Uddannelsesstøtte til grønlandske uddannelsessøgende på uddannelse i Danmark

Det skal indledningsvis bemærkes, at grønlandske uddannelsessøgende i Danmark altid har haft mulighed for at modtage SU på uddannelser i Danmark. Dette ifølge § 2 i Lov om Statens Uddannelsesstøtte (SU-loven) i Danmark, hvoraf det fremgår, at uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte, når de er danske statsborgere. Uddannelsessøgende fra Grønland er danske statsborgere og har dermed også ret til at modtage SU.

Tirsdag d. 28. august 2012
Landsstyret
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Uddannelse.

Indholdsfortegnelse:
Særordning for studerende fra Grønland
Særydelser vil ikke bortfalde
Dialog med uddannelsessøgende


Som det fremgår i Forslag til Finanslov for 2013 foreslår landsstyret, at grønlandske uddannelsessøgende i Danmark skal overgå fra uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra og med 1. januar 2013.

Landsstyret vil benytte denne anledning til at informere om baggrunden for forslaget, hvilke ændringer landsstyret vil indføre og ikke mindst om, hvad forslaget vil betyde for en grønlandsk uddannelsessøgende i Danmark.

Særordning for studerende fra Grønland
Det skal indledningsvis bemærkes, at grønlandske uddannelsessøgende i Danmark altid har haft mulighed for at modtage SU på uddannelser i Danmark. Dette ifølge § 2 i Lov om Statens Uddannelsesstøtte (SU-loven) i Danmark, hvoraf det fremgår, at uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte, når de er danske statsborgere. Uddannelsessøgende fra Grønland er danske statsborgere og har dermed også ret til at modtage SU.

Denne mulighed har Færøerne siden overtagelsen af uddannelsesstøtteområdet fra den danske stat i 1988 benyttet sig af, og færøske uddannelsessøgende i Danmark modtager derfor også SU. Færøerne yder alene stipendium til uddannelsessøgende på Færøerne, mens uddannelsessøgende uden for Færøerne udelukkende modtager uddannelsesstøtte i form af rejser.

I sin betænkning vedr. dagsordenspunkt FM 2010/156 opfordrede Inatsisartuts Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke landsstyret til at undersøge, hvorvidt det vil være muligt at lave en særordning for de grønlandske studerende i Danmark, således at disse kan modtage dansk SU uden at miste de fordele, der er forbundet ved at være på grønlandsk uddannelsesstøtte. Her tænkte udvalget særligt på den årlige frirejse til Grønland.

Efterfølgende vedtog Landstinget i forbindelse med Finansloven 2011 at bemyndige landsstyret til at tildele uddannelsessøgende, som modtager dansk SU, en årlig ferie frirejse, hvis de i øvrigt er støtteberettigende i forhold til reglerne om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre.

Særydelser vil ikke bortfalde
Landsstyret er opmærksom på, at den foreslåede overgang til dansk SU kan skabe utryghed blandt uddannelsessøgende i Danmark. Landsstyret vil derfor benytte høringsfasen til at mødes med uddannelsessøgende og med uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Huse i Danmark for yderligere at informere om baggrunden for forslaget, hvad de frigivne økonomiske midler i stedet skal anvendes til og endelig, hvad ændringerne vil betyde for den enkelte uddannelsessøgende.

Landsstyret lægger op til, at det nuværende månedlige stipendium på 4.600,- kr. og semesterlånet på 6.000,- kr., som uddannelsessøgende på videregående uddannelser har mulighed for at låne, bortfalder fra 1. januar 2013.

Alle såkaldte ”særydelser”, som er:
  • Årlig ferie frirejse, studierelevante rejser og rejser i forbindelse med sygdom og dødsfald
  • Engangslån på 10.000,- kr. til etablering
  • Godstransport
  • Dækning af ekstra undervisning
  • Behandlingsudgifter
  • Bogtilskud

vil ikke bortfalde ved ordningens indførelse.

Uddannelsessøgende under 18 år i Danmark, som ikke er berettiget til SU vil fortsat kunne modtage uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, indtil de bliver 18 år.

Dialog med uddannelsessøgende
Reelt vil det for den enkelte uddannelsessøgende betyde, at stipendiet, som bliver udbetalt hver måned, ændres fra 4.600,- kr. til 5.177,- kr. før skat. Landsstyret vil i løbet af dette efterår få udarbejdet vejledningsmateriale med beskrivelse af bestemmelser om SU og om skatteforhold i Danmark.

Afslutningsvis skal det præciseres, at formålet med overgang til SU ikke har været besparelse, men et ønske om at sikre den bedst mulige udnyttelse af midlerne bevilget til uddannelsesområdet. Midlerne, der frigøres, vil i 2013 og efterfølgende blive udnyttet til at opprioritere uddannelsesindsatsen i Grønland, herunder gymnasieområdet, som er fødekæden til de videregående uddannelser for de kommende generationer.

Landsstyret glæder sig til en dialog med de uddannelsessøgende og Landstinget under høringsfasen om den kommende bekendtgørelse. Landsstyret vil i dialogen gerne debattere, hvorledes tilknytningen til det grønlandske arbejdsmarked kan vedligeholdes og styrkes under studieophold i Danmark og det øvrige udland.