Råstofudvinding - Oversigt over tidligere undersøgelser

Dette papir indeholder en kort oversigt over tidligere undersøgelser mv. vedrørende socioøkonomiske virkninger af olie- og mineralaktiviteter i Grønland. Det er ikke sikkert at oversigten er fuldstændig, idet der kun er medtaget de ting, som udvalget umiddelbart har haft kendskab til.

Tirsdag d. 28. oktober 1997
Hjemmestyret
Emnekreds: Erhverv, Kultur og samfund, Politik, Råstoffer, Økonomi.

Dette papir indeholder en kort oversigt over tidligere undersøgelser mv. vedrørende socioøkonomiske virkninger af olie- og mineralaktiviteter i Grønland. Det er ikke sikkert at oversigten er fuldstændig, idet der kun er medtaget de ting, som udvalget umiddelbart har haft kendskab til.

I forbindelse med etableringen af minen i Maarmorilik blev der igangsat en større undersøgelse af minens virkninger for lokalsamfundet. Undersøgelsen blev igangsat i sommeren 1975 på opfordring af Det rådgivende udvalg vedrørende samfundsforskning i Grønland. Ministeriet for Grønland stod for finansieringen og styringen af projektet. Undersøgelsen blev foretaget af en række forskere tilknyttet Institut for Eskimologi.

Projektet blev aldrig gennemført i sin helhed da Ministeriet for Grønland fandt at projektet var "politiserende". Ministeren suspenderede undersøgelsen i en periode i 1976, og der var en betydelig debat om projektet. Projektet blev senere videreført, men med et kraftigt reduceret budget. Der foreligger 4 rapporter fra projektet:
 • Jens Dahl: Minearbejdere i Umanaq kommune
 • Finn Hansen: Den økonomiske aktivitet i Umanaq. Bly- og zincminens etablering og første driftår.
 • Jens Dahl: Minedrift i et fangersamfund
 • Ole Hertz: En økologisk undersøgelse af minedriftens virkninger for fangerne i Uvkusigssat.
Både Jens Dahl og Ole Hertz har senere arbejdet videre med disse emner. Bl.a. har Jens Dahl (samme med Karl Johan Lybert) udgivet bogen "Grønlandske migrantarbejdere i Maarmorilik 1973-1978 " og Ole Hertz har udgivet bogen "Økologi og levevilkår i Arktis ", som bl.a. indeholder en del om konsekvenserne af minevirksomheden for lokalsamfundet. Jens Dahl har også sammenlignet arbejdskraftanvendelsen i Maarmorilik med erfaringerne fra en mine i arktis Canada.

I forbindelse med den stigende interesse for efterforskning og udvinding af råstoffer i Grønland nedsatte Ministeriet for Grønland i 1973 en arbejdsgruppe vedrørende forsyningsvirksomhed og arbejdskraftanvendelse i mine- og olieindustrien i Grønland.

Arbejdsgruppen udgav i marts 1995 en rapport om olieefterforskningsfasen (inkl. 3 appendix, der hver var en selvstændig rapport). Rapporten giver en oversigt over de på dette tidspunkt relevante boreteknologier, beskæftigelsen i forbindelse hermed og de tilknyttede servicebehov. På baggrund heraf vurderes uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder ligesom de samfundsmæssige virkninger vurderes. Rapporten beskæftiger sig også med behovet for offentlig regulering, grønlandsk og dansk industris afsætning til offshore-industrien og ikke mindst med behovet for og evt. placering af forsyningsbaser.

Arbejdsgruppen fortsatte arbejdet og udgav i 1978-79 følgende rapporter om de samfundsøkonomiske vurderinger af mineral- og vandkraftressourcer i Grønland:
 • delrapport 2: Uranudvinding ved Narssaq
 • delrapport 3: Jernudvinding ved Isukasia
 • delrapport 4: Kuludvinding på Nugssuaq
 • delrapport 5: Aluminiumindustri ved Godthåb og Holsteinsborg
 • delrapport 6: Den forudsatte udvikling inden for eksisterende grønlandske erhverv frem til 1995
 • Hovedrapport om samfundsøkonomiske virkninger af mulige mineral og vandkraftudnyttende industrier i Grønland.
Disse rapporter dækkede fase 1 og 2 i et planlagt projektforløb. Rapporterne beskæftiger sig primært med de beskæftigelsesmæssige og økonomiske virkninger for Grønland og Danmark.

I følge indledningen til hovedrapporten var der planlagt en fase 3, som skulle belyse de miljømæssige og sociale virkninger af projekter, som udvælges på grundlag af vurderinger i fase 2. Fase 3 blev såvidt det vides aldrig gennemført.

I forbindelse med olieefterforskningen i Jameson Land igangsatte Ilisimatusarfik i 1985 - efter aftale med Råstofforvaltningen for Grønland - en undersøgelse, som skulle beskrive lokalsamfundet, som det så ud ved olieaktiviteternes start. Der er således tale om en "nulpunkt-undersøgelse" til brug ved vurderingen af de påvirkninger, som olievirksomheden måtte få på den lokale befolknings levevilkår.

Projektet blev ledet af Finn Breinholt Larsen, og der foreligger 5 rapporter:
 1. Finn Breinholt Larsen: Befolkningsforhold
 2. Hanne Sandell og Birger Sandell: Udnyttelsen af de levende ressourcer
 3. Finn Breinholt Larsen: Fangstens økonomiske og sociale betydning for lokalsamfundet
 4. Finn Breinholt Larsen: Erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold
 5. Finn Breinholt Larsen: Kommunens administration og økonomi
En 6. rapport om sociale problemer var planlagt, men er - så vidt jeg ved - ikke kommet.

Der er som nævnt tale om en "nulpunkts-undersøgelse", og rapporterne indeholder derfor forholdsvis lidt om de samfundsmæssige virkningerne af en evt. olieudvinding.

I 1974 publicerede professor Robert Petersen en række artikler i AG om perspektiver for minedrift i Grønland. Disse artikler er samlet i en publikation fra Institut for Eskimologi: Perspektiver for minedrift i Grønland. Artikelserie af Robert Petersen.

Der er ikke tale om en større undersøgelse, men der er - i det mindste set i et historisk perspektiv - tale om en række interessante synspunkter og vurderinger.
Forrige afsnit:
Bilag A: Teknisk-økonomisk beskrivelse af udvalgte råstofprojekter
Indholdsoversigt Næste afsnit:
Indhold af Bilag C