14. To-sprogede læringsmiljøer

Skoleledelser, medarbejdere og forældre er enige i, at der er behov for efter- og videreuddannelse af de medarbejdere, der arbejder i to-sprogede læringsmiljøer, og det vil på sigt sige stort set alle medarbejdere

Lørdag d. 4. maj 2002
Flemming Østergaard Hansen
KL's Børne- og Kulturkontor
Søren Christiansen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik, Sociale spørgsmål, Sprog, Uddannelse.

I spørgeskemaet til medarbejderne har vi spurgt om deres holdning og kendskab til metoder i forbindelse med to-sprogede læringsmiljøer. Emnet er medtaget, fordi integrationsordningen betyder, at elever med forskellig sproglig baggrund i større udstrækning end tidligere går i de samme klasse, hvilket kan have betydning for undervisningen.

I spørgeskemaet stilles fire spørgsmål til medarbejderne. De tre første spørgsmål er stillet for at afdække forskellen mellem: Om de finder det vigtigt, at de har kendskab til metoder i forbindelse med undervisningen i to-sprogede læringsmiljøer Hvordan de opfatter, at situationen er i Nuuk på dette punkt blandt medarbejderne Om de selv har kendskab til metoder i forbindelse med undervisningen i to-sprogede læringsmiljøer. Svarene på spørgsmålene fordeler sig på følgende måde.
Som det ses, erklærer langt hovedparten af medarbejderne sig enige i, at det er vigtigt at have kendskab til metoder i forbindelse med undervisningen i to-sprogede læringsmiljøer. Det fremgår samtidig, at det er relativt få medarbejdere, der vurderer, at medarbejderne generelt i Nuuk har kendskab til de relevante metoder. Vurderingen af eget kendskab til metoder er en smule mere positivt, men det skal ses i lyset af, at de adspurgte medarbejdere alle arbejder i to-sprogede læringsmiljøer.

Hvem skal gøre noget ?
I spørgeskemaet er medarbejderne blevet spurgt, hvem der skal gøre noget for, at deres kendskab til metoder i forbindelse med undervisning i to-sprogede læringsmiljøer bliver større. Spørgsmålet har givet dette resultat: Aktør "Ja" svar ud af 51 mulige svar Skolen 31 Jeg 30 Kommune 30 Besvarelserne viser, at de medarbejdere, der har besvaret spørgsmålet, mener, at både skolen, dem selv og kommunen har et ansvar for at løfte opgaven.

14.1 Interviews
Ifølge skoleledelserne på de enkelte skoler, er der stor forskel på, hvor meget udfordringerne i forbindelse med undervisning i to-sprogede læringsmiljøer er blevet drøftet mellem ledelse og medarbejdere. Et gennemgående tema i drøftelserne har været, hvorvidt medarbejderne er klædt på til opgaven eller ej. Flere af skoleledelserne udtrykte, at det synes de ikke er tilfældet.

Mange medarbejdere tilkendegav ligeledes, at de ikke føler sig rustet til at løse opgaven. Samtidig oplever de, at arbejdet i to-sprogede læringsmiljøer er meget krævende, da det er vanskeligt at få alle med. Der er imidlertid også medarbejdere, der finder arbejdet meget spændende, da det er pædagogisk udfordrende, både over for elever og forældre.

Under alle omstændigheder efterlyser en del medarbejdere en systematisk dialog mellem skoleledelser og medarbejdere og medarbejderne indbyrdes om, hvorledes arbejdet i to-sprogede læringsmiljøer med fordel kan forløbe. Samtidig påpegede flere medarbejdere, at der er behov for en konsulent, enten på den enkelte skole, eller hos kommunen, som kan give råd og vejledning på området.

Flere forældre påpegede også i interviewene, at de oplevede, at lærerne mangler de nødvendige redskaber til undervisningen, især i form af, hvorledes det er muligt at stimulere både det sociale- og det sproglige liv i klassen.

Skoleledelser, medarbejdere og forældre er enige i, at der er behov for efter- og videreuddannelse af de medarbejdere, der arbejder i to-sprogede læringsmiljøer, og det vil på sigt sige stort set alle medarbejdere. De hidtidige kurser har været for kortvarige, og de har ikke omfattet alle relevante medarbejdere. Det er samtidig nødvendigt, at de undervisere, der kommer lige fra seminariet, har lært det fornødne, inden de kommer ud og underviser, hvilket sjældent er tilfældet i dag.