Jeg vil fortsat meget gerne høre hvad din holdning er til Universitetsparken?

Grønlands økonomi er inde i en langstrakt krise, og hvor det samtidig er svært at se nogen vej ud af krisen. Grønlandsbanken er den sidste i rækken af organisationer, der har advaret om økonomisk kuling over Grønland, hvis ikke Landsstyret - populært sagt - tager skeen i den anden hånd

Tirsdag d. 5. marts 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Politik, Uddannelse, Økonomi.

I Sermitsiak nr. 8 fra den 22. februar 2002 efterlyste jeg et svar fra dig vedrørende din stillingstagen til Universitetsparkprojektet, hvis støttekomiteen mod forventning ikke får indsamlet et tilstrækkeligt beløb. Desværre var min henvendelse forgæves.

Jeg synes imidlertid, at sagen er af en så vigtig karakter for Grønland, at jeg vil forsøge at henvende mig endnu en gang til dig.

Grunden til min gentagne henvendelser er, at Grønlands økonomi er inde i en langstrakt krise, og hvor det samtidig er svært at se nogen vej ud af krisen. Grønlandsbanken er den sidste i rækken af organisationer, der har advaret om økonomisk kuling over Grønland, hvis ikke Landsstyret - populært sagt - tager skeen i den anden hånd. Deres nålespidse kritik af Grønlands økonomi er af en sådan karakter, at Landsstyret ikke bør sidde det overhørigt.

Alene inden for de sidste par måneder har Finansudvalget bevilliget store millionbeløb til forskellige ansøgninger. Og det er vel at mærke beløb, der ikke var forudset i forbindelse med behandlingen af Finansloven for det nuværende år.

Blandt de mange ansøgninger er der bl.a. bevilliget 22 millioner kroner til at finansiere mindstepriser på rejer. En udgift, der blev finansieret via en ændring af skønnet for dette års skatteindtægter. Efter min holdning en lige lovlig optimistisk vurdering i en periode, hvor skatteindtægterne højst sandsynligt vil falde p.g.a. virksomhedernes mindre overskud i indeværende år med efterfølgende effekt på lavere selskabsskatter og indkomstskatter.

Med den økonomiske situation in mente er det i øjeblikket endnu vigtigere at kunne prioritere, idet så mange vigtige projekter presser sig på.

Min prioritering er klar, Augusta Salling, i forbindelse med valget mellem "Den Gode Skole" og Universitetsparken.og den går helt klart på "Den Gode Skole" fremfor etableringen af Universitetsparken. Og efter min mening er der på imåde råd til begge projekter på engang.

Så Universitetsparken må vente.

Et eksempel på, at der ikke er råd til begge projekter kan vi allerede se på anlægssiden for folkeskolen, hvor der i øjeblikket slet ikke er overensstemmelse mellem behovet og det afsatte beløb på Finanslo ven.

Behovet ifølge Landsstyret er 80 millioner kroner årligt i de næste 15 år og der er "kun" afsat knap halvdelen af beløbet i indeværende år og budgetoverslagsårene. Hvis vi virkelig mener det alvorligt med "Den Gode Skole" bør det også afspejles i tilførslen af midler.

Dette er bare et enkelt eksempel på, hvordan tingene ikke hænger sammen.

Det er af en enorm betydning for de nuværende og kommende folkeskoleelever og for den sags skyld for hele Grønland, at hele projektet omkring "Den Gode Skole" kommer ordentligt fra start. For uden en god folkeskole får vi ikke opbygget de rette kompetencer hos de fremtidige generationer, som er af afgørende vigtighed, hvis vi til stadighed ellers skal kunne opretholde det nuværende velfærdsniveau og gøre os realistiske forhåbninger om at blive mere økonomisk selvbårende med tiden.

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang spørge dig om: Hvordan vil du forholde dig til Universitetsparkpro jektet, hvis Støttekomiteen mod forventning ikke får indsamlet et tilfredsstillende beløb? Du havde jo ellers klokkeklare synspunkter om sagen for ikke så lang tid siden, da du sad som menigt Landstings medlem og nu sidder du jo som Landsstyremedlem for økonomi, så jeg har brug for at fornemme om du stadig holder ved eller om du vil vige.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.