Pressemeddelelse fra politimesteren vedr. sag om kollegiebyggeri i Qaqortoq

det er min opfattelse, at der på grund af bevisets stilling ikke findes at være grundlag for at rejse tiltale imod noget medlem af det tidligere Landsstyre for overtrædelse af licitationsloven eller for overtrædelse af loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Torsdag d. 27. januar 2000
Politimesteren i Grønland
Emnekreds: Erhverv, Love og konventioner, Ombudsmanden, Politik.

Sagen vedrørende anmeldelse mod det tidligere Landsstyre for uregelmæssigheder i embedsførelsen i forbindelse med et kollegiebyggeri i Qaqortoq i 1996 henlægges
Det meddeles herved, at jeg i dag i medfør af bestemmelsen i retsplejelovens kapitel 5, § 19, stk. 2, 1. led har besluttet at henlægge sagen, idet det er min opfattelse, at der på grund af bevisets stilling ikke findes at være grundlag for at rejse tiltale imod noget medlem af det tidligere Landsstyre for overtrædelse af licitationsloven eller for overtrædelse af loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Resultatet af efterforskningen er meddelt Grønlands Landsting og de involverede medlemmer af det tidligere Landsstyre ved udførligt begrundede skrivelser.

Sagen er blevet efterforsket med bistand fra Rigspolitichefens Rejseafdeling.

I relation til problemstillingen vedrørende licitationsloven er det min opfattelse, at Hjemmestyret i 1996 i noget som reelt var et entrepriseforhold valgte at tage et underhåndsbud i stedet for at udbyde opgaven i offentlig licitation.

Det er ikke i lovens bestemmelser udelukket, at man kan vælge at tage et underhåndsbud frem for at vælge licitationen.

Derfor har jeg ikke skønnet, at der vil være udsigt til at få en domstol til at dømme for overtrædelse af licitationslovens bestemmelser.

I relation til mulig overtrædelse af loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed har en række forhold gjort sig gældende, Blandt disse har følgende haft særlig vægt,

Kollegiebyggeriet fremstod som en både god og billig løsning for Hjemmestyret.

Man havde fra Landsstyrets side opfattelsen af at handle i fuld åbenhed i forhold til Landstingets Finansudvalg, som man mente at forelægge det samlede projekt til godkendelse.

Finansudvalget godkendte faktisk købet af de to nye kollegiehuse.

Selv om der af Ombudsrnanden er påvist en række brud på forvaltningsretlige principper har jeg herefter ikke fundet fuldt tilstrækkelig anledning til at rejse tiltale for overtrædelse af § 6 i loven om landsstyremedlemmers ansvarlighed.

Min redegørelse om sagen til Landstinget samt min begrundelse for afgørelsen kan pressen rekvirere ved henvendelse til mit embede.

Jørgen Meyer