Tilfredsstillende resultat i Royal Arctic Line

Royal Arctic Line kom godt ud af 2010. Resultatet viser et overskud før skat på 41 millioner kroner. Godsmængderne til Grønland når fortsat ikke det forventede niveau, men det opvejes af en stigning i godsmængderne ud af landet.

Desværre viste kerneforretningen – den koncessionerede del af besejlingen af Grønland – fortsat vigende tendenser på godsmængderne til Grønland og internt i landet. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv udvikling.

Fredag d. 11. marts 2011
Royal Arctic Line  
Emnekreds: Transport.

Royal Arctic Line kom godt ud af 2010. Resultatet viser et overskud før skat på 41 millioner kroner. Godsmængderne til Grønland når fortsat ikke det forventede niveau, men det opvejes af en stigning i godsmængderne ud af landet.

Bestyrelsen for Royal Arctic Line A/S har netop godkendt Årsrapport 2010. Koncernresultatet viser et overskud før skat på 41 millioner kroner og 29 millioner kroner efter skat i 2010. I 2009 var overskuddet før skat på 23 millioner og efter skat på 19 millioner kroner. Koncernresultatet er ca. 15 mio. kr. over det niveau, som er indikeret i halvårsmeddelelsen, hvilket især skyldes en stigning i aktiviteter i slutningen af året.

Der ligger flere faktorer til grund for det forbedrede resultat. Blandt andet at indtægterne steg som resultat af øgede aktiviteter og nye forretningsområder, samt en fortsat målrettet indsats for at følge koncernens strategi om at tilpasse omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau. Desværre viste kerneforretningen – den koncessionerede del af besejlingen af Grønland – fortsat vigende tendenser på godsmængderne til Grønland og internt i landet. Til gengæld er den ikke-koncessionerede del af besejlingen samt nye forretningsområder præget af en positiv udvikling.

De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde 842.000 kubikmeter (kbm.) i 2010 imod 822.000 kbm. i 2009. Der ligger store udsving til grund for den samlede stigning i godsmængderne. Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt med ca. 6.000 kbm., og samtidig registreredes et fald i de interne mængder på 13.000 kbm. i forhold til 2009. Stigningen kan noteres i mængderne fra Grønland og på projektgods, som steg med henholdsvis 18.000 kbm. og med 21.000 kbm. i forhold til 2009.

Koncernens samlede indtægter udgør 831 mio. kr. (789 mio. kr. i 2009). De koncessionsbaserede indtægter på 561 mio. kr. (550 mio. kr. i 2009), fordeler sig med 67% (68% i 2009) på transport til Grønland, 21% (20% i 2009) på transport fra Grønland og 12% (12% i 2009) på transport internt i Grønland.

Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 200 mio. kr. (170 mio. kr. i 2009) eller 26% af den samlede nettoomsætning (24% i 2009). Andre driftsindtægter udgør i 2010 70 mio. kr. (70 mio. kr. i 2009) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice A/S.