Undersøgelse af prisforskelle på dagligvarer mellem byer og bygder (II)

Grønlands Statistik foretaget en revision af det foreliggende datagrundlag samt indhentet konstruktive kommentarer fra KNI ...

Onsdag d. 4. oktober 2000
Grønlands Statistik
Emnekreds: Bygder, Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse
Indledning
Datagrundlag
Direkte prisforskelle mellem Pilersuisoq og Pisiffik
Regionale prisforskelle indenfor Pilersuisoq
Regionale prisforskelle sammenlignet med priserne i Pisiffik
Forskelle i leveomkostninger mellem by og bygd
Sammenfatning
Metode
Bilag 1


Indholdsfortegnelse
 


//////ATAGU: Tidligere skrevet om KNI og levevilkårene i bygderne:
4/7-2000 Blomkålshoveder i blød
15/4-2000 Undersøgelse af prisforskelle på dagligvarer i byer og bygder (I)
27/7-99: KNI må udsætte revolutionen
23/7-99: Om agurker og troværdighed
22/7-99: Dette tilbud gælder kun i KNI’s bybutikker
13/7-99: Varerne i Pilersuisoq er ikke bare dyrere, men er også for gamle
10/6-99: Det omvendte Robin Hood princip
26/1-99: Sæt priserne på bygdevarerne ned
14/1-99: KNI i strid med egne forudsætninger
19/11-98: Ensprissystemet
10/10-95: Grønland - Set fra Melvillebugten...
 • Indledning
  • En revideret prisundersøgelse...
  • ...af et tilbagevendende spørgsmål i Grønland
 • Datagrundlag
  • Stikprøven er repræsentativ for det typiske forbrug
  • Datagrundlag gældende for årsskiftet 1999/2000
 • Direkte prisforskelle mellem Pilersuisoq og Pisiffik
  • Pilersuisoq var 3,5 pct. dyrere end Pisiffik
  • Både højere og lavere priser i Pilersuisoq
  • Pilersuisoq og Pisiffik havde samme priser på 38 pct. af varerne
  • Eksempler på betydelige prisforskelle
 • Regionale prisforskelle indenfor Pilersuisoq
  • Priser indsamlet fra 12 Pilersuisoq-butikker
  • Direkte prissammenligning ikke mulig for alle varer
  • Prissammenligning med anvendelse af substitution medfører...
  • ...at der ikke er tale om en direkte prissammenligning
  • Mindre regionale prisudsving på op til 2 pct.
 • Regionale prisforskelle sammenlignet med priserne i Pisiffik
  • Regional prisforskel fra Pisiffik på mellem 2 og 7 pct.
 • Forskelle i leveomkostninger mellem by og bygd
 • Sammenfatning
  • Er priserne på dagligvarer højere i bygderne end i byerne?
  • Specifikke konklusioner
  • Afgørende kriterier for tolkning af konklusionerne...
  • Direkte prissammenligning samt substitution
  • Undersøgelsen er baseret på to tilgange
  • Kriterier for udvælgelsen af stikprøven
  • Stikprøvens repræsentativitet
  • Afsluttende bemærkninger om metode og datagrundlag
 • Bilag 1


Indledning


En revideret prisundersøgelse...
Dette er en revision af en rapport om prisforskelle på dagligvarer mellem byer og bygder i Grønland. Den første udgave fra primo april gav anledning til debat og kritik af den anvendte metode og de opnåede resultater. På den baggrund har Grønlands Statistik foretaget en revision af det foreliggende datagrundlag samt indhentet konstruktive kommentarer fra KNI, Direktoratet for Erhverv samt eksterne sparringspartnere. Den fornyede gennemgang viser, at prisforskellen mellem byer og bygder er mindre, end først beregnet.

...af et tilbagevendende spørgsmål i Grønland
Undersøgelsen er udført på foranledning af Økonomidirektoratet med det formål at belyse et tilbagevendende spørgsmål i Grønland: står forbrugeren i bygderne overfor et højere prisniveau end forbrugeren i byerne7 Dette spørgsmål belyses nedenfor ud fra to tilgange:
 • En analyse af prisforskelle på 155 direkte sammenlignelige dagligvarer i KNI-Pisiffiks og Pilersuisoqs sortiment med udgangspunkt i KNI's centralt fastsatte katalogpriser;
 • En analyse af prisforskelle på 155 direkte sammenlignelige dagligvarer i 12 udvalgte Pilersuisoq-butikker fordelt på Syd- og Midtgrønland, Disko-, Nord- og Østgrønland.
Det skal understreges, at Grønlands Statistik fortsat alene er ansvarlig for de resultater, der bringes nedenfor.

Datagrundlag
Undersøgelsen er baseret på priser indsamlet i perioden december 1999 til januar 2000:
 • Analysen af prisforskelle på 155 direkte sammenlignelige dagligvarer i KNI-Pisiffik og Pilersuisoq er foretaget ved indhentning af priser fra KNI's centrale varekatalog.
 • Analysen af prisforskelle på de samme 155 dagligvarer i 12 udvalgte Pilersuisoq-butikker er foretaget ved indhentning af priser direkte fra hylderne i butikkerne. Priserne er noteret af prisindsamlere.


Stikprøven er repræsentativ for det typiske forbrug
De udvalgte 155 varer er repræsentative for 75 pct. af forbruget af de dagligvaregrupper, som indgår i både KNI-Pisiffiks og KNI-Pilersuisoqs sortiment. Det er dermed sandsynligt, at eventuelle prisforskelle vil berøre den typiske husstand i Grønland. En nærmere redegørelse for udvælgelsen af stikprøven findes i et afsnit bagest i publikationen.

Datagrundlag gældende for årsskiftet 1999/2000
Samtlige priser, der sammenlignes i undersøgelsen, var gældende ved årsskiftet 1999/2000.

Direkte prisforskelle mellem Pilersuisoq og Pisiffik


//////Figur 1 Indeks over direkte prisforskelle mellem identiske dagligvarer i Pilersuisoq og Pisiffik pr. 1. januar 2000, fordelt på varegrupper (Pisiffik=100)Pilersuisoq var 3,5 pct. dyrere end Pisiffik
Analysen af prisforskelle på 155 direkte sammenlignelige dagligvarer i KNI-Pisiffiks og KNI-Pilersuisoqs sortiment viser, at de samme varer i nogle tilfælde var prissat forskelligt. De dagligvarer, der indgår i stikprøven, var pr. 1. januar 2000 samlet 3,5 pct. dyrere i Pilersuisoq end i Pisiffik. De registrerede prisforskelle fordelt på varegrupper fremgår af figur 1.

Både højere og lavere priser i Pilersuisoq
Prisforskelle over 3,5 pct. er identificeret for 5 af de 16 dagligvaregrupper, herunder mælk, ost og æg (13,8 pct.), kaffe, the og kakao (11,7 pct.), smør og margarine (9,7 pct.), andre fødevarer (8,1 pct.), samt andre forbrugsartikler (7 pct.). Blandt tre varegrupper var priserne lavere i Pilersuisoq end i Pisiffik, herunder mel og gryn (0,9 pct.), kød og kødvarer (2,3 pct.) samt saft og sodavand (3,2 pct.). Blandt de øvrige 8 varegrupper var priserne pr. 1. januar 2000 de samme eller op til 2,7 pct. højere i bygderne end i byerne.

Pilersuisoq og Pisiffik havde samme priser på 38 pct. af varerne
Tabel 1 nedenfor viser fordelingen af de 155 udvalgte dagligvarer i henhold til, hvorvidt priserne i Pilersuisoq var henholdsvis lavere, de samme eller højere end i Pisiffik. Priserne var de samme blandt 38 pct. af varerne. En prisforskel på op til 10 pct. eksisterede blandt 28 pct. af varerne (11 pct. var billigere og 17 pct. dyrere), samt på mere end 10 pct. blandt 33 pct. af varerne (10 pct. var billigere og 23 pct. dyrere). Blandt enkelte varer var forskellen mellem Pilersuisoq og Pisiffik omkring 40 pct. henholdsvis billigere og dyrere.


//////Tabel 1 Varerne i stikprøven fordelt efter prisforskelle mellem Pilersuisoq og Pisiffik
  Antal varer Antal varer i pct. Laveste indekstal Pisiffik=100 Højeste indekstal Pisiffik=100
I alt
Mere end 10 pct. billigere
Op til 10 pct. billigere
Samme pris
Op til 10 pct. dyrere
Mere end 10 pct. dyrere
155
16
17
59
27
36
100,0
10,3
11,0
38,1
17,4
23,2
59,9
59,9
90,9
100,0
103,2
110,1
147,0
89,9
98,0
100,0
110,0
147,0


Eksempler på betydelige prisforskelle
Eksempler på varer, der var betydeligt billigere i Pilersuisoq end i Pisiffik er lys sirup (40 pct.), plaster (38,5 pct.) og Colgate tandpasta (32 pct.). Eksempler på varer, der var markant dyrere er makrel i tomat (47 pct.), KNI Danæg (45 pct.) samt Eldorado kartofler i glas (40 pct.) En detaljeret oversigt over prisforskelle blandt de 155 varer findes i bilag 1.

Regionale prisforskelle indenfor Pilersuisoq


Priser indsamlet fra 12 Pilersuisoq-butikker
Der blev omkring årsskiftet 1999/2000 indsamlet priser på de 155 udvalgte dagligvarer fra hylderne i 12 udvalgte Pilersuisoq-butikker fordelt på samtlige regioner i Grønland. Priserne blev i de fleste tilfælde indsamlet af studerende i forbindelse med hjemrejse i julen. Fordelingen af de 12 Pilersuisoq-butikker på regioner fremgår af tabel 2 nedenfor.


//////Tabel 2 Fordelingen af de 12 udvalgte Pilersuisoq-butikker på regioner
  I alt Nord Øst Disko Midt og Syd
Antal Pilersuisoq-buti kker 12 4 2 2 4


Direkte prissammenligning ikke mulig for alle varer
Prisindsamlingen blev foretaget med henblik på at sammenligne priser på identiske varer på tværs af de 12 Pilersuisoq-butikker. Dette har imidlertid ikke været muligt for alle varer. I alt 22 pct. af varerne manglede helt på hylderne og for 11 pct. af varerne måtte der anvendes substitution, hvor prisen på et alternativt varemærke blev noteret. Andelen af den samlede stikprøve, hvor der kunne foretages direkte prissammenligning, fremgår af tabel 3.


//////Tabel 3 Andelen af varer, der enten var direkte sammenlignelige, måtte substitueres eller manglede i butikkerne, i pct.
  I alt Nord Øst Disko Midt og Syd
I alt
Direkte sammenlignelige
Substitution
Mangler
100
68
11
22
100
58
9
33
100
75
15
10
100
79
7
14
100
67
12
21


Prissammenligning med anvendelse af substitution medfører...
Substitution er anvendt i analysen nedenfor med henblik på at afspejle de prisforskelle, forbrugeren i bygderne vil møde som følge af begrænset vareudbud. Tabel 3 indikerer, at vareudbuddet var lavt især i Nord, men også i region Midt og Syd. I de tilfxlde, hvor en forbruger ikke kan finde et ønsket mærke fx Oma-margarine på hylderne, vil der sjældent være andet valg end at substituere med et andet mærke, f.eks. Alfa. I nogle tilfælde kan dennne substitution medføre prisforskelle, som er medregnet nedenfor.

...at der ikke er tale om en direkte prissammenligning
Brugen af substitution indebærer, at analysen af regionale prisforskelle ikke kan betegnes som en sammenligning af direkte sammenlignelige varer. Dette er afgørende at understrege. I stedet indikerer resultaterne, hvor store prisforskelle forbrugeren i de udvalgte bygder de facto stod overfor som følge af direkte prisforskelle og begrænset vareudbud. Tabel 4 viser et indeks over de regionale prisforskelle blandt de 155 varer.


//////Tabel 4 Indeks over regionale prisforskelle sammenlignet med de centralt fastsatte priser i Pilersuisoq (Pilersuisoqs centrale priser=100)
    Region
Varegrupper Centrale priser Nord Øst Disko Midt og syd
I alt
Mel og gryn
Brød, kager
Kød og kødvarer
Fisk
Sukker
Mælk, ost, æg
Smør og margarine
Katfe, the og kakao
Grøntsager
Kartofler (uden friskekartofler)
Andre fødevarer
FNgt
Saft og sodavand
Vin, øl og spritus
Tobaksvarer
Andre forbrugsartikler
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
129
97
95
108
104
98
95
98
86
104
100
98
100
100
96
99
102
119
101
108
100
100
100
97
99
100
104
99
100
100
102
99
101
98
125
100
102
95
115
100
90
98
89
104
96
96
96
93
99
101
101
113
97
107
87
100
99
93
100
98
100
105
101
97
103
99
100


Mindre regionale prisudsving på op til 2 pct.
Der er observeret mindre samlede regionale prisforskelle, med det højeste prisniveau i region Øst (Illoqqortoormiut og Ammassalik) og det laveste i Disko (fra Kangaatsiaq til Ilulissat). Prisudsving fra Pilersuisoq's centralt fastsatte priser på mere end 10 pct. er kun registreret blandt enkelte varegrupper. Dette gælder mel og gryn, der var dyrere i alle regioner samt sukker i Disko-regionen. Det skal understreges, at prisforskellene ovenfor i nogle tilfælde opstår som følge af substitution. Dette gælder blandt andet varegruppen mel og gryn, hvor Nemli-havregryn var udgået og derfor blev substitueret med mærket OTA.

Regionale prisforskelle sammenlignet med priserne i Pisiffik
Regionale prisudsving mellem bygderne indebærer samtidig, at prisforskellene observeret ovenfor i nogle bygder kan være højere sammenlignet med Pisiffik, end i andre. I tabel 5 vises de regionale prisforskelle i et indeks, hvor de centralt fastsatte priser i Pisiffik er lig indeks 100.


//////Tabel 5 Indeks over regionale prisudsving i Pilersuisoq sammenlignet med de centralt fastsatte priser i Pisiffik (Pissifik=100)
      Region
Varegrupper Pisiffiks centrale priser (indeks =100) Pilersuisoq's centrale priser Nord Øst Disko Midt og syd
I alt
Mel og gryn
Brød, kager
Kød og kødvarer
Fisk
Sukker
Mælk, ost, æg
Smør og margarine
Kaffe, the og kakao
Grøntsager
Kartofler (uden friske kartofler)
Andre fødevarer
Frugt
Saft og sodavand
Vin, øl og spritus
Tobaksvarer
Andre forbruqsartik ler
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
104
99
101
98
102
101
114
110
112
100
102
108
103
97
102
100
107
103
128
98
93
110
105
112
105
110
86
106
108
101
97
102
98
106
106
118
102
106
102
101
114
107
111
100
106
107
103
97
104
99
108
102
124
101
100
97
116
114
100
110
89
106
104
99
93
95
99
108
105
112
98
105
89
101
113
103
112
98
102
113
104
94
105
99
107


Regional prisforskel fra Pisiffik på mellem 2 og 7 pct.
Det fremgår, at prisniveauet i region Øst pr. 1. januar 2000 var 6 pct. højere end i Pisiffik efterfulgt af Midt og Syd med 5 pct., Nord med 3 pct. og Disko med 2 pct. I alle regioner var mel og gryn samt mælk, ost og æg over 10 pct. dyrere end i Pisiffik, mens grøntsager samt saft og sodavand generelt var billigere i bygderne, grøntsager op til 14 pct. billigere.

Forskelle i leveomkostninger mellem by og bygd
Det skal understreges, at der i denne udgave er sat fokus på direkte prisforskelle. Derimod indeholder undersøgelsen ikke en måling af eventuelle forskelle i leveomkostninger mellem byer og bygder. I modsætning til den første version af prisundersøgelsen, er data om forskelle på maximum-, minimum- og gennemsnitspriser ikke medtaget. Dette skyldes, at substitution i for vid udstrækning måtte anvendes i analysen. Følgende skal dog nævnes:
 • En analyse af forskelle i leveomkostninger mellem byer og bygder vil kunne indikere større forskelle, end nærværende prisundersøgelse. I bygderne vil udbuddet af varer, herunder discountvarer, typisk være mindre end i byerne. Dette efterlader forbrugeren i bygderne med færre muligheder for at vælge billige varemærker fremfor dyre og kan resultere i højere leveomkostninger i bygderne sammenlignet med niveauet i byerne.
 • En analyse af forskelle i leveomkostninger mellem byer og bygder vil dertil skulle baseres på mere detaljerede oplysninger om forbrugssammensætningen i bygderne. Forbrugsmønstret vil i nogle bygder være kendetegnet ved en vis grad af selvforsyning indenfor varekategorier som kød og fisk. Mens lavt vareudbud kan være med til at øge omkostningsniveauet i bygderne, vil forbrug af egen fangst kunne sænke niveauet.
Det vurderes, at en undersøgelse af direkte prisforskelle med fordel kunne suppleres med analyser af forskelle i leveomkostninger mellem byer og bygder. Idet datagrundlag og eksisterende oplysninger om forbrugsmønstret i bygderne ikke kan yde tilstrækkelig støtte til en sådan analyse, må yderligere undersøgelser imidlertid afvente nye tiltag på området.

Sammenfatning


Er priserne på dagligvarer højere i bygderne end i byerne?
Resultaterne af undersøgelsen giver grundlag for følgende overordnede vurdering:

Der eksisterede ved årsskiftet 1999/2000 en mindre direkte prisforskel mellem direkte sammenlignelige varer i byer og bygder, som forhandles af både KNI-Pisiflik og KNI-Pilersuisoq.

Specifikke konklusioner
Resultaterne af undersøgelsen giver grundlag for følgende specifikke konklusioner med gyldighed for perioden omkring årsskiftet 1999/2000:
 • De centralt fastsatte priser på et repræsentativt udvalg af dagligvarer var i alt 3,5 pct. højere i Pilersuisoq end i Pisiffik. Der er i stikprøven observeret enkelte eksempler på varer, som var henholdsvis 40 pct. dyrere og billigere i Pilersuisoq end i Pisiffik.
 • Prisindsamlingen fra de 12 Pilersuisoq-butikker viser, at prisniveauet var højest i region Øst med 2 pct. over det centralt fastsatte niveau i Pilersuiscq. Sammenlignet med de centralt fastsatte priser i Pisiffik, var prisniveauet i Øst godt 6 pct. højere.
 • Prisindsamlingen fra de 12 Pilersuisoq-butikker viser samtidig, at prisniveauet var lavest i region Disko med 2 pct. under det centralt fastsatte niveau i Pilersuisoq. Sammenlignet med de centrale priser i Pisiffik, var prisniveauet i Disko 2 pct. højere.
 • Vareudbuddet blandt de 155 udvalgte varer var mindst i region Nord efterfulgt af region Midt og Syd, Disko og Øst. Mulighederne for at substituere mellem forskellige mærker indenfor samme varekategori vurderes at have været størst i Øst og mindst i Disko.


Afgørende kriterier for tolkning af konklusionerne...
Det er afgørende at understrege, at konklusionerne ovenfor - som følge af forskelle i datagrundlag og beregninger - skal tolkes forskelligt:

Direkte prissammenligning samt substitution
Ad 1)
Konklusionerne er baseret på en analyse af prisforskelle på direkte sammenlignelige varer og skal derfor tolkes som udtryk for direkte prisforskelle, hvori substitution ikke indgår;
Ad 2) og 3)
Konklusionerne er baseret på en analyse af direkte sammenlignelige varer samt varer af forskelligt mærke og i nogle tilfælde forskellig, men beslægtet type. En mindre andel af prisforskellen opstår som følge af prisforskelle på direkte sammenlignelige varer, mens en større andel skyldes varesubstitution. De observerede prisforskelle skal derfor primært tolkes som udtryk for de prisforskelle, forbrugeren står overfor, når en efterspurgt vare mangler på hylderne og et alternativt mærke eller et beslægtet produkt må vælges i stedet.


Metode


Undersøgelsen er baseret på to tilgange
Undersøgelsen af prisforskelle i byer og bygder er baseret på to tilgange:
 • En undersøgelse af direkte prisforskelle;
 • En undersøgelse af både direkte prisforskelle og forskelle, der opstår ved substitution mellem forskellige varemærker indenfor samme varekategori.
Den første metode kunne anvendes i prissammenligningen mellem Pilersuisoqs og Pisiffiks katalogpriser. Her var det muligt at sammenligne priserne på 155 direkte sammenlignelige varer. Den anden metode måtte anvendes i den regionale prissammenligning, idet nogle af de efterspurgte varer manglede på hylderne i en række af de udvalgte Pilersuisoq-butikker.

Kriterier for udvælgelsen af stikprøven
Stikprøven på 155 varer er udvalgt ud fra følgende kriterier:
 • De udvalgte varer skulle såvidt muligt være repræsentantvarer. Repræsentantvarer er varer, der er repræsentative for en given andel af forbruget i en typisk husholdning. Forbrugerprisindekset for Grønland indeholder i alt 381 repræsentantvarer, hvoraf 219 forefindes inden for varegrupperne i Pilersuisoq. Heraf indgår 120 varer i stikprøven.
 • Repræsentantvarerne i forbrugerprisindekset er tilskrevet vægte afmålt efter deres respektive andel af forbruget i en typisk husholdning i Grønland. Det har været afgørende at medtage repræsentantvarer, der andrager en betydelig andel af den samlede vægt - og dermed af forbruget af de dagligvarer, der forhandles af Pilersuisoq.
 • Antallet af varer i stikprøven er afstemt dels efter de to hensyn ovenfor, og dels efter en vurdering af hvor mange priser, prisindsamlerne kunne nå at indsamle i bygderne.


Stikprøvens repræsentativitet
Tabel 6 viser fordelingen af repræsentantvarer og vægtandele på varegrupperne i Pilersuisoq, dels i forbrugerprisindekset for Grønland (indekset), og dels i stikprøven. Stikprøvens 123 reprxsentantvarer er repræsentative for henholdsvis 32 pct. af det samlede forbrug i en typisk husholdning i Grønland, og 75 pct. af det typiske forbrug indenfor de varegrupper, der forhandles af Pilersuisoq. Stikprøvens sammensætning er dermed repræsentativ for en betydelig del af den typiske husholdnings forbrug i Grønland.

Afsluttende bemærkninger om metode og datagrundlag
Stikprøvens høje repræsentativitet indebærer, at observerede prisforskelle mellem byer og bygder inden for de udvalgte varer vil have betydning for den typiske husstand i Grønland. Det skal dog understreges, at forbruget i en typisk husholdning i Grønland ikke nødvendigvis vil gælde i alle bygder. I nogle bygder vil især egen fangst kunne udgøre en betydelig del af forbruget, og dertil kan forbruget være påvirket af et begrænset vareudbud. Større kendskab til en eventuelt divergerende sammensætning af forbruget af dagligvarer i bygderne kunne have gjort det relevant at justere de vægte, der er anvendt ved udvælgelsen af stikprøven.

Det skal understreges, at prissammenligninger kan gennemføres ved brug af en bred vifte af forskellige metoder. Valget af metode vil skulle afstemmes efter indholdet af den analyse, der efterspørges, samt adgangen til relevant data. Tilsvarende overvejelser ligger til grund for valget af metode i denne undersøgelse. Såfremt undersøgelsen skulle have afdækket andre aspekter eller skabt mere detaljeret indsigt i prisforskelle i Grønland, ville valg af supplerende metoder samt indhentning af yderligere data have været nødvendig.


//////Tabel 6 Oversigt over stikprøvens sammensætning - repræsentantvarer og vægtandele
  Antal repræs.varer Repræs. varernes vægtandel Andel at repræs.varerne inkluderet i stikprøven, i pct. Andel af repræs.varernes vægtandel inkl. i stikprøven
Varegrupper Indekset Stikprøven Indekset Stikprøven
I alt
Fødevarer
Mel, gryn
Brød, kager
Kød, kødvarer
Fisk
Sukker
Mælk, fløde, ost, æg
Smør, margarine, madolie
Frugt
Grøntsager
Kartofler
Kaffe, the, kakao
Andre fødevarer
Drikkevarer
Saft, sodavand
Vin, spiritus, øl
Tobak og tobaksvarer
Andre forbrugsartikler
219
138
3
10
30
16
1
9
4
14
18
4
4
25
20
3
17
7
54
120
77
3
6
15
6
1
8
4
5
8
2
4
15
12
3
9
3
28
43
26
1
2
11
4
0
2
0
1
1
0
1
3
9
1
8
5
3
32
19
1
1
7
3
0
2
0
0
1
0
1
2
7
1
6
5
2
55
56
100
60
50
38
100
89
100
36
44
50
100
60
60
100
53
43
52
75
71
100
66
68
69
100
98
100
20
50
96
100
68
77
98
74
98
57Bilag 1
Mere end 10 pct. billigere dagligvarer
Indeks  
Antal varer
i pct. af alle
59,9
61,5
68,1
71,4
72,6
78,6
83,3
83,3
84,6
85,8
87,5
88,1
88,8
89,4
89,9
89,9
16
10,3
Dansukker Sirup Lys
Salvekvick Plaster Strips
Colgate Karies Kon. Stå Tube
Nemli’ Fryse/kogepose 4lt
Sigtemel, Finax
Eldorado Rosiner California
Leverpostej Grov Jydsk D.C.
Rullepølse Sliced D.C.
Eldorado Drueagurker
KNI Kartoffelsalat
Sun-c Ice Tea med Citron
Libresse Normal.
Bæhncke Luxus Remoulade
Medisterpølse Grovhakket D.C.
Skinke Kogt Sliced D.C.
Æblemos
Op til 10 pct. billigere dagligvarer
Indeks  
Antal varer
i pct. af alle
90,9
91,7
92,2
92,4
92,8
93,3
93,3
94,4
94,6
95,0
95,6
95,9
95,9
96,8
97,0
97,4
98,0
17
11,0
Mellemkam M/spæk D.C.
Bambo Svane Ble Mini 3-6 Kg.
Bæhncke Luxus Mayonnaise
Eldorado Hakkede Tomater
Organics Balsam Sensitive
Wasa Knækbrød Delikatess
Oksesmåkød i Tern D.C.
Rynkeby Rød Blandet Saft C
Jordan Tandbørste Medium
El-pære Standard 60w
Grillpølser D.C.
Lambrusco Rose 8%
Cervera Ananas i Skiver U/sukk.
Bornholmersild i Olie
Oxford Vanille Wafers
Gordons Gin 37,5%
Lambi Toiletpapir 3 Lags
Samme Pris Dagligvarer
Indeks  
Antal Varer
I pct. af alle
100,0
100,0
100,0
100,0
100;0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100;0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
59
38,1
Rugbrødsblanding M/sols.
Schulstad Toastbrød
Schulstad Fuldkorn i Sk.
Mini Flutes Hatting
Franske Hot Dog Brød M/hul Frys
M.m. Kanelsnegle D.a.o
Småkager M/nougat Ballerina
Lammekølle U/tyksteg
Skinkesteg D.c.
Rensdyrkølle U/sk U/tyksteg
Svinehjerter D.c.
Bacon Sliced D.c.
Danpo Lørdagskylling
Hvalbøf Af Sildepisker
Suppekød Af Sæl
Hele Lammekroppe 15-18 Kg
Mou Kød- Og Melboller
D.p. Hamburgers
R.g.st. Grønlandske Rejer
Royal Greenland Hellefisk
Torskesteaks
Maskintørret Uvak Ca 50g
Sødmælk 3,1 % Uht
Letmælk 1.6 % Uht
Cacaomselk Uht
Økologiske Æggeblommer
Smør Køl
Kærgarden
Hundefoder Hike. Fuldfoder
Eldorado Løse Majs
Hverdag Søde Ærter M/gulerød.
Frigodan Hakkede Løg
Persille Iglo Fryserum
Eldorado Suppeurter
Møllerens Gule Ærter
Flensted Kartoffelbåde
Kims Gammeldags Flæskesvær
Jordbærgrød Skælskør
Pizza Originale Margherita
Æbleskiver Daloon
Haribo Piratos
Stimorol Tyggegummi
Bananslikkepind Brynild
M & M's Chokolade
Odense Mørk Overtræk
Frisko Kæmpe Eskimo
Fisherman's Friend Eks.stærk
Faxe Kondi
Cola
Tub Squash
Piesporte4 Michelsberg 9%
Tub Grqin Tuborg 4,6% Ds
Elephant Beer 7,2ºk Ds
Kb Julehvidtøl
Prince
Golf (Kni)
Mac Baren Mixture
Kaffefilter 1x4 Melitta
Duracell Mn1300 1.5 V Bl. Batteri
Eldorado Løse Majs
Hverdag Søde Ærter M/gulerød.
Frigodan Hakkede Løg
Persille Iglo Fryserum
Eldorado Suppeurter
Møllerens Gule Ærter
Flensted Kartoffelbåde
Kims Gammeldags Flæskesvær
Jordbærgrød Skælskør
Pizza Originale Margherita
Æbleskiver Daloon
Haribo Piratos
Stimorol Tyggegummi
Bananslikkepind Brynild
M & M's Chokolade
Odense Mørk Overtræk
Frisko Kæmpe Eskimo
Fisherman's Friend Eks.stærk
Faxe Kondi
Cola
Tub Squash
Piesporte4 Michelsberg 9%
Tub Grqin Tuborg 4,6% Ds
Elephant Beer 7,2ºk Ds
Kb Julehvidtøl
Prince
Golf (Kni)
Mac Baren Mixture
Kaffefilter 1x4 Melitta
Duracell Mn1300 1.5 V Bl. Batteri
Op Til 10 Pct. Dyrere Dagligvarer
Indeks  
Antal Varer
I pct. af alle
103,2
103,7
103,8
104,2
104,6
105,3
105,4
105,7
105,7
105,9
105,9
106,3
106,9
107,1
107,2
107,2
107,5
107,5
107,6
107,7
108,4
108,7
109,1
109,1
109,2
110,0
110,0
110,1
110,5
110,7
110,9
27
17,4
Maizena Sovsejævner Brun
Eldorado Hasselnøddekerner
Medoc La Fayette 1pye
Rynkeby 16 Søde Appelsiner
Forarsruller
Eldorado Slikasparges
Rynkeby 16 Saftige Æbler
Nescafe Guld
Magnyl Tabletter
Tomatketchup Beauvais
Yes Ultra Plus Mild Opvask
Hverdag Rundstykker
Kijafa Kirsebærvin
Aalborg Akvavit 45%
Eldorado Løse Ris
Fun Light Kiwi Konc.
Nesquick Nestle
Neutral Storvask
Yoghurt Wjordbær
Santa Maria St. Ingefser
Uniline Bomuldsvat
Bouillonterninger Maggi
Sensor Exell Barberblade
Oxford Cream Crackers
Milkshake Chokolade Uht
Kikkom.soyasauce M-stænk
Mazola Majsolie
Nemli'havregryn
Earl Grey 1 Kni
Unique Rulledug Hvid
Royal Sæbespaner
Mere End 10 Pct. Dyrere Dagligvarer
Indeks  
Antal Varer
I pct. af alle
111,1
111,1
111,3
111,9
113,4
115,4
115,4
115,4
116,5
118,7
117,4
119,3
120,0
120,1
120,1
121,0
121,9
121,9
125,1
125,2
125,3
125,3
126,3
128,5
131,1
131,9
132,1
132,4
139,7
140,8
144,6
147,0
36
23,2
Nestle Nan 1 Fra Fødslen
Piskefløde 36% Uht
Sødmselkspulver
Buko Reje
K-salat Skaldyrsalat (Fly)
Svansø Solbærmarmelade U/suk.
Eldorado Pærer
Royal D'or Fugtighedscreme
Nemli' Alufolie
Karat Kaffe Rød
Neutral Toiletsæbe
Bamseline Sommerfrisk
Go'dag Skiver Havarti 45%
Pickwick Skovbær The
Oetker Kagecreme Vanille
Federici Spaghetti
Axe Roll-on Africa (Deoderant)
Livol Multi-vit. Tabl./børn 1-10 År
Flødehavarti Anna 60%
Eldorado Champignon i Skiver
Respons Shampoo
Kims Sourcream & Orion Chips
Stødt Melis
Oma Stegemargarine
Sensor Excel Barbermaskine
Gillette Barberskum Regular
Ajax Rengøring Tornado
Kellogg's Corn Flakes
Eldorado Kartofler i Glas
Fejekost M/gevind
KNI Danæg Danske Str. M
Eldorado Makrel i Tomat