Annoncer på grønlandsk

Hos Demokraterne mener vi ikke at det offentlige skal blande sig i, om private firmaer annoncerer på dansk, tysk, engelsk eller kinesisk for den sags skyld. De er private og dermed bestemmer de selv hvilke befolkningsgrupper de vil henvende sig til, via deres annoncer.

Onsdag d. 13. oktober 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Sprog.

Beslutningsforslag om at landsstyret pålægges at udarbejde lovforslag om, at alle arbejdspladser pålægges at alle annoncer og alt andet skriftligt materiale, der udsendes til forbrugerne også skal være på grønlandsk.


Det kulturelle udbud i Isortoq 1997 (an)
Forslagsstiller har stillet et forslag om at alle annoncer og andet skriftligt materiale skal udsendes på grønlandsk. Det nævnes i begrundelsen, at det især i Nuuk, er meget almindeligt, at private firmaer kun annoncerer på dansk. Hos Demokraterne mener vi ikke at det offentlige skal blande sig i, om private firmaer annoncerer på dansk, tysk, engelsk eller kinesisk for den sags skyld. De er private og dermed bestemmer de selv hvilke befolkningsgrupper de vil henvende sig til, via deres annoncer.

I vores nye sproglov, som trådte i kraft den 1. juli i år, står der om de private firmaer i § 4:

”Private virksomheder med mindste 10 ansatte, offentlige virksomheder og myndigheder skal udarbejde en sprogpolitik.”

I den skal de blandt andet formulere deres retningslinjer for intern og ekstern kommunikation.

Landsstyret fører tilsyn med virksomhederne og de kan således blive idømt en bøde hvis de ikke overholder loven. Dette mener Demokraterne er passende.

I Landstingsloven om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg , som gælder for private erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder, under markedsføring står der i § 11:

”Ved tilbuds afgivelse, ved indgåelse af aftale eller efter omstændighederne på leveringstidspunktet skal der gives en efter formuegodets eller ydelsens art forsvarlig vejledning, når denne er af betydning for bedømmelsen af godets eller ydelsens karakter eller egenskaber, herunder især brugsegenskaber, holdbarhed og farlighed. Stk. 2. Vejledningen skal gives på et sprog, som forstås af den, vejledningen skal rettes til.”

I bekendtgørelsen om reklamer og sponsorering i radio og tv , som omfatter reklamer og sponsorering i alle former for radio og tv står der i § 14:

”Reklamer i radio og tv skal foreligge på grønlandsk eller med grønlandsk undertekst.”

Med hensyn til de offentlige virksomheder, mener Demokraterne derfor at lovgivningen omkring sprog allerede er dækkende.

Med hensyn til dokumenter fra banker, forsikringsselskaber, revisionsfirmaer, advokatfirmaer og byggefirmaer, som oftest er på dansk, vil vi gerne nævne, at der under behandling af sprogloven fra kultur og uddannelsesudvalget blev rettet henvendelse til landsstyret, om svar på hvorledes dette problem kunne løses. I landsstyrets svarnotat til FM2010/27, skriver de, at de vil indgå i et samarbejde med arbejdsmarkedets organisationer, om fastsættelse af regler omkring skiltning og reklamer, samt omkring skriftlige henvendelser fra virksomheden og selskaberne til borgerne. Demokraterne mener at dette samarbejde vil kunne løse de af forslagsstiller beskrevne problemer.

Demokraterne ønsker også at landsstyret skal indgå i et samarbejde med private virksomheder og udarbejde regler på området, således at man fremover altid kan få udleveret dokumenter, på det sprog man anvender og forstår.

Med disse ord henviser vi forslaget til grundig gennemgang i udvalget for kultur, uddannelse, forskning og kirke.


Dagligvarebutik i Ilulissat 2000 (an)