Aftale om landsstyresamarbejde mellem Atassut og Siumut

Ved indgåelse af aftalen forpligter parterne hinanden at udvise ærlighed, retskaffenhed og stabilitet i et tillidsfuldt samarbejde

Mandag d. 29. september 1997
Atassut  
Siumut  
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
1. Den økonomiske politik
2. Omkostningsreduktioner
3. Beskæftigelse og Jobskabelse
4. Rigsfællesskabet og EU
5. Udvikling af bygderne
6. KNI omstrukturering
7. Anlæg og boligbyggeri
8. Skoler og uddannelser
9. Socialpolitikken
10. Sundhed og forebyggelse
11. Anlæg af landingsbaner
12. Miljø og brug af levende ressourcer
13. Råstoffer
14. Energiområdet


Siumut og Atassut blevet enige om at samarbejdet skal fortsætte indtil Landstingsvalget i 1999.

Ved indgåelse af aftalen forpligter parterne hinanden at udvise ærlighed, retskaffenhed og stabilitet i et tillidsfuldt samarbejde.

Samarbejdet skal føres i en gensidig politisk forståelse såvel i Landsstyre som i Landsting.

Aftalen om dannelse af landsstyre bygger på følgende politiske målsætninger:

1. Den økonomiske politik
Den stramme økonomiske politik skal videreføres. Finanslovene skal for hvert af årene tilpasses, således at Grønland kan svare sine økonomiske forpligtigelser overfor udlandet, såvel afdrag som renter af udlandslånene.

I den økonomiske politik er hovedmålet, at sikre yderligere værdiskabelse og forøgelse af den økonomiske aktivitet i landet.

Borgernes levevilkår skal fortsat forbedres igennem kostægte prislettelser ved fortsat rationalisering, effektivisering og smidiggørelse af samfundets kapitalapparat samt ved andre former for prislettelser.

2. Omkostningsreduktioner
Alle offentligt ejede forsyningsvirksomheder skal rationaliseres og effektiviseres med henblik på reduktion af borgernes og virksomhedernes omkostningsniveau. Herudover skal der gøres en ekstraordinær indsats for at mindske priserne på el, vand og varme.

Udover disse tiltag skal der banes vej for bedre isoleringsmuligheder af boliger, såvel lejligheder som private ejendomme. Samtidig skal der opstartes en folkeoplysningskampagne, for at opnå et mere fornuftigt energiforbrug.

3. Beskæftigelse og Jobskabelse
Indenfor forskellige erhvervssektorer skal indsatsen for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø forøges, i tæt samarbejde med de relevante parter.

Der skal arbejdes for en forbedring af de eksisterende krav og finansieringsmetoder med hensyn til jobskabelse, blandt andet i forbindelse med etablering af private virksomheder og en bedre udnyttelse af de kommunale støttemuligheder.

På de offentlige institutioner, og især ved informationsskrankene skal sprogbarriererne nedbrydes, så at der ikke er et problem længere.

Det er målet, at sikre arbejdsløsheden vil være mindre end 3 % om 10 år.

4. Rigsfællesskabet og EU
Samarbejdet indenfor rigsfællesskabet skal styrkes og udvikles indenfor rammerne af den nuværende hjemmestyreaftale. I løbet af denne aftaleperiode kan ingen af parterne tage skridt til at ændre Grønlands aftaleforhold til Den Europæiske Union.

5. Udvikling af bygderne
Indsatsen for udviklingen af bygderne skal fortsat styrkes.

De økonomiske rammebetingelser for en styrket økonomisk udvikling af bygderne skal sikres. For at styrke bygdernes muligheder for rådgivning og hermed praktisk udvikling oprettes et Bygdeudviklingsselskab. Bygdebefolkningens indflydelse på denne udvikling skal fortsat sikres.

Udover de hidtidige tiltag skal der foretages en videreudvikling og forbedring af bygdeproduktionsanlæg samt indhandlingssteder, hvor dette kan lade sig gøre på en forsvarlig måde. Samtidig skal udbygningen af bygdernes veje gennemføres på en veltilrettelagt måde i samarbejde med kommunerne.

6. KNI omstrukturering
KNI's omstrukturering skal gennemføres i henhold til Landstingets beslutning herom.

Der skal tilvejebringes gode betingelser for at KNI-selskaberne kan samarbejde med og styrke det private erhvervsliv. Parterne er villige til at åbne op for en delvis overdragelse af KNI-virksomheder til det private erhvervsliv i løbet af nogle år.

I de kommuner hvor KNI omstruktureringen har en negativ effekt, skal der skabes mulighed for andre alternativer, f.eks. på beskæftigelsesområdet osv.

7. Anlæg og boligbyggeri
Der skabes betingelser for at byggepriser fortsat kan reduceres. Alternative tekniske og finansieringsmæssige muligheder skal undersøges med henblik på kvalitetsforbedring og omkostningsreduktion af boligbyggeriet, endvidere skabes der også mulighed for samarbejde med de større offentligt ejede virksomheder angående boligbyggeri.

Byggetilsynet skal snarest revurderes, i tæt samarbejde med kommunerne, også med henblik på boligbyggeriet i bygderne.

8. Skoler og uddannelser
ET grundigt arbejde for at forbedre forholdene i folkeskolen skal iværksættes, herunder skal der fastsættes kvalitetsstandarder, som er gældende for samtlige skoler, for undervisningsmaterialer, undervisere og lærere og ikke mindst for det fysiske skolemiljø.

Der skal arbejdes for, at sikre at erhvervsuddannelserne opfylder de behov der stilles til dem, og nye uddannelsesområder skal etableres. Erhvervsuddannelsernes kvalitet skal evalueres, ved nedsættelse af et STI-reform udvalg.

Mulighederne i forbindelse med de højere uddannelser skal gøres mere flexible, i samarbejde med Danmark, de Nordiske lande og andre lande såsom Canada og USA. Herunder skal Forskningen også videreudvikles.

Det nyligt etablerede Sprogcenter, som er tilpasset alle niveauer af forudgående skolegang, skal fortsat udvikles.

9. Socialpolitikken
Oprydningsarbejdet på det sociale område fortsættes, ud fra de målsætninger som Socialreformkommissionen og Kommunalreformkommissionen har fremsat. For de målsætninger, som Landstinget har godkendt, skal der snarest skabes et lov- og forordningsgrundlag, i samarbejde med kommunerne.

10. Sundhed og forebyggelse
Sundhedsområdets organisation skal løbende evalueres for at skabe en forhøjet regionsmæssig sygehussikring i Syd-, Vest- og Nordgrønland.

Endvidere skal Sundhedsvæsenets ansvar og pligter revurderes, inklusive tandplejeområdet, med rationalisering, omkostningsreduktion og et forbedret serviceniveau som udgangspunkt.

Paarisa skal være befolkningens samarbejdsorgan på forebyggelsesområdet. Paarisa skal have en klar målsætning, være resultatorienteret og ikke kun fungere som et rådgivende organ.

11. Anlæg af landingsbaner
Anlæggelse af landingsbaner skal gennemføres i henhold til Landstingets tidligere beslutninger. Anlæggelse af en atlantlufthavn i Nuuk skal undersøges i samarbejde med Nuuk Kommunalbestyrelse, og gennemføres såfremt det kan sikres, at dette kan implementeres uden negative følger for gennemførelse af de øvrige lufthavnsanlæg.

12. Miljø og brug af levende ressourcer
Parternes overordnede mål indenfor naturbeskyttelse at bevare Grønlands særegne natur og at sikre en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer.

Naturen og de levende ressourcer skal beskyttes og bevares, så de kommende generationer kan ta den samme gavn og glæde af naturen, som vi har i dag. l det lys er det landsstyrets mål at gennemføre en revision af naturfredningslovgivningen, en overordnet planlægning af naturanvendelse uden for bebyggede områder samt at udbygge Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut i takt med de behov, der er for forskning og rådgivning om naturen og anvendelsen at de levende ressourcer.

13. Råstoffer
Undersøgelserne af de mineraler og råstoffer som kan udnyttes til gavn for landet skal med stor seriøsitet fortsættes, på grundlag af den indgåede aftale som træder i kraft d. 1. januar 1998.

Landets råstoffer og andre ikke-levende ressourcer skal præsenteres på den bedst mulige måde overfor omverdenen, da disse konstituerer nogle af vort lands fremtidige indtægtskilder.

Parterne er enige om, at enhver råstofsudvinding til havs og til lands skal ske i henhold til de i landet eksisterende love, i overensstemmelse med og med respekt for internationale love og konventioner.

14. Energiområdet
Indenfor energiområdet, skal udviklingsmulighederne med hensyn til brug af vandkraft i byer og bygder forbedres, og udvides hvor dette kan lade sig gøre på en fornuftig og forsvarlig måde. Endvidere skal der banes vej for en fornuftig brug af sol- og vindenergi, af enkelte familier, virksomheder osv.

15. Turisme
Med hensyn til turisme skal det præciseres, at Landsstyrekoalitionen agter at fortsætte med at arbejde for en fortsat udvikling af turismeerhvervet, ikke mindst gennem et tættere koordination af centrale og kommunale initiativer indenfor turismen.

Uddannelse af turistguider, øvrige uddannelser indenfor turismeerhvervet og planlægning skal fortsætte, også i samarbejde med private interessanter på området.