§-36 spørgsmål: Puisi A/S

Hvad er status på Selvstyrets retssag mod en række prominente bestyrelsesmedlemmer i det kuldsejlede Puisi A/S?

Onsdag d. 27. januar 2010
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Landstinget paragraf 36 spørgsmål, Puisi.

Sælpølsetromle i rustfrit stål, aldrig brugt
© an
I henhold til Landstingets forretningsorden § 36, stk. 1 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
Hvad er status på Selvstyrets retssag mod en række prominente bestyrelsesmedlemmer i det kuldsejlede Puisi A/S?

Begrundelse:
I betænkningen til Finanslovsforslaget for 2010 var Finansudvalg meget klar i sin kritik af landsstyret, da det blev klart, at landsstyret først forventede at bruge penge på en retssag ved Grønlands Landsret mod en række prominente bestyrelsesmedlemmer i det kuldsejlede Puisi A/S i 2011. Finansudvalget ønskede, at retssagen skulle indledes allerede i 2010.

Her er hvad Finansudvalget skrev i sin betænkning:

Finansudvalget har erfaret, at Puisi-sagerne fortsat ikke er berammet til domsforhandling. landsstyret har oplyst, at udgifterne til gennemførelse af sagerne tidligst forventes afholdt i 2011. Det vil sige, at sagerne reelt først forventes indledt ved retten mere end 9 år efter, at Finansudvalget første gang bevilgede midler til anlæggelse af retssagerne (Jf. Finansudvalgets afgørelse af 13. marts 2002 i sags nr. 02/01.36.02.06-04). Dette må betegnes som yderst utilfredsstillende af hensyn til såvel de indstævnede som til offentligheden, idet begge parter har et legitimt krav på at se sagen afsluttet så hurtigt som muligt. Formålet med retssagen har fra starten været at placere et ansvar og statuere et eksempel. Man har fra sagsøgers side således særligt ønsket at understrege, at det kan være forbundet med et økonomisk ansvar at misrøgte et direktions- og bestyrelsesarbejde også i de offentligt ejede aktieselskaber. Dette formål risikerer at fortabes, efterhånden som sagen trækker ud. Finansudvalget finder derfor, at landsstyret må tage initiativer, der er egnede til at fremme retssagen, således at den kan blive indledt ved retten i 2010. Dette må om nødvendigt indbefatte en snarlig anmodning fra landsstyret til Justitsministeriet om, at der tilvejebringes de personressourcer, som er nødvendige for at løfte denne og andre sager, som måtte have henligget i en årrække, der væsentligt overskrider, hvad der i et retssamfund må anses som rimeligt.

Demokraterne er enige i Finansudvalgets betragtninger og ønsker derfor en status på, hvor sagen står pt.