuk. Det må forventes, at selskaberne vil foretrække Nuuk som base for deres aktiviteter, og det må forventes at de ønsker at placere et LNG-anlæg nærheden af Nuuk.

Generel beskrivelse
Det er forudsat, at der gøres et stort gasfund i Fylla området - ellers vil det ikke være rentabelt med en udnyttelse. Selskaberne siger at det med dagens priser og teknologi ikke vil være rentabelt at udnytte et gasfund, men det kan ændre sig fremover. Der findes ikke et frit verdensmarked for naturgas og en udnyttelse vil sandsynligvis først komme på tale når selskaberne har indgået en langtidskontrakt om salg af gassen.

Det er forudsat at gassen føres i land i Grønland i en rørledning, som går direkte fra borehullerne på havbunden. På land etableres der et anlæg, som omdanner gassen til flydende gas (LNG), som eksporteres med specielle tankskibe. Gassen forventes at indeholde noget kondensat, som eksporteres. Der regnes med ankomst af 2 store LNG-tankere pr. uge hele året rundt.

Anlægsperiode
Investering: Den samlede investering i boringer, udstyr på havbunden, rørledning og LNG- anlæg incl. havn (men excl. boliger til den faste arbejdsstyrke og anden infrastruktur) kan skønnes til ca. 20 mia. kr.

Beskæftigelse: Max. i Grønland 1600 mand.
En stor del af udstyret vil komme i meget store moduler

Varighed: 5-6 år (fra beslutning om udbygning træffes)

Driftperioden
Årlig omsætning: De årlige driftudgifter kan skønnes til ca. 1 mia. kr. Heraf vil skønsmæssigt 800 mio. kr. være drift af LNG-anlægget

Beskæftigelse: Ca. 220 mand på LNG-anlægget. Hertil kommer en driftenhed med 20-30 ansatte. Gennem en uddannelsesindsats under anlægsperioden skønnes det at en betydelig del af disse kan være lokal arbejdskraft. Der må forventes en betydelig beskæftigelse i serviceerhverv og forsyningssektoren.

Varighed: 25 år eller mere.

Indtægter til det offentlige: Der vil dels være skatteindtægter fra de ansatte, dels en royalty på 2% af salgsprisen for gassen (skønsmæssigt 100 mio. kr/år) og endelig er der mulighed for en selskabsskat. Da rentabiliteten er dårlig vil det tage mange år inden der kommer en særlig stor selskabsskat. Når der ikke er flere afskrivninger kan selskabs- og udbytteskatten komme op på mere end 1 mia. kr pr. år. Nunaoil kan få en andel på op til 15% i en udvindingsperiode, og skal så betale dres andel af investeringen, men får også 15% af indtægterne.

Særlige forhold
Hvis der gøres et stort gasfund i Fylla området uden at der findes olie er det usikkert hvad det vil betyde for efterforskningsaktivitet efter olie og gas i andre områder i Grønland.

De er vurderingen at sandsynligheden for at finde gas i Fylla-området er langt større end sandsynligheden for at finde olie. Det er også muligt at der er både olie og gas. Selskaberne vil hvis dette er tilfældet først udvinde (dele af) olien da man har brug for gastrykket for at optimere olieindvindingen. Efter nogle år vil de overveje en udnyttelse af gassen.

Der arbejdes med udvikling af teknologier, som kan omdanne gassen til flydende brændsler (olie), og dette kan måske ske til havs. Der arbejdes også med flydende anlæg til LNG-produktion.

Zinkmine i Citronen Fjord


Beliggenhed
Zinkforekomtsten er beliggende i Peary Land i Nordøstgrønland. Citronen Fjord er en sidefjord til Frederik E. Hydes Fjord.

Generel beskrivelse
Platinova fandt for nogle år siden er interesssant zinkforekomst ved Citronen Fjord, og de har siden gennemført en betydelig efterforskning, bl.a. et omfattende boreprogram. Der er fundet en betydelig malmmængde og i 1996 blev der fundet en kerne med en højere lødighed. Efterforskningen fortsætter med en stort boreprogram i 1997.

Det vil i givet fald blive verdens nordligste mine. Der er ikke gennemført et feasibility-studie, og der er også en række forhold vedrørende besejling mv. som skal afklares.

Der er her taget udgangspunkt i en årlig produktion på 1 mio. tons malm.

Anlægsperiode
Investering: Ca. 700 mio. kr.

Beskæftigelse: Skønsmæssigt 100 personer i området. En mindre del af disse kan være grønlandsk arbejdskraft.

Varighed: Ca. 2 år.

Driftperioden
Årlig omsætning: De årlige driftudgifter skønnes til 300-350 mio. kr. Hvis der brydes 1 mio. tons malm, som indeholder 10% zink kan de årlige indtægter - under en række forudsætninger, bl.a. en zinkpris på 1350 US$/ton - beregnes til ca. 450 mio. kr.

Beskæftigelse: Der regnes med en samlet beskæftigelse på ca. 200. Heraf forventes det, at en meget betydelig del kan være lokal arbejdskraft. Da en del af arbejdsstyrken hele tiden vil være på ferie/have fri vil arbejdsstyrken på stedet være betydelig mindre.

Varighed: Ca. 10 år med den nuværende viden om malmresserver.

Indtægter til det offentlige: Skatteindtægterne fra de ansattes lønindkomst kan beregnes til 40-50 mio. kr. pr. år. Når hele investeringen efter fx. 5-7 år er afskrevet - og hvis der ikke er andre afskrivningsmuligheder - kan selskabs- og udbytteskatten komme til at udgøre 20-30 mio. kr. pr. år.

Særlige forhold
Alt arbejde såvel i anlægsfasen som i driftsfasen forventes at ske med udgangspunkt i en minelejr, hvor de beskæftigede bor i deres arbejdsperioder. Det må forventes at de fleste arbejder i 2-4 uger og derefter holder fri en periode. Når de har fri rejser de hjem.

Guldmine ved Nalunaq i nærheden af Nanortalik


Beliggenhed
Guldforekomst er fundet ved Nalunaq i Kirkespiredalen ca. 30 km fra Nanortalik. De må forventes, at de ansatte i deres arbejdsperioder bor i lejr ved minen, og at de tager hjem i deres ferieperioder.

Generel beskrivelse
For nogle år siden blev der fundet guld i området, og Nunaoil har gennemført boreprogrammer i området. Planen er i 1997 og/eller 1998 at foretage en prøvebrydning med henblik på at finde ud af om der er grundlag for at etablere en mindre mine.

I en preliminær skitse tales der om en brydning på 200 tons/døgn. Med 6 arbejdsdage pr. uge er der tale om en årsbrydning på 60.000 tons råmalm.

Anlægsperiode
Investering: Den samlede investering i anlæg og udstyr skønnes til ca. 60 mio. kr. Heraf går ca. 50 mio. kr til indkøb af brydningsudstyr mv. som kan tages med igen når minen lukker.

Beskæftigelse: I perioder kan der måske være op til 40-50 personer beskæftiget. En stor del af anlægsarbejderne må dog forventes at foregå som led i den videre efterforskning.

Varighed: Ca. 1 år.

Driftperioden
Årlig omsætning: De årlige driftudgifter skønnes til 25-30 mio. kr. Heraf udgør lønudgifterne ca. halvdelen.

Beskæftigelse: Der regnes med omkring 25 ansatte på stedet. Hvis der indregnes ferier mv. vil det totale antal beskæftige blive noget større (ca. 40)

Varighed: Med den nuværende viden om guldforekomstens størrelse forventes minen kun at være i drift nogle få år (3-5), men man satses på at forekomsten viser sig at være større således at der kan blive tale om en længere driftsperiode.

Indtægter til det offentlige: Der vil primært være tale om skatteindtægter fra de ansatte (ca. 5 mio. kr. pr. år). Når investeringen er afskrevet - og hvis selskabet ikke kan afskrive på andre investeringer - kan selskabs- og udbytteskatten løbe op i 4-5 mio. kr. pr år.

Særlige forhold
Muligheden for ikke at arbejde 3-4 måneder om vinteren har været nævnt. Levetiden kan blive forlænget hvis der i den videre efterforskning og under udvindingen findes yderligere ressourcer.
Forrige afsnit:
Forslag til videre arbejde
Indholdsoversigt Næste afsnit:
Bilag B: Oversigt over tidligere undersøgelser mv.