Koalitionsaftale mellem Atassut og Siumut

Endvidere er den nye Landsstyrekoalition enige om, at når Selvstyrekommissionen færdiggør sit arbejde, at man vurderer en eventuel etablering af et Landsstyreområde for det videre arbejde for et selvstændigt Grønland

Lørdag d. 15. december 2001
Atassut  
Siumut  
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Landsstyrekoalitionsaftalen
Parterne indgår aftale om Landsstyrekoalition, gældende for den resterende del af Landstingets nuværende valgperiode.

Den nye Landsstyrekoalition skal gennem en politisk forståelse fungere i resten af valgperioden, og dette skal være grundlaget for samarbejdet i Landsstyret og i Landstinget.

Den nye Landsstyrekoalition har som mål, at Grønland styrker sin medvirken i det globale samarbejde, og bliver mere synlig i den globale verdensorden. Med hensyn til EU skal det igangværende arbejde videreføres med grundlag i den nye OLT-aftale, herunder eksempelvis mulighederne i OLT indenfor forskning, miljø, uddannelse samt Grønlands strukturelle udvikling.

Endvidere er den nye Landsstyrekoalition enige om, at når Selvstyrekommissionen færdiggør sit arbejde, at man vurderer en eventuel etablering af et Landsstyreområde for det videre arbejde for et selvstændigt Grønland.

Endvidere er den nye Landsstyrekoalition enige om at gennemføre følgende tiltag i resten af valgperioden:

1. Landstingets og Landsstyrets vederlag
Der skal forelægges en ændringsforslag til det nye vederlagslov for Landstinget og Landsstyret under den førstkommende Landstingssamling, således at man vender tilbage til den gamle vederlagslov for Landstinget og Landsstyret.

Det nye Landsstyre nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et nyt forslag til vederlagslov for Landstinget og Landsstyret, der forelægges til behandling senest under Landstingets efterårssamling 2002.

2. Fiskeri
Med henblik på en tilpasning af det kystnære fiskeri, hellefiske- og rejefiskeriet, til en rentabelt erhverv er den nye Landsstyrekoalition enige om at videreføre arbejdet. Herunder indgår forbedringen af jollefiskernes indhandlingsmuligheder.

Fordi den nye Landsstyrekoalition lægger vægt på udviklingen af fiskeriet foreslås en etablering af en "udviklingsselskab for fiskeriet", og at dette snarest udformes i samarbejde med KNAPK og APK.

Reformarbejdet omkring ESU skal gennemføres. De offentliges tilskudsordninger ved overgang til et nyt rentabel fiskeri tilpasset til fiskeriets kapacitet reformeres.

3. Sælskindspriser
For at opnå bedre forhold for familier, der alene ernærer sig ved fangst, skal nye tiltag igangsættes, eksempelvis ved hurtigst muligt at indføre en ny prisordning for sælskind og ved at finde alternative afsætningsmuligheder for fangererhvervets produkter.

4. Royal Greenland A/S og Nuka A/S
Da bestyrelse, ledelse og Landsstyre har fælles ansvar for de hjemmestyreejede selskaber aftales der med henblik på en ny eentydig ordning en ny ansvarsfordeling mellem Royal Greenland og Nuka A/S.

I forbindelse med nyordningen af Nuka A/S er Landsstyrekoalitionen endvidere enige om at arbejdet med at flytte Nuka A/S* hovedkontor til Maniitsoq gennemføres.

5. Regionaludvikling
En regional udvikling har sin grundlag i at vi skal være bedre til udnyttelsen af de levende og ikke-levende ressourcer, herunder at vi skal være bedre til at forvalte de menneskelige ressourcer. En udvikling med udgangspunkt i regionerne skal udmøntes: I forbindelse med en ændring af samfundets strukturer Ved at skabe grundlag for en udvikling af en selvbærende erhvervsliv Ved at skabe grundlag for en udvikling af velfærdet, og skabe en mere ligelig fordeling i regionernei denne forbindelse skal ovennævnte gennemføres gennem KANUKOKAs og Landsstyrets aftale om større kommunalt samarbejde i regionerne Der etableres en registreringssystem om levevilkårene i bygder og erhvervenes udviklingsmuligheder der tager hensyn til princippielle krav. Under hensynet til princippielle krav skal beskyttelsen af børn og unge kraftigt vægtes Med henblik på en bredere regionsudvikling er den nye Landsstyrekoalition enige om en fornyet vurdering af anlægsprojekterne. Endvidere skal det undersøges om der til regionale kommunale samarbejder kan uddelederes et større ansvar for anlægsmidlerne Med henblik på en fleksibel administration af kommunernes erhvervsmuligheder er den nye Landsstyrekoalition enige om at lovgivningen om kommunernes erhvervsstøtte skal revideres

6. Bolig
Med henblik på at rette op på dobbeltadministrationen samt serviceringen af de offentlige er den nye Landsstyrekoalition enige om at organiseringen af A/S Boligselskabet INI skal underkastes en nærmere undersøgelse.

Huslejereformen og herunder boligsikringsordningen skal tages op til fornyet vurdering under Landstingets forårssamling 2002.

7. De studerende
Landsstyrekoalitionen vil gennem en særskilt planlægning forbedre de studerendes bolig- og daglige vilkår, bl.a. ved at renovere de eksisterende kollegier.

8. Trafik
Den igangværende arbejde om prisnedsættelser på lufttrafikken skal fortsættes, herunder ved fuld udnyttelse af landingsbaneanlæggelserne og ved et samordnet planlægning med søtrafikken.

9. Atuarfitsialak
Den nye Landsstyrekoalition er enige om at planen om gennemførelsen af Atuarfitsialak videreføres, i tæt samarbejde med elever, forældre, lærere og kommunerne under planlægningen.

10. Ledelsen af de hjemmestyreejede virksomheder
Den nye Landsstyrekoalition er enige om at det skal tilstræbes at de hjemmestyrejede selskaber skal ledes af folk med en stor kendskab til de grønlandske forhold.

Det skal gennem kurser og efteruddannelser på den bedste måde banes vej for at hjemmehørende på arbejdspladserne i større grad bliver prioriteret som ledere og ansatte. I Grønlands Hjemmestyre, kommunerne, de offentliges serviceorganer, de offentligt ejede virksomheder, skal der indføres en ny ordning ved ansættelser og efteruddannelser gældende for alle, der er tilpasset samfundets udvikling.

11. Sundhedsvæsenet
Det nye Landsstyre er enige om at videreføre reformarbejdet inden for sundhedsvæsenet.

Endvidere er Det nye Landsstyre enige om øge tiltag for at reducere ventelisterne indenfor sundhedsvæsenet.

12. De ældres vilkår
Med henblik på at lette vilkåre for de ældre er den nye Landsstyrekoalition enige om at der gennemføres en reform på området.