Kommissorium for og organisering af arbejdet i Skatte- og velfærdskommissionen

I erkendelse af de meget store indkomstforskelle i samfundet og på baggrund af erfaringerne med de offentlige støtte- og tilskudsordninger aftalte landsstyrepartierne at etablere en skatte- og velfærdskommissionen, som skal have til opgave at komme med forslag til initiativer til en generel højnelse af borgernes velfærd, særligt blandt de økonomisk dårligst stillede familier.

Lørdag d. 7. november 2009
Landsstyret
Emnekreds: Samfundsforhold, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Målet
Beskrivelse af kommissionen
Skatter og afgifter
Velfærd
Høringer og midtvejsevaluering m.v.
Sekretariat for kommissionen.


I erkendelse af de meget store indkomstforskelle i samfundet og på baggrund af erfaringerne med de offentlige støtte- og tilskudsordninger aftalte landsstyrepartierne at etablere en skatte- og velfærdskommissionen, som skal have til opgave at komme med forslag til initiativer til en generel højnelse af borgernes velfærd, særligt blandt de økonomisk dårligst stillede familier.

Målet
At så mange som muligt forsørger sig selv og medvirker i og bidrager til samfundets udvikling.

Det er hensigten at levestandarden generelt hæves og at der især rettes fokus på de laveste indkomstgruppers levevilkår.

Det er kommissionens opgave at komme med forslag til, hvordan de største indkomst- og udgiftsforskelle udjævnes.

Der skal i kommissionens arbejde inddrages forhold omkring skatter, afgifter, tilskudsordninger og priser og avancer, med henblik på at de forskellige ordninger og mekanismer ikke kolliderer med hinanden.

Der skal i kommissionens arbejde rettes specielt fokus på pensioner og andre tilskudsordninger samordnes, således at formålene om at yde tilskud til selvforsørgelse ikke

Målet for kommissionens arbejde er at udarbejde en betænkning for landsstyret til brug for fremsættelse af en række forslag til Landstinget.

Kommissionen skal foretage et gennemgribende eftersyn af skatter og afgifter – indretning, størrelse og virkning – samt hele det sociale og boligmæssige tilskudssystem, herunder ikke mindst samspillet disse imellem.

Beskrivelse af kommissionen
Skatte- og velfærdskommissionen udpeges af landsstyret og skal bestå af personer som samlet besidder juridisk, økonomisk, samfundsvidenskabeligt og administrativ stor indsigt på alle emneområder. Kommissionen skal gøre sig bekendt med tidligere analyser som f.eks. ”Skatter og afgifter i Grønland” fra Benchmarkingudvalget, 2003. Kommissionen skal aflevere statusrapport i foråret 2010 og endelig rapport i februar 2011. Kommissionen begynder sit arbejde i oktober 2009.

Kommissionen har to hovedopgaver, nemlig skatter og afgifter og velfærdsydelser, som er nærmere beskrevet i de følgende afsnit..

Skatter og afgifter
Kommissionen skal gennemanalysere bestående indkomstskatter, selskabs- og udbytteskatter samt alle afgifter for størrelse, indretning og virkning, herunder særligt skatter/indkomster fra landets fælles resurser – naturgivne, levende såvel som råstoffer m.m., og skal herefter komme med konkrete anbefalinger.

Kommissionen skal i denne forbindelse analysere og komme med anbefalinger om følgende:
  • Grundlaget for den fremtidige finansiering af den offentlige sektor herunder velfærdsektoren således, at der udvikles et holdbart fremtidigt finansieringsgrundlag i selvstyret og kommunerne med udgangspunkt i et fortsat statsligt bloktilskud og finansiering af opgaveovertagelser fra staten.
  • Grundlaget for den fremtidige finansiering af den offentlige sektor herunder velfærdsektoren med udgangspunkt i den fremtidige demografiske sammensætning af befolkningen, hvor der vil være en stor gruppe ældre i forhold til den erhvervsaktive befolkningsgruppe.
  • Understøttelse af den samfundsøkonomiske udvikling i øvrigt på kort, mellemlangt og langt sigt, herunder ved at styrke forudsætningerne for øget produktion og beskæftigelse.
  • At det skal være attraktivt at arbejde, drive virksomhed og investere i Grønland. Beskatningen af arbejds-, virksomheds- og selskabsindkomster skal derfor være konkurrencedygtig i sammenligning med andre velfærdssamfund
  • At der skal ske en for forenkling af skatteadministrationen og opkrævningen af de offentlige tilgodehavender (skatter, afgifter og andre offentlige fordringer).
  • At miljø- og energimæssige mål skal fremmes ved at tilskynde privatpersoner og virksomheder til at handle på en miljørigtig og energibesparende måde.

Velfærd
Sideløbende skal kommissionen lave en grundig analyse af hele velfærdsområdet, hvilket dækker alle sociale ydelser (f.eks offentlig hjælp, pensioner, børnetilskud, boligsikring etc.). Kommissionen skalogså analysere det boligmæssige ydelsessystem, herunder boligsikring, tilskud til andels- og ejerboliger og huslejer i den offentlige boligmasse samt samspillet med og mellem disse ydelser og skatter/afgifter. Med udgangspunkt i disse analyser skal kommissionen stille forslag om ændringer, omlægninger og egentlige tiltag, nye skatter, afgifter og/eller sociale og boligmæssige ydelser. Dette med henblik på bedre velfærd og bedre økonomiske forhold og fordeling for borgere og erhvervsliv, særligt for de økonomisk dårligst stillede.

Kommissionen skal i denne forbindelse inkludere og analysere følgende:
  • Sikre at indrette ordningerne vedrørende ydelser og tilskud således, at der sikres støtte til den gruppe, der har mest behov for hjælp. Ordningen skal ligeledes udvikles således, at det tilskyndes at være erhvervsaktiv for de der har evner herfor, samt generelt at sikre et grundlag for social tryghed og balance.
  • Sikre at sociale ydelser f.eks. boligsikring ikke ydes uhensigtsmæssigt til personer, der ikke har behov herfor
  • Fremkomme med anbefalinger og forslag til fremtidige ordninger med henblik på bedre velfærd og bedre økonomiske forhold og fordeling for borgere og erhvervsliv, særligt for de økonomisk dårligst stillede, hvor indretningen af skatte- og afgiftssystemet samt ydelses- og tilskudsordningen på det sociale område samt boligområdet understøtter denne målsætning.

Kommissionens betænkning skal indeholde forslag til en samlet handlingsplan for implementeringen af anbefalinger og forslag på skatte-, bolig- og socialområdet over en årrække.


Høringer og midtvejsevaluering m.v.
Det forventes, at kommissionen under sit arbejde foretager høringer og involverer relevante organisationer, herunder f.eks. SIK, GA, NUSUKA og KNAPK og KANUKOKA.

Kommissionen kan offentliggøre analyser og debatoplæg m.v. i det omfang, Kommissionen finder det hensigtsmæssigt. Kommissionen kan herudover løbende inddrage relevante organisationer, fagfolk, interessenter m.fl. i forbindelse med sit arbejde.

Inden udgangen af maj måned 2010 foretager kommissionen en midtvejsevaluering af arbejdet, som forelægges for landsstyret, med henblik på en vurdering af, om der er behov for ændringer i kommissionens arbejdsopgaver og ressourceforbrug.

Der nedsættes desuden en særlig en politisk følgegruppe med en repræsentant for hvert af Landstingets partier. Det sker for at forankre kommissionens arbejde i den politiske proces, for at give input til kommissionen i dens arbejde og for at etablere et forum, hvor kommissionens foreløbige analyser og anbefalinger kan drøftes.

Sekretariat for kommissionen.
Sekretariatsfunktionen varetages af Skattestyrelsen for så vidt angår skattespørgsmål, og styrelseschefen tilforordnes til kommissionen. Derudover tilforordnes to medarbejdere fra Skatteministeriet til kommissionen og en medarbejder fra Departementet for Sociale Anliggender. Hvad angår velfærdsområdet projektansættes to specialkonsulenter til analyse- og skriveopgaver for kommissionen.

Departementet for Finanser koordinerer den samlede sekretariatsfunktion med trækningsret til assistance fra andre relevante departementer og styrelser, ligesom der samarbejdes med Grønlands Statistik. Landsstyreområdet for Finanser udpeger i den forbindelse 1 person til at varetage den koordinerende sekretariatsfunktion, således at kommissionen i det daglige kan blive betjent efter one-door-princippet.

Læs også Skatte- og velfærdskommission er dannet