§37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

Tirsdag d. 11. juni 2013
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Emnekreds: Kammerateri, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Love og konventioner, Ombudsmanden, Politik.

§ 37: Fratrædelsesgodtgørelse og "mundkurvsaftale"

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

  1. Var den nu fratrådte Departementschef for Finanser og Indenrigsanliggender ansat på åremålskontrakt, og hvornår var en sådan i givet fald senest indgået, og for hvor lang en periode?
  2. Er der i forbindelse med departementschefens fratræden indgået aftale om en fratrædelsesgodtgørelse eller om fortsat udbetaling af løn i en nærmere fastsat periode, og hvor store udgifter vil dette i givet fald påføre landskassen?
  3. Hvad har været landsstyrets interesse i at indgå en aftale med den nu fratrådte departementschef om, at ingen af parterne udtaler sig vedrørende departementschefens fratræden?
  4. Er denne ”mundkurvs-aftale” indgået på initiativ af landsstyret?
  5. Lever ”mundkurvs-aftalen” fuldt ud op til de retningslinjer ombudsmanden har opstillet i Landstingets ombudsmands årsberetning for 2008?


Begrundelse:
I en pressemeddelelse oplyste landsstyret for nyligt, at Departementschefen for Finanser og Indenrigsanliggender er fratrådt med øjeblikkeligt varsel.

Vi har før set eksempler på, at offentligt ansatte embedsmænd afskediges, uden at have begået tjenesteforseelser som kan begrunde en disciplinær afskedigelse. Det har kostet landskassen – og dermed borgerne – dyrt, fordi Selvstyret så må betale en fratrædelsesgodtgørelse på nogle måneders eller års løn.

Vi har derfor alle en interesse i at vide, om departementschefens øjeblikkelige fratræden beror på en afskedigelse, som har kostet landskassen penge, og hvor mange penge det i givet fald drejer sig om.

Jeg har noteret mig, at landsstyret i pressemeddelelsen om departementschefens fratræden oplyser, at der mellem landsstyret og departementschefen er enighed om ikke at ville udtale sig om departementschefens øjeblikkelige fratræden.

Efter at have konsulteret en jurist vedrørende betydningen af sådanne ”mundkurvs-aftaler” kan jeg imidlertid henvise til en ombudsmandsudtalelse fra Landstingets ombudsmands årsberetning for 2008, hvori ombudsmanden udtaler, at aftaler om diskretion eller tavshed i forbindelse med fratrædelsesaftaler ikke kan gøres gældende overfor Landstinget eller et Landstingsudvalg, som kræver oplysninger fra et medlem af landsstyret.

Af samme ombudsmandsudtalelse fremgår det også, at aftaler der begrænser den ansattes/afskedigedes ret til at udtale sig, ikke kan indskrænke den pågældendes grundlovssikrede ytringsfrihed, og at aftalen skal formuleres præcist, efter nogle retningslinjer som ombudsmanden redegør for i udtalelsen.