Nanoq Beers manglende betaling af royalty

Det virker forbløffende, hvis et selskab, som er givet tilladelse til eksport af grønlandsk vand, har kunnet overtræde vilkår om betaling af royalty, uden at dette har medført reaktioner fra Selvstyrets side

Torsdag d. 31. oktober 2013
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Nanoq Beer, Politik.

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:
  1. Landsstyret har i et § 37 svar til mig (212/2013) oplyst, at landsstyret har givet Nanoq Beer en tilladelse til i 2011 at eksportere 48.000 liter vand. Skal svaret forstås sådan, at Nanoq Beer ikke havde tilladelse til eksport af vand i 2012 og 2013?
  2. Det fremgår af svaret fra landsstyret, at tilladelsen blev meddelt med vilkår om betaling af royalty, men at Nanoq Beer ikke har overholdt dette vilkår. Det følger af § 29 stk. 2 i landstingsloven om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, at den der tilsidesætter vilkår om betaling af royalty, kan idømmes bøde. Har landsstyret indgivet politianmeldelse i anledning af den manglende betaling af royalty?
  3. Det følger af § 17 i landstingsloven om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport, at landsstyret fører tilsyn med rettighedshavers virksomhed og kan meddele påbud om overholdelse af landstingsloven og vilkår udstedt i medfør af landstingsloven. Har Nanoq Beers overtrædelse af vilkåret om betaling af royalty medført udstedelse af påbud fra landsstyret, og er det landsstyrets vurdering, at landsstyrets tilsyn med Nanoq Beer har været tilfredsstillende?

Begrundelse:
Det virker forbløffende, hvis et selskab, som er givet tilladelse til eksport af grønlandsk vand, har kunnet overtræde vilkår om betaling af royalty, uden at dette har medført reaktioner fra Selvstyrets side.

Offentligheden har en klar interesse i at få afdækket, om Nanoq Beer, som er delvist ejet af det selvstyreejede selskab Greenland Venture, og hvis bestyrelsesformand og direktør er fremtrædende politikere, har fået en særligt lempelig behandling af Selvstyrets myndigheder.