Forslag til Finanslov for 2015

De langsigtede udfordringer, som vi står overfor, er en voksende gruppe af ældre og stigende levealder. Samtidig forventes personer i den erhvervsaktive alder at blive færre

Fredag d. 20. februar 2015
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Emnekreds: Finanslov, Forårssamling 2015.

Almindelige bemærkninger
På grund af valget til Landstinget ultimo 2014 blev det oprindelige forslag til FFL 2015 ikke færdigbehandlet under EM 2014. Den nye koalition har haft relativ kort tid til, at udarbejde et nyt forslag til FFL 2015, hvorfor der for en stor dels vedkommende er tale om at videreføre hovedlinjerne i det finanslovsforslag, som blev fremlagt i august 2014. Dette hænger også sammen med, at den makroøkonomiske situation ikke er væsentligt forandret siden da.

Den offentlige økonomi og Grønlands økonomi i sin helhed står overfor store udfordringer. Samtidig står vi overfor en økonomisk afmatning. Ledigheden i landet er markant høj, hvor ungdomsledigheden særligt giver udfordringer og afkræver handlinger fra det offentlige. Afmatningen medfører også et pres på indtægterne i Landskassen og forventningerne fra aktiviteterne indenfor mineral- og olieefterforskning er stadigvæk usikre. Eksportpriserne på rejer og hellefisk er stadigvæk på et højt niveau.

Rejekvoten i Vestgrønland er sat ned fra 85.000 tons til 73.000 tons. Dette vil påvirke indtjeningen og beskæftigelsen i erhvervet.

De langsigtede udfordringer, som vi står overfor, er en voksende gruppe af ældre og stigende levealder. Samtidig forventes personer i den erhvervsaktive alder at blive færre. Landsstyret er i færd med at udarbejde en holdbarheds- og vækstplan, som vil blive præsenteret i løbet af 2015. De første initiativer i holdbarheds- og vækstplanen vil allerede kunne ses i nærværende finanslovsforslag 2015, og reformtiltagene vil blive gennemgået i overordnede træk. Det er landsstyrets mål, at der kan findes bred politisk tilslutning til disse reformer, og partierne vil derfor blive inviteret til forhandlinger om finansloven i forlængelse af offentliggørelsen af finanslovsforslaget. Dette har ikke kunnet nås forude for færdiggørelse af forslaget, men det er hensigten, at der i foråret 2015 indledes drøftelser om finanslovsforslaget for 2016.

Da landsstyret til FM 2015 på vanlig vis fremlægger Politisk-Økonomisk beretning for 2015 er de almindelige bemærkninger i FFL 2015 skåret ned i omfang for at undgå at beskrive de samme temaer udførligt i to tidsmæssigt sammenfaldende udgivelser til samme landstingssamling. Der henvises derfor til landsstyrets Politisk-Økonomiske beretning for 2015 som supplerende læsning til de almindelige bemærkninger til FFL 2015. De almindelige bemærkninger fokuserer derfor primært på en beskrivelse af Landsstyrets økonomiske politik, en gennemgang af konjunktursituationen, økonomiske nøgletal samt en beskrivelse af væsentlige elementer i FFL 2015 samt det kommende arbejde frem mod FFL 2016.

Læs finanslovsforslaget her
Forslag til Finanslov for 2015