Anmeldelse

Der er efter vores opfattelse præcedens i forhold til medlemmer af landsstyrets ulovlige forbrug, idet tidligere medlem af landsstyret, Jens Napaattooq ved Grønlands Landsrets dom af den 21. december 2007 idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for uberettiget af have brugt ca. 130.000,00 kr. af Grønlands Selvstyres penge til blandt andet private middage og stripbar.

Onsdag d. 10. juni 2015
Giiti Titussen
Jan Joe Seidsen
Lara Olsen
Nuka Silas Nathanielsen
Emnekreds: Folketingsvalg 2015, Landsstyret, Love og konventioner, Plattenslageri.

Til Politimesteren i Grønland, Imaneq 22, 3900 Nuuk.

I forbindelse med den af Grønlands Selvstyres Revisionsudvalgs bestilte undersøgelse i 2014 af landsstyremedlemmers eventuelle misbrug af offentlige betroede midler, fandt Revisionsselskabet Deloitte, at flere folkevalgte havde misbrugt offentlige betroede midler i deres embedsperiode.

Vi er ikke bekendt med at undersøgelsen og det deraf konstaterede misbrug af offentlige betroede midler tidligere har ført til Politianmeldelser af de implicerede personer, og vi skal derfor bede Politimesteren i Grønland om at tage imod vores anmeldelse af:
  • Aleqa Hammond
  • Kuupik Kleist
  • Steen Lynge

For overtrædelse af Kriminalloven for Grønlands § 106, stk. 1 – Underslæb subsidiært § 104, stk. 1 – Bedrageri – subsidiært § 107, stk. 1 – mandatsvig.

For Aleqa Hammonds vedkommende er der ifølge de offentliggjorte oplysninger tale om, at hun uberettiget har ladet Grønlands Selvstyre betale for rejser for samlever og familie, forbrug på minibar, ferieophold i Paris i en uge for 2, forlænget ophold på Island uden arbejdsmæssig relevans m.v.

Ifølge de sendes oplysninger i pressen er udbyttet fra lovovertrædelserne på ca. 204.000,00 kr.

For Kuupik Kleists og Steen Lynges vedkommende er der tale om uberettiget vinding ved at have ladet Grønlands Selvstyre betale for, at deres familier deltog på rejser.

Da revisionsudvalgets endelige betænkning endnu ikke er offentliggjort har vi naturligvis ikke indsigt i sagens detaljer, men medlem af revisionsudvalget, Agathe Fontain har offentligt oplyst, at der er langt flere sager vedr. Aleqa Hammond end offentligheden hidtil er blevet bekendt med. Ligeledes har formanden for revisionsudvalget offentligt givet oplysninger, der også bekræfter, at der er yderligere lovovertrædelser vedr. Aleqa Hammond.

Af de fremkomne oplysninger er det oplyst, at udlæg fra Grønlands Selvstyre vedrørende rejser for familiemedlemmer straks og uden ophold skal betales af det pågældende medlem af landsstyret.

Det gælder for dem alle, at de først har betalt det skyldige beløb, da revisionsfirmaet Deloittes første oplysninger fremkom.

For Aleqa Hammonds vedkommende er der ud over rejser tale om forbrug på Grønlands Selvstyres regning, der på ingen måde er berettiget.

Det faktum, at de formentlig har betalt pengene tilbage fritager dem ikke for ansvar i forhold til Kriminalloven.

Eksempelvis er tyveri fortsat tyveri selv om man leverer det stjålne tilbage, når man bliver opdaget.

Der er efter vores opfattelse præcedens i forhold til medlemmer af landsstyrets ulovlige forbrug, idet tidligere medlem af landsstyret, Jens Napaattooq ved Grønlands Landsrets dom af den 21. december 2007 idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for uberettiget af have brugt ca. 130.000,00 kr. af Grønlands Selvstyres penge til blandt andet private middage og stripbar. Denne dom blev endelig ved Østre Landsrets stadfæstelse den 3. maj 2009.

Vi mener, at Aleqa Hammond, Kuupik Kleist og Steen Lynges overtrædelser er af samme karakter som Jens Napaattooqs overtrædelser.

Vi er opmærksomme på, at rapporten fra Deloitte benytter regnskabsmæssige udtryk som ”mellemværender” og ”debitorkonto” og at disse udtryk kan give udenforstående det fejlagtige indtryk, at der ikke er foregået noget ulovligt.

Men der er blot tale regnskabsmæssige udtryk, som ud fra almindelige bogføringsprincipper forklarer hvordan beløbene er blevet placeret i regnskabet, efter det konstaterede misbruge af offentlige betroede midler blev opdaget.

Vi er som tidligere nævnt ikke bekendt med at undersøgelsen og det deraf konstaterede misbrug af offentlige betroede midler tidligere har ført til Politianmeldelser af de implicerede personer, og vi skal derfor bede Politimesteren i Grønland om at tage denne anmeldelse, da det er i offentligheden og de grønlandske skatteyderes interesse at få klarlagt om overtrædelserne i kriminalretslig forstand er ansvarspådragende.

Vi ser frem til Politimesterens behandling af vores anmeldelse.