En række initiativer vil udbedre lægemanglen

Direktoratet har arbejdet målrettet med fremstilling af en ny rekrutteringspjece. Ligeledes er der etableret en hjemmeside på internettet samt udarbejdet en video om »Grønlands Sundhedsvæsen i en brydningstid«.

Torsdag d. 23. december 1999
Alfred Jakobsen
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Indholdsfortegnelse:
Rekrutteringsnetværket
Informationskurser
Samarbejde med Grønlands Lægekredsforening
Rekrutteringsbesøg
Aftaler med Rigshospitalet
Samarbejde med danske amter på sygehusområdet
Samarbejde med praktiserende læger i Danmark
Uddannelsesværdi i vore lægestillinger
Kontakt med grønlandske lægestuderende
Rekrutteringsmidler
Pjecer, annoncering og video, hjemmeside mv.


Det er blevet opfattet som et svaghedstegn fra min side, at jeg ikke har kunnet forbedre lægesituationen her i landet, ligesom mine udtalelser til AG den 7. december om ikke at blande mig i de pågående overenskomstforhandlinger mellem lægernes organisation og hjemmestyret tages som udtryk for et manglende engagement. AG bebrejder mig i sin leder for inaktivitet, ligesom lederens overskrift lægger ansvaret for den kaotiske situation på lægeområdet på landsstyret.

Imidlertid forsøger såvel jeg som mit direktorat vedvarende og på mange måder at sikre lægebemandingen i distrikterne samt på Dronning Ingrids Hospital, idet det gennem flere år har været tydeligt, at almindelig annoncering i lægernes fagblad ikke har været tilstrækkeligt til at få lægestillingerne besat. Lad mig starte med at fastslå, at også i Danmark er der lægemangel, specielt i yderamterne, ligesom hver 10. yngre læge ved danske sygehuse i dag er en udenlandsk læge. Grønlands Sundhedsvæsen lider således blandt andet under en utilstrækkelig produktion af læger i det danske samfund gennem de senere år - et forhold, som landsstyret ikke har nogen andel i.

Rekrutteringsnetværket
Direktoratet har gennem nogle år opbygget et rekrutteringsnetværk af tidligere grønlandslæger i samtlige danske amter. Ankermanden for disse holder sig konstant ajour med lægesituationen i Grønland og vejleder eventuelle ansøgere i forbindelse med ansættelser ved vore sygehuse. Netværket er opbygget i samarbejde med Grønlands Lægekredsforening og er medvirkende til, at lægebemandingen hidtil har kunnet hænge sammen.

Informationskurser
I samarbejde med Grønlands Lægekredsforening og Københavns Lægeforening har vi støttet kurser for læger, der har været interesserede i en fremtidig ansættelse i Grønlands sundhedsvæsen. Også her har kurserne været medvirkende til at skaffe landet nogle læger.

Samarbejde med Grønlands Lægekredsforening
Trods den ubehagelige situation uden lægeoverenskomst er det daglige samarbejde med Grønlands Lægekredsforening i en række sammenhænge varmt, konstruktivt og givende. Jeg har allerede haft Lægekredsforeningens nye formand til møde og det er mit indtryk, at vi er på god bølgelængde og med en fælles interesse i, at der snarest påbegyndes en ny forhandlingsrunde.

Rekrutteringsbesøg
Hospitalsledelsen ved DIH har gennem en besøgsrunde til danske sygehuse og deres forvaltninger skaffet sig mange kontakter, hvilket blandt andet har været medvirkende til, at det lykkes at skaffe sig en vis overlægedækning af stillingerne på DIH samt skaffe det fornødne antal speciallæger til at berejse kysten.

Aftaler med Rigshospitalet
Vi har indgået aftaler med Rigshospitalet, der sikrer landet en passende dækning af speciallæger inden for øjen-området, samt øre-næse-hals-området. Aftalen er fremtidssikret de kommende år.

Samarbejde med danske amter på sygehusområdet
Vi har indledt et samarbejde med de danske Amter. En række cheflæger har besøgt Grønland for at se nærmere på hvilke muligheder, der er for at etablere samarbejdsaftaler mellem danske sygehuse og Grønlands sundhedsvæsen om udlån af personale til vore sygehuse og efteruddannelsesordninger for vort personale. Dette vil efter vort nuværende skøn kunne medvirke til en mere kontinuerlig besættelse af vore lægestillinger end det er tilfældet i dag.

Der er på den danske sundhedsmninisters foranledning nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal pege på en række løsningsmodeller. Vi håber, at dette vil medføre en udvikling af egentlige "venskabssygehuse", hvor et større dansk centralsygehus "adopterer" et lille grønlandsk sygehus og hjælper dette med personaledækning, ferieafløsning og egentlige orlovsordninger med udlån af personale. En samarbejdsaftale skulle gerne sikre, at vore små sygehuse i fremtiden ikke længere behøver at ansætte korttidsvikarer eller vikarbureaulæger.

Samarbejde med praktiserende læger i Danmark
Vi undersøger tilsvarende en række henvendelser fra danske praktiserende lægehuse, der i fælleskab mener, at kunne dække een til flere stillinger ved vore sygehuse.

Uddannelsesværdi i vore lægestillinger
Ved møder med Sundhedsstyrelsen i Danmark og med Speciallægekommisionen er der opnået enighed om, at få de grønlandske lægestillinger beskrevet og klassificeret i et videreuddannelsessystem, således at vore lægestillinger tæller med i visse speciallægeuddannelsesforløb. Dette tiltag indebærer, at ansættelsesperioder i vore grønlandske lægestillinger giver merit i lægers videreuddannelsesforløb.

Kontakt med grønlandske lægestuderende
Vi forsøger at holde kontakt med vore grønlandske lægestuderende under uddannelse i Danmark. Kontakten vedligeholder forhåbentlig de studerendes interesse for en ansættelse i Grønland efter afsluttet eksamen. Der er af samme grund oprettet tre turnussstillinger ved DIH i et forsøg på at få lagt grunden til en stab af fastboende grønlandske læger.

Rekrutteringsmidler
Landsstyret har bevilget ekstra midler til at rekruttere læger til vore ledige lægestillinger, idet bemandingssituationen op mod jul og nytår er blevet forværret. Under visse omstændigheder kan vi tilbyde frirejse til medfølgende familie.

Pjecer, annoncering og video, hjemmeside mv.
Direktoratet har arbejdet målrettet med fremstilling af en ny rekrutteringspjece. Ligeledes er der etableret en hjemmeside på internettet samt udarbejdet en video om "Grønlands Sundhedsvæsen i en brydningstid", som interesserede kan få tilsendt som information forud for ansættelse i Sundhedsvæsenet.

Direktoratet har endvidere haft en rekrutteringsstand på Lægemessen i Bellacentret. Her har vi haft kontakt til mange læger, som har tilkendegivet interesse for at lade sig ansætte i det grønlandske sundhedsvæsen.

Det er mit indtryk, at interessen for at arbejde i Grønland fortsat er meget stor. Mine bestræbelser går på at få vore lægestillinger gjort så attraktive som mulig, blandt andet ved at få dem til at tælle med en høj uddannelsesværdi.

Det er vigtigt, at vi kan tilbyde gode arbejdsbetingelser med en rimelig aflønning. Jeg mener, at skabelsen af et grønlandsk lægekorps med en fast kerne af færdiguddannede læger og speciallæger er meget vigtig. Det er en forudsætning for, at vort sundhedsvæsen kommer til at fungere bedre. Det er faktisk min målsætning at få forbedret arbejdsvilkårene således, at lægeansøgere står i kø for at få ansættelse hos os. På længere sigt overvejer jeg muligheden for at få etableret et speciale i arktisk medicin, således at vi får en målrettet efter- og videreuddannelse af læger, der er interesserede i at arbejde her i landet med de specielle lægeopgaver vi har i det grønlandske sundhedsvæsen. Disse tanker gør jeg også gældende overfor mine kolleger i landstyret, ligesom jeg påpeger, at en varig ' løsning på lægeområdet er en nødvendighed for landets borgere og for det grønlandske samfunds trivsel og udvikling.