11. Undervisningen

Motivationen hos danske børn til at lære grønlandsk vurderes generelt af flere medarbejdere til at være begrænset, fordi de kan klare sig på dansk. Motivationen hos grønlandske børn for at lære dansk er omvendt meget høj. Der peges i den forbindelse på, at dansk for mange har en højere status end grønlandsk

Lørdag d. 4. maj 2002
Flemming Østergaard Hansen
KL's Børne- og Kulturkontor
Søren Christiansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
11.1 Forældre
Undervisningen generelt
11.2 Medarbejdere
11.3 Interviews


I dette afsnit drejer spørgsmålene sig om, hvorvidt børnene har udbytte af undervisningen. Der fokuseres både på det generelle udbytte samt på udbyttet af undervisning i dansk og i grønlandsk.

I spørgeskemaet blev stillet nogle spørgsmål i denne forbindelse. Spørgsmålene er stillet for at få afdækket: Elevernes udbytte af undervisningen generelt Elevernes udbytte af undervisningen i grønlandsk og dansk Hvem der har en opgave, hvis udbyttet skal blive større

11.1 Forældre


Undervisningen i grønlandsk
Forældrene svarer følgende på spørgsmålene om udbyttet af undervisningen i grønlandsk.
Knap 80% af forældrene er overvejende enige eller enige i, at børnene har udbytte af undervisningen i grønlandsk. Det er dog værd at bemærke, at der er en mindre del, der er uenige eller overvejende uenige heri.

Der er en tendens til, at forældrenes forventning til situationen i Nuuk er lidt mere negativ, end det billede der tegner sig, når spørgsmålet stilles om deres eget barn.

Undervisningen i dansk
Forældrene svarer følgende på spørgsmålene om udbyttet af undervisningen i dansk.
Sammenlignet med udbyttet af undervisningen på grønlandsk er der lidt flere, der svarer, at de er uenige eller overvejende uenige i, at deres barn har udbytte af undervisningen. Der er dog stadig et flertal, der har angivet et svar, hvor de er enige eller overvejende enige.

Undervisningen generelt
Forældrene er også blevet bedt om at forholde sig til det generelle udbytte af undervisningen.
Det indtryk, som man får af grafen, er, at forældrenes vurdering af deres børns udbytte af undervisningen generelt er næsten identisk med vurderingen af dansk og grønlandsk.

Hvem skal gøre noget ?
Til spørgsmålet om, hvem der skal gøre noget for, at eleverne bliver bedre til grønlandsk og dansk, svarer forældrene: Aktør "Ja" svar ud af 355 mulige svar Skolen Grønlandsk 305 Dansk 295 Generelt 313 Jeg/vi Grønlandsk 243 Dansk 240 Generelt 241 Kommune Grønlandsk 99 Dansk 82 Generelt 112 Fritidstilbudene Grønlandsk 79 Dansk 67 Generelt 60 Forældrene svarer samlet set meget klart, at de vurderer, at det er skolen og forældrene, der er de hovedansvarlige, hvis børnene skal have et større udbytte af undervisningen. Kun et mindretal vurderer, at kommunen og fritidstilbuddene har et ansvar i forbindelse med denne opgave. Der er ikke forskel på, om opgaven er undervisningen generelt eller i grønlandsk og dansk.

11.2 Medarbejdere


Undervisningen i grønlandsk
Medarbejdernes svar vedrørende undervisningen på grønlandsk fordeler sig som følger.
De fleste medarbejdere svarer, at de er enige eller overvejende enige i dette spørgsmål. Der er sammenhæng mellem vurderingen af den generelle situationen i Nuuk, og hvad de selv oplever med deres elever.

Undervisningen i dansk
Medarbejderne svarer følgende i forbindelse med undervisningen i dansk.
Hovedparten af medarbejderne svarer, at de er enige eller overvejende enige på dette punkt. Det er dog bemærkelsesværdigt, at flertallet af svarene om situationen i Nuuk ligger i overvejende enig. Kun ca. 20% svarer enig.

Situationen er lidt anderledes, når det drejer sig om egne elever. Der er således en tendens til, at udbyttet af undervisningen i Nuuk som helhed vurderes lavere, end når der spørges til medarbejdernes egne elever.

Undervisningen generelt
Medarbejderne er blevet spurgt om deres vurdering af elevernes generelle udbytte af undervisningen.
Et stort flertal blandt medarbejderne er enige eller overvejende enige i, at børnene generelt har udbytte af undervisningen. Der er en tendens til, at medarbejderne vurderer den generelle undervisning mere positivt, end det er tilfældet i forbindelse med undervisningen i grønlandsk og dansk.

Hvem skal gøre noget ?
Medarbejderne tilkendegav nedenstående i forbindelse med spørgsmålet om, hvem der skal gøre noget for, at elevernes udbytte af undervisningen bliver bedre: Aktør "Ja" svar ud af 51 mulige svar Skolen Grønlandsk 33 Dansk 34 Generelt 31 Jeg/vi Grønlandsk 27 Dansk 22 Generelt 23 Kommune Grønlandsk 19 Dansk 22 Generelt 20 Fritidstilbudene Grønlandsk 18 Dansk 67 Generelt 16 Medarbejderne peger på, at skolen og de selv har et væsentligt ansvar for, at eleverne bliver bedre til dansk og grønlandsk. Det kan bemærkes, at kommunen og fritidstilbudene af medarbejderne tillægges en større rolle end hos forældrene.

11.3 Interviews
I interviewene var der flere drøftelser af, hvorvidt undervisningssproget skal være dansk eller grønlandsk i forskellige situationer.

Der var forskellige holdninger til, om al undervisning skal foregå på grønlandsk, eller om der skal ske en løbende oversættelse. Der gives hos både forældre og medarbejdere udtryk for begge synspunkter. Når en oversættelse er nødvendig, vil den gruppe, der har fået meddelelsen, ofte blive uopmærksomme, når den gives til resten.

Medarbejderne er opmærksomme på, at i mange situationer forstår alle det, hvis der tales dansk. Det kan medføre, at undervisningssproget ind imellem bliver dansk. Samtidig siges det, at nogle finder det vanskeligt at gennemføre undervisningen, hvis de ved, at der sidder nogle, der ikke forstår, hvad der foregår.

Motivationen hos danske børn til at lære grønlandsk vurderes generelt af flere medarbejdere til at være begrænset, fordi de kan klare sig på dansk. Motivationen hos grønlandske børn for at lære dansk er omvendt meget høj. Der peges i den forbindelse på, at dansk for mange har en højere status end grønlandsk.