Utroværdig undersøgelse

Vi vil med henvisning til konklusionerne i undersøgelsen påstå, at undersøgelsen siger mere om beskæftigelsessituationen i Sydgrønland. Undersøgelsen giver således ikke et indtryk af, hvad befolkningen mener om de uranholdige mineralers evt. skadelige virkninger ift. befolkningssundheden samt miljø osv.

Torsdag d. 17. juni 2010
Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Minedrift, Råstoffer.

HS Analyse har på vegne af Greenland Minerals and Energy (dvs. bestilt arbejde) lavet en undersøgelse omkring befolkningens syn på eventuel mineraludvinding i Kvanefjeldet nær Narsaq. Undersøgelsen konkluderer, at en stor del af befolkningen støtter op omkring en mulig udnyttelse af mineralforekomsterne.

Vi vil med henvisning til konklusionerne i undersøgelsen påstå, at undersøgelsen siger mere om beskæftigelsessituationen i Sydgrønland. Undersøgelsen giver således ikke et indtryk af, hvad befolkningen mener om de uranholdige mineralers evt. skadelige virkninger ift. befolkningssundheden samt miljø osv.

Derfor skal vi fra Inuit Ataqatigiits side klart præcisere, at vi sætter spørgsmålstegn ved sådan en undersøgelses troværdighed. Hvor mange af disse 781 svargivere, har et reelt kendskab til de uranholdige mineralers skadelige virkninger på mennesker samt miljø? Vi vil fra Inuit Ataqatigiits side klart understrege, at vi gerne vil medvirke til befolkningens ønske om større viden ift. evt. mineralvirksomheds mulige positive som negative konsekvenser. Samt at vi finder énsidigt bestilte undersøgelser tendentiøse, hvor folk bliver spurgt udfra et givent målrettet resultat.

Vi skal med hensyn til dokumentation af vore synspunkter oplyse, at vi med hensyn til det fornyligt udkomne Mobilitetsundersøgelse kan påvise, at størsteparten af befolkningen åbenbart har et meget begrænset kendskab til evt. konsekvenser, såfremt mineraludvinding sådan lige uden videre skulle opstartes. I denne undersøgelse, er 1.600 mennesker blevet spurgt.

Vi i Inuit Ataqatigiit mener, at befolkningen skal indlemmes i beslutningsprocesser med baggrund i konkret viden. For os er det vigtigt at holde op med at kæmpe indbyrdes mellem nej til uran og ja til uran, men vi skal i stedet udfordre vores viden. Dette er vigtigt at forstå, hvad enten vi er medlemmer af Landstingett, landsstyret, journalister eller er i højere possitioner eller er almindelige indbyggere.

Vi skal ikke gå udfra tilfældige spørgsmål, men føre saglige debatter og beslutninger ikke mindst gennem pressen.

Inuit Ataqatigiit vil bakke op omkring alle mulige tiltag, der kan stimulere erhvervsudviklingen i Grønland samt Sydgrønland i særdeleshed. Vi finder det således vigtigt, at man via målrettet indsats ift. landbrugserhvervet via udvidelse og opdyrkning af landbrugsjorden med forskellige afgrøder samt udvikling af dyrebestande mv., turismeudvikling – kan fremskaffe fremtidige beskæftigelses- og indtægtsmuligheder. Dette vil også have positiv indflydelse ift. vores ønske om større selvforsyning af fødevarer.