Grønlandsk deltagelse på politisk niveau

Også i Danmarks bilaterale relationer med andre stater på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område indgår varetagelsen af Grønlands interesser som en normal del af den danske interessevaretagelse

Torsdag d. 9. september 1999
Annoraaq-udvalget
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Landsstyremedlemmers besøg i udlandet
Bilaterale kontakter
Besøg i Grønland


Landsstyremedlemmers besøg i udlandet
Udenrigsministeriet bistår landsstyrets medlemmer ved besøg i udlandet som repræsentanter for Grønland. Der er ikke ført statistik over de rejser, som landsstyreformanden har foretaget siden Hjemmestyrets etablering, og hvor Udenrigstjenesten har været involveret. Der er, baseret på foreliggende - ikke nødvendigvise komplette - oplysninger, tale om en snes rejser siden 1979. Hertil kommer en lang række rejser foretaget af andre landsstyremedlemmer ud over landsstyreformanden. Der er på dette punkt tale om en fasttømret og ganske normal praksis, hvor Udenrigsministeriet og repræsentationerne bistår i planlægning og gennemførelse af landsstyreformandens rejser i overensstemmelse med de ønsker, der udmeldes fra grønlandsk side, og de muligheder opholdslandet har for at tilgodese disse ønsker bl.a. i spørgsmålet om niveau for de ønskede samtaler. Der anvendes samme praksis ved disse besøg som den, der anvendes over for danske ministre, som ønsker at aflægge besøg i udlandet.

For så vidt angår ovennævnte officielle rejser består Udenrigsministeriets/ambassadernes bistand konkret i planlægning, hotelreservation, logistik, briefing om lokale forhold, socialt samvær og kulturelle arrangementer, virksomhedsbesøg samt anmodning til opholdslandets myndigheder om arrangement af samtaler.

Bilaterale kontakter
Også i Danmarks bilaterale relationer med andre stater på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område indgår varetagelsen af Grønlands interesser som en normal del af den danske interessevaretagelse, hvad enten forhandlingerne finder sted på regerings- eller embedsmandsniveau. Det gælder både for så vidt angår emnerne på dagsordenen som sammensætningen af den danske delegation. Spørgsmålet om drøftelse af sager af særlig interesse for Grønland og om grønlands deltagelse afgøres på konkret basis i forhold til hver enkelt begivenhed i samråd med Hjemmestyret i overensstemmelse med den praksis, som følges i forhold til andre danske ministre eller ministerier.

I takt med udviklingen i de grønlandske interesser på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område er varetagelsen af disse bilaterale relationer med andre stater blevet styrket. Som eksempel kan nævnes den danske og franske udenrigsministers besøg i Grønland i sommeren 1998 eller landsstyreformandens og udenrigsministerens besøg hos EU-Kommissionens formand i januar 1999.

På et møde den 3. september 1998 mellem Udenrigsministeriets direktør og den administrerende direktør for Hjemmestyret bekræftedes således fra Udenrigsministeriets side i overensstemmelse med den udviklede praksis, at det fandtes naturligt, at landsstyreformanden optrådte selvstændigt som repræsentant for grønlandske interesser inden for de fastlagte rammer på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Som konkret udtryk herfor pegedes på muligheden for, at landsstyreformanden lejlighedsvis deltog i nogle af udenrigsministerens bilaterale møder med kolleger fra andre lande f.eks. i forbindelse med FN’s generalforsamling.

I forbindelse med vigtigere udenlandske ministerbesøg fra lande af særlig interesse for Grønland indbydes repræsentanter for Hjemmestyret også til at deltage i de sociale arrangementer i tilslutning til besøgene. Dette gælder særligt ved statsbesøg som f.eks landsstyreformandens deltagelse i den sydafrikanske præsident Mandelas statsbesøg i 1999. Beslutningen om indbydelse træffes af de ansvarlige for besøgenes tilrettelæggelse dvs ved ministerbesøg, Udenrigsministeriet og ved statsbesøg, Statsministeriet og Hoffet.

Besøg i Grønland
Udenrigsministeriet arrangerer med fast mellemrum besøgsrejser i Grønland for medlemer af det diplomatiske korps i København. Tilsvarende har udenrigsministeren inviteret kolleger til besøg i Grønland. I planlægningen af disse besøg er såvel statsmyndigheder som Hjemmestyret i Grønland engageret. Gæsterne sætter erfaringsmæssigt pris på at møde repræsentanter for Hjemmestyret på politisk og andet niveau for at udbygge deres kendskab til Grønland og hjemmestyreordningens funktionsmåde. Erfaringerne tilsiger, at en kontakt til Hjemmestyret i en tidlig fase af programplanlægningen vil fremme mulighederne for et gunstigt resultat for alle.

Rejseaktiviteten er af naturlige grunde ofte placeret i sommermånederne, hvilket til tider kan give et stort pres på Hjemmestyret.