Historisk udredning om de 22 grønlandske børn - Kilder og litteratur

Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

Torsdag d. 14. januar 2021
Daniel Thorleifsen, Historiker. Grønlands Landsmuseum
Einar Lund Jensen, Cand. mag., projektkoordinator
Sniff Andersen Nexø, Projektleder og forsker
Emnekreds: Forskning, Grønlands historie, Socialt ansvar.

Indholdsfortegnelse:
Kilder og litteratur
Utrykte kilder
Litteratur og trykte kilder
Aviser mv.
Film og dokumentar
Interviews


Historisk udredning om de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951

Kilder og litteratur

Utrykte kilder

Arktisk Institut

AI A275: A275: Kalaallit Peqatigiit (PK). Grønlænderforeningen

Folketingets Bibliotek og Arkiv

FBA: Mødeprotokol for Rigsdagens Grønlandsudvalg, 1947-1953

FBA: Grønlandsudvalgets arkiv, kasse 7: Akter 1948/49-1951/52

Nunatta Allagaateqarfia (Grønlands Nationalarkiv)

NA: Ministerialbøger fra præstegæld i Grønland. Forskellige årgange

NA/Angmassalik: 22.18.1 Angmagssalik præstegæld, 1.0.0.0 Ind- og udgåede telegrammer 1951

NA/Appat-Qullissat: Appat/Qullissat præstegæld 1.3.1.2 (æske 22.13.01). Modtagne skrivelser 1923-1964 div. år

NA/Maniitsoq: Maniitsoq præstegæld. Indgåede telegrammer 1942-1952. 22.07.01, 13.12/1

NA/Scoresbysund: A.22.19.01/13.22, Scoresbysund præstegæld, modtagne telegrammer 1929-1960 og afsendte telegrammer 1938-1968

NA/Sisimiut: Sisimiut præstegæld. Skematisk beretning vedr. skolen 1916-50 – delvis samt 1951-54, læg: Indkomne skrivelser og telegrammer 1951

Red Barnets arkiv, Furesø Lokalhistoriske Arkiv

Numrene i forkortelserne henviser til arkivets løbenumre.

RB 9: 1945-1947: Forskellige møder

RB 10: 1948-1949: Arbejdsudvalgsmøder 1948-1949

RB 11: 1950-1954: Arbejdsudvalgsmøder 1950-1954

RB 12: 1955-1964: Arbejdsudvalgsmøder 1955-21.8.1964

RB 607: 1946. Fællesbreve. Løbenummer 607

Rigsarkivet

FrAmt/ B.1.-164: Frederiksborg Amt, 1960-1969 Journalsager, B.1.-164, 1960 36-59-60

GD 1499/51: Grønlandsministeriet 6. kontor, 1950-53(54), j.nr. 1499/51

GS 355/50: Grønlands Styrelse, j. nr.355/50

JM/A163 410. Justitsministeriet, 1. Kontor, 1849-1967 Journalsager, Løbenummer: 10396, 1952 A 163 410

JM/A163 428: Justitsministeriet, 1. Kontor, 1849-1967 Journalsager, Løbenummer: 10396, 1952 A 163 428

JM 1970-4153-1: Justitsministeriets 7. ekspeditionskontor, journalnr. 1970-4153-17.

JM/A163 471: Justitsministeriet, 1. Kontor, 1849-1967 Journalsager, Løbenummer: 10397, 1952 A 163 471

JM/10508A: Justitsministeriet, 1. Kontor, 1849-1967 Journalsager, Løbenummer: 10508 A, 1953 B 163 51

PrAmt/2537: Præstø Amt, 1912-1959 Journalsager, 2537, 1955 C6.18.55

Dansk Røde Kors’ arkiv, Rigsarkivet

Numrene i forkortelserne henviser til pakkernes numre i arkivet.

DRK 78: Europahjælpen 1945-1950 mm: 1944-1950 Materiale vedr. hjælpearbejde efter krigen

DRK 133: 1848-1964 Diverse vedr. forretningsudvalget og hovedbestyrelse: 1950

DRK 209: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: 1946-48

DRK 210: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Diverse 1949

DRK 211: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Diverse 1950

DRK 212-213: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Diverse 1951-1952

DRK 214-15: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Diverse 1953-1954

DRK 216: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Diverse 1955-1959

DRK 217: 1946-1974: Diverse vedr. Grønland: Diverse 1946-1952

DRK 275: 1930-1977 Diverse (Hovedarkivet): 1948 Forretningsorden Hb. og F.U. m.m.

DRK 276: 1930-1977 Diverse (Hovedarkivet): 1947 Udkast til div. FU-møder – 1952

DRK 345: 1876-1967 Årsberetninger: 1950 Årsberetninger – 1960

DRK 531: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Div. Oversigter m.m. 1951-1957

DRK 532: 1946-1974 Diverse vedr. Grønland: Godthåb 1954-1963

Rigsombudsmanden i Grønland

LOG/140.10: Landshøvdingen over Grønland, j. nr. 140.10: Adoptioner.

LOG/563: Landshøvdingen over Grønland, j. nr. 563: Red Barnet.

LOG/710: Landshøvdingen over Grønland, j. nr. 710-729. Besejling og Besejlingsplaner.

Litteratur og trykte kilder

B&K: Beretninger og Kundgørelser vedrørende Grønlands Styrelse. København 1937.

Beretninger vedrørende Grønland. København 1950 og efterfølgende år.

Betænkning udgivet af Grønlands Forsoningskommission. Nuuk 2017. Links til dansk og grønlandsk udgave:Bjerre, Cecilie: Når staten er far og mor. Børneværnets anbringelser af børn i Danmark, 1905-1975. Ph.d.-afhandling. Odense: SDU 2020


Bornemann, Claus: Et mappedyrs erindringer. Grønland mellem kolonitid og hjemmestyre. København: Det grønlandske Selskab 2012.

Broberg, Carl: Mêrartavut – Grønlænderbørnene. Kalâtdlit, nr. 7-8, juli-august 1951.

Bryld, Tine: I den bedste mening. Nuuk: Atuakkiorfik1998.

Danmarks Statistik: Middellevetid. www.dst.dk (Henvist 25. august 2020)

Dansk Kvindebiografisk Leksikon. www.kvinfo.dk/ (Henvist 12. oktober 2020)

De forenede grønlandske landsråds forhandlinger 1950. København 1950.

Den Juridiske Ekspedition: Betænkning afgivet af den juridiske ekspedition til Grønland 1948-1949, Hefte I, København 1950.

Diderichsen, Finn; Ingelise Andersen og Cecilie Manuel (red.): Ulighed i sundhed – årsager og indsatser. København: Sundhedsstyrelsen 2011.

Folketingstidende. København: Schultz 1954 og følgende år.

Folketingstidende online. 2010 f. www.folketingstidende.dk/ (Henvist 14. oktober 2020.)

G-50: Grønlandskommissionens betænkning, bd. 1-6. København 1950.

Gam, Mikael: Én gang Grønland – altid Grønland. København: Fremad 1972.

Gam, Mikael: Den grønlandske skoles udvikling. Årbog for dansk skolehistorie 1968, s. 32-48.

Grothe Nielsen, Beth: Anstaltsbørn og børneanstalter gennem 400 år. København: [SOCPOL], 1986.

Grønlandsudvalget: Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960. Betænkning nr. 363. København: S. L. Møllers Bogtrykkeri, 1964.

Gulløv, H.C. (red.): Grønland. Den arktiske koloni. København: Gads Forlag, 2017.

Hansen, Paarnaq og Camilla Dam: Forsoningskommissionen savner grundig undersøgelse af ”Eksperimentet”. KNR/gl. knr.gl (Henvist 24. august 2020).

Heinrich, Jens: Forsoningskommissionen og fortiden som koloni. Baggrund.com, 28. november 2014. baggrund.com/ (Henvist 25. august 2020)

Inatsisartut: Etablering af landsrådene. Et strejftog over udvikling fra landsråd til Inatsisartut 1911-2011. ina.gl Landsrådit pilersinneqarneri: Piffissami 1911-miit 2011-mut landsrådinit

Inatsisartunut ineriartornermit tigulaakkat. (Henvist 25. august 2020)

Jacobsen, Anette Faye. Kontrol og demokrati. Træk af dansk børneforsorgs historie 1933-1958. Historisk Tidsskrift, nr. 4, 1989, s. 255–282

Jensen, Christian: Rigets yderste post: Statsministeriet og Grønland. www.statsministeriet.dk (Henvist 25. august 2020)

Jensen, Ernst: Langt hjemmefra – grønlandske børn på skoleophold i Danmark i 1960’erne og 1970’erne. Nuuk: Forlaget Atuagkat 2001.

Kalaallit Nunaat. Gyldendals bog om Grønland. København: Gyldendal 1999

Kjær Sørensen, Axel: Danmark-Grønland i det 20. århundrede – en historisk oversigt. Århus 1983.

Knakkergaard, Carla Lucia: Et godt liv – trods alt! Tvangsflyttet fra Grønland til Danmark. Havndal: JB Historie, 2012.

Ludvigsen, Kai: Dansk Røde Kors’ arbejde i Grønland, I: Grønland. Det grønlandske selskabs årsskrift 1951.

Madsen, K. B. (red.): Psykologisk Leksikon. København: Gyldendal 1980.

Naalakkersuisut: Udtalelse efter møde mellem statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut. 27. februar 2019. naalakkersuisut.gl; Ministeriunerup Naalakkersuisullu siulittaasuata ataatsimeereernermi
oqaaseqaataat. Februarip 27-at 2019. naalakkersuisut.gl (Henvist 25. august 2020)

Pedersen, Bjarne E.: Grønlands person-, familie- og arveret m.v. - en lærebog. Viborg: Forlaget Atuakkiorfik 2002.

Petersen, Robert: Det ændrede samfund og børnenes situation. Nuuk: Kalaallit Nunaanni Naqiterisitsisarfik 1980.

Red Barnet: Undskyld til grønlænderbørnene. Pressemeddelelse 4. september 2010.

Red Barnet undskylder for svigt af grønlandske børn. Ritzau/Nyheder, 22. oktober 2015. (ekstrabladet.dk) (Henvist 5. september 2020).

Regulativ om Plejebørn i Grønland, I: Beretninger og Kundgørelser vedr. Styrelsen af Grønland. København 1937.

Rigsdagstidende. København 1949-50.

Robert-Lamblin, Joëlle: Ammassalik, East Greenland – end or persistance of and isolate? Anthropological and demographical study on change. København: Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1986.

Rosing Olsen, Tupaarnaq: I skyggen af kajakkerne. Grønlands politiske historie 1939-79. Nuuk: Forlaget Atuagkat, 2005.

Rytter, Maria: Godhavnsrapporten: en undersøgelse af klager over overgreb og medicinske forsøg på Drenge- og Skolehjemmet Godhavn samt 18 andre børnehjem i perioden 1945-1976. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011.

SSOG: Sammendrag af statistiske oplysninger om Grønland, bind I-VII. I: Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse. København 1942-1946.

Strand, Caspar: Red Barnets historie. En fortæling om 60 års udvikling og arbejde. Red Barnet 2005. redbarnet.dk (henvist 6. november 2020).

Sørensen, Helle Nørrelund: Red Barnet Undskylder for Eksperiment-deltagelse. knr.gl. Red Barnet Eksperimentimut peqataasimaneq utoqqattissutigaat. knr.gl 19. oktober 2015. (Henvist 25. august 2020).

Thiesen, Helene: For flid og god opførsel - vidnesbyrd fra et eksperiment. Nuuk: Milik Publishing, 2011.

Trap Danmark (J. P. Trap red.): Bind 14: Grønland. København: Gads Forlag 1970

Tróndheim, Gitte: Adoption i Grønland - en historisk gennemgang, I: Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2008-2009. Nuuk: Ilisimatusarfik/Forlaget Atuakkiorfik 2009, pp. 123-142.

Tróndheim, Gitte: Grønlands adoption - et vigtigt element i grønlandsk slægtskab, I: Social kritik, Tidsskrift for social analyse & debat, nr. 123, september 2010, pp. 44-50.

Walling, Vinni: De gode intentioners fatale konsekvenser. 22 grønlandske børns deltagelse i et kulturintegrationseksperiment i 1951. Historiespeciale. Odense: SDU 2004.

Aviser mv.

Henvisninger til specifikke artikler findes i de relevante fodnoter.

Atuagagdliutit

Berlingske Tidende

Bornholms Tidende

BT

Demokraten

Fredericia Dagblad

Grønlandsposten

Kamikken – Ugeavis for Godthåb

Land og Folk

Middelfart Venstreblad

Nationaltidende

Skive Folkeblad

Social-Demokraten

Sydsjællands Socialdemokrat.

Vejle Amts Folkeblad

Aalborg Amtstidende

Aarhus Amtstidende

Film og dokumentar

Eksperimentet. Spillefilm. Manuskript: Louise Friedberg og Rikke de Fine Light. Instruktion: Louise Friedberg. Nimbus Film 2010.

Ensom i livet. Dokumentarprogram. Tilrettelæggelse: Klaus Birch og Janni Pedersen. Instruktion: Klaus Birch. Nordisk Film TV/TV2 fak2ren 1998.

Interviews

Der er gennemført fire interviews med personer, der var blandt de 22 børn, der blev sendt til Danmark i 1951. Interviewene fandt sted hhv. den 3., 6. og 10. marts samt den 19. oktober 2020.