Forslag til finanslov for 2016

Det er landsstyrets mål, at der findes bred politisk tilslutning til disse reformer, og partierne har derfor været inviteret til indledende forhandlinger om finansloven, og forventes inddraget i den videre proces.

Tirsdag d. 11. august 2015
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Emnekreds: Efterårssamling 2015, Finanslov.

Indholdsfortegnelse:
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Læs hele forslaget herAlmindelige bemærkninger
1. Indledning
Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af FL2015 underskrevet en finanslovsaftale af koalitionspartierne indeholdende mål og temaer der naturligt føres videre i nærværende forslag til finanslov.

Den offentlige økonomi og Grønlands økonomi i sin helhed står overfor store udfordringer. Ledigheden i landet er fortsat høj, selvom antallet af registrerede arbejdssøgende har været faldende det seneste år. En uforholdsmæssig stor del af de ledige er ufaglærte, og særligt ungdomsledigheden giver udfordringer og afkræver en særlig indsats.

Udgiftsudviklingen i både Selvstyret og kommunerne har i perioden 2009-2014 været stigende, hvor udgifterne er steget med henholdsvis 380 mio. kr. og 237 mio. kr. i løbet af 5 år, hvor stigningen i kommunernes udgifter er korrigeret for opgaveoverførsler af handicapområdet og vidtgående specialundervisning og lignende. Der må i de kommende år tilsvarende forventes et yderligere pres på udgifterne, som følge af en voksende gruppe af ældre og stigende gennemsnitslevealder.

Rejefiskeriet, som fortsat er Grønlands vigtigste erhverv, har haft faldende kvoter de seneste par år, hvor særligt høje rejepriser, har dæmpet faldet i eksportværdien og offentlige indtægter. Rejekvoten i Vestgrønland er i 2015 sat ned fra 85.000 tons til 73.000 tons. Dette vil påvirke indtjeningen og beskæftigelsen i erhvervet. Forventningerne fra aktiviteterne indenfor mineral-og olieefterforskning er stadigvæk usikre. Der er aktuelt ingen miner i drift, der er dog flere ansøgninger om udnyttelsestilladelser på vej og en rubinmine er under etablering.

Landsstyret er i færd med at udarbejde en holdbarheds- og vækstplan, som vil blive præsenteret i løbet af 2015. De første initiativer i holdbarheds- og vækstplanen er med finanslov 2015 allerede synlige, og videreføres i arbejdet med nærværende forslag til finanslov for 2016.

Efter valget til Landstinget i november 2014, blev finansloven for 2015 først vedtaget i maj 2015, hvorefter landsstyret gik i gang med at udarbejde nærværende FFL 2016. Da der har været meget kort tid til udarbejdelsen er nogle udredninger, undersøgelser og afklaringer af forskellige forhold blevet udsat til 2. behandlingen.
Læs hele forslaget her
Forslag til Finanslov for 2016