Revisionsprotokolatet, der fældede Jens Lyberth

Vi har af personaledirektoratet fået oplyst, at sådanne udbetalinger er uhjemlede, dels på grund af, at tjenestemænd ikke kan modtage andre vederlag i tjeneste og dels fordi retsgrundlaget ikke er tilstede i form af en godkendt kontrakt. Udbetalingerne er efter vor opfattelse i strid med tjenestemandsloven.

Fredag d. 6. juni 1997
Deloitte og Touche
Emnekreds: Aviser, radio og TV.

Indholdsfortegnelse:
REVISIONSPROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKAB 1996
1. REVISION AF ÅRSREGNSKABET
2. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET
3. ØVRIGE OPLYSNINGER
4. ERKLÆRING


Under Landstingets forårssamling blev det endeligt klart i en bredere kreds, at der gennem længere tid har været alvorlige problemer med blandt andet økonomistyringen i KNR - Grønlands Radio og TV.
Der skulle et uventet underskud på 7,3 millioner kroner og et belastende revisionsprotokolat til, før vejen kunne ryddes for en opretning af tingenes skæve gang. Direktør Jens Lyberth og vicedirektør Niels Pavia Lynge valgte at søge deres afsked.


Her i Atagu er alvorlige påtaler i protokolatet fremhævet med grønt,
mens direkte ulovligheder og aftalebrud er fremhævet med rødt.
Deloitte & Touche

/Kalaallit Nunaata Radioa (KNR)


REVISIONSPROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKAB 1996
INDHOLDSFORTEGNELSE
 1. Revision af årsregnskabet
  1. Årsregnskabet
  2. Revisionens omfang og udførelse
  3. Særlige forhold
 2. Kommentarer til årsregnskabet
  1. Resultatopgørelsen
  2. Radio- og TV-distribution
 3. Øvrige oplysninger
  1. Engangsvederlag mv.
  2. Ledelsens regnskabserklæring
  3. Bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale
 4. Erklæring1. REVISION AF ÅRSREGNSKABET
Årets resultat - 4. 870. 399 kr.
Aktiver i alt 1. 114.456 kr.
Egenkapital - 12.274.751 kr.


1.1 Årsregnskabet
Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1996 for Kalaallit Nunaata Radioa (KNR). Regnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

1.2 Revisionens omfang og udførelse
Det er revisionens formål at kontrollere, at regnskabet opfylder de i lovgivningen m.v. stillede krav til regnskabsaflæggelsen.

Revisionen har i overensstemmelse med god revisionsskik hovedsageligt omfattet de regnskabsposter og de dele af virksomhedens registreringssystemer og forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl eller mangler er størst.

Ved revisionen af årsregnskabet har vi overbevist os om, at aktiverne er til stede, at de tilhører virksomheden, og at de er forsvarligt værdiansat. Vi har endvidere overbevist os om, at samtlige de gældsposter og øvrige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser m.v., der påhviler virksomheden. er medtaget og forsvarligt værdiansat, samt at regnskabsposterne er periodiseret og korrekt præsenteret i årsregnskabet.

Vi har foretaget en helhedsvurdering af årsregnskabet, hvilket har resulteret i, at vi i vor påtegning har taget forbehold for den fortsatte drift, samt givet supplerende oplysninger. Vi henviser til afsnit 1.3, hvor vi nærmere har redegjort for indholdet i vor påtegning, Det er herefter vor opfattelse. at oplysningerne i årsberetningen, noter og revisionspåtegning m.v. giver tilstrækkelig supplerende information til. at virksomhedens økonomiske udvikling kan bedømmes på grundlag af regnskabet.

Herudover har vi indhentet en ledelseserklæring til bekræftelse af en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, herunder eventualforpligtelser.

1.3 Særlige forhold
Årets resultat blev et underskud på 4,9 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 2.4 mio.kr. På indtægtssiden blev der realiseret ca. 232 t.kr. mere end budgetteret, mens der på udgiftssiden har været en overskridelse på 7,9 mio.kr. i forhold til budgettet. Det er særligt lønninger og fremmede tjenesteydelser, hvor der har været store overskridelser. I afsnit 2 har vi opstillet en mere specificeret afvigelsesforklaring.

Underskuddet på 4,9 mio.kr. betyder, at KNR stadig har likviditetsproblemer, på trods af, at Hjemmestyret i 1996 har ydet et lån på 5 mio. kr. KNR har således været tvunget til at foretage et bevilget overtræk på driftskontoen i Nuna Bank på 1.760 t.kr., hvilket er en forøgelse på 1.308 t.kr. i forhold til udgangen af 1995.

Driften for 1997 er foreløbigt budgetteret til et underskud på 146 t.kr. Der er således ikke udsigt til, at likviditetssituationen forbedres i 1997.

Det er endvidere vor opfattelse, at budgettet for 1997 er optimistisk, idet der er budgetteret med indtægtsforøgelser fra reklamer mv. på ca. 1,8 mio.kr. mens der på udgiftssiden excl. køb af nyanlæg og maskiner/materialer budgetteres med besparelser på ca. 2,2 mio.kr.

Enhver overskridelse af budgettet i negativ retning vil ligeledes betyde en negativ likviditetsvirkning. Det skal i den forbindelse holdes for øje, at KNR's egenkapital ved udgangen af 1996 er negativ med 12,7 mio.kr., hvilket svarer til ca. 24% af næste års bevilling fra Hjemmestyret. Det må på den baggrund forudses, at grænsen for kreditgivning er nået.

I forbindelse med gennemgang af budgettet har vi bemærket, at der ikke udarbejdes et egentligt likviditetsbudget, der viser udviklingen i likviditeten hen over året. Særligt på baggrund af KNR's likviditetsproblemer bør der snarest udarbejdes periodeopdelte likviditetsbudgetter samt foretages løbende opfølgning herpå.

Direktionslønninger

Som nævnt i vort protokollat af 10. oktober 1996 har de to direktører opsagt deres tjenestemandsstillinger, for at overgå til individuelle tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Vi har af personaledirektoratet fået oplyst, at en række forhold i disse kontrakter ikke kan godkendes, og at ansættelsesgrundlaget efter 01.09.96 er ubekendt for Personaledirektoratet.

Uagtet at de nye individuelle kontrakter endnu ikke er godkendte, er der udbetalt løn efter disse kontrakters ordlyd. Det vil sige, at lønnen er reguleret i perioden fra 01.09.95 til 01.09.96 med henholdsvis 359 t.kr. og 273 t.kr., som er udbetalt og udgiftsført i 1996.

Vi har af personaledirektoratet fået oplyst, at sådanne udbetalinger er uhjemlede, dels på grund af, at tjenestemænd ikke kan modtage andre vederlag i tjeneste og dels fordi retsgrundlaget ikke er tilstede i form af en godkendt kontrakt. Udbetalingerne er efter vor opfattelse i strid med tjenestemandsloven.

Det er vor opfattelse, at forholdet har en sådan karakter, at det skal oplyses i vor revisionspåtegning.

Distributionsbevillinger

Der er indtægtsført 400 t.kr. under andre driftsindtægter, som vedrører "honorar" for administration af distributionsbevillingerne. Beløbet er tilsvarende udgiftsført på bevillingerne til distribution. Det er KNR's opfattelse, at distributionsbevillingerne kan belastes med dette beløb, idet der på et tidligt tidspunkt i et forslag til ændringer til finansloven har været anført, "..ligesom nødvendige administrationsomkostninger er indregnet.". Denne tekst er dog ikke anført i hverken forslag til finanslov, finanslov eller senere tillægsbevillinger.

Vi har forespurgt KIIP om hjemlen til at anvende 400 t.kr. af distributionsbevillingerne til administration. Det er deres klare opfattelse, at der ikke er hjemmel hertil, idet ovenfor nævnte tekst ikke er nævnt i hverken forslag til finanslov, finanslov eller senere tillægsbevillinger.

Det er således vor opfattelse, at KNR ikke har overholdt finansloven på dette punkt, at årets resultat herved er forbedret med 400 t.kr., ligesom gælden til Hjemmestyret er formindsket med et tilsvarende beløb.

Det er ligeledes vor opfattelse, at forholde. har en sådan karakter, at det skal oplyses i vor revisionspåtegning.

På baggrund af ovenstående, har vi forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:

"Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1996 for KNR.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Supplerende oplysning

Den daglige ledelse har modtaget vederlag fra KNR, hvoraf en væsentlig del er udbetalt i henhold til ansættelsesvilkår, der ikke er godkendt af personaledirektoratet. Beløbet er udgiftsført i årsregnskabet.

KNR har uden hjemmel i Finansloven henført 400 t.kr. fra de særlige bevillinger til. TV- og radiodistribution, og indtægtsført dette under andre indtægter. Derved fremtræder årets resultat forbedret med 400 t.kr. og gælden til Hjemmestyret formindsket tilsvarende.

Forbehold

Ledelsen har valgt at aflægge årsregnskabet med fortsat drift for øje. Efter vor opfattelse er dette betinget af, at der tilføres KNR den nødvendige likviditet samtidig med, at der sker en væsentlig forbedring af driftsresultaterne. Det foreløbige budget for 1997 udviser et underskud.

Konklusion

Det er vor opfattelse at Landsstyret skal tage stilling til de ovennævnte supplerende oplysninger, ligesom der skal ske en refinansiering af virksomheden.

Udover ovennævnte forhold er det vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen og i overensstemmelse med regler og anerkendt regnskabspraksis gældende for offentlige virksomheder under Grønlands Hjemmestyre, og at det giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat.

2. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET


2.1 Resultatopgørelsen
Vi har bl.a. foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning med tidligere år og budgettet.

Til belysning af budgettet for 1996, det realiserede resultat i 1996 og budget for 1997, har vi opstillet nedenstående.

Tekst
Budget
96
Realiseret
96

Afvigelse

i %
Budget
97
Afv. til
real. 96

i %
Indtægter ved reklamer mv. 4.500 5.486 986 22% 7.635 2.149 39%
Andre indtægter 1.700 1.346 -354 -21% 950 -396 -29%
Landskassetilskud 46.569 46.549 0 0% 52.235 5.666 12%
Samlede indtægter 52.769 53.401 632 1% 60.820 7.419 14%
Lønninger 28.788 31.362 2.574 9% 30.331 -1.032 -3%
Lønafhængige omkostninger 2.201 2.139 -62 -3% 2.530 391 18%
Honorarer 2.594 3.698 1.104 43% 3.316 -382 -10%
Ansætt./fratræd./frirejser 900 1.751 851 95% 1.400 -351 -20%
Kursusudgifter 100 282 182 182% 525 243 86%
Administrativ drift 1.171 1.912 741 63% 1.476 -436 -23%
Repræsentation 40 78 38 95% 65 -13 -17%
Køb af maskiner/materialer 2.645 3.403 758 29% 1.740 -1.663 -49%
Køb/rep.af radiohus 800 683 -117 -15% 200 -483 -71%
Nyanlæg 1997 . . . . 6.550 6.550 .
Reparation og vedligehold 850 962 112 13% 1.025 63 7%
Drift af lokaler og biler 3.205 3.050 -155 -5% 3.453 403 13%
Fremmede tjenesteydelser 7.086 8.954 1.868 26% 8.355 -1.054 -12%
Finansielle poster 5 -2 -7 -148% 455 457 258%
Samlede udgifter 50.385 58.272 7.887 16% 60.966 2.694 5%
Resultat 2.384 -4.870 - 7.254 . -146 4.724 .
Budget/realiseret 1996

Udgangspunktet er det oprindelige budget for 1996.

På reklameindtægter har meddelelser bidraget med ca. 343 t.kr. mere end budgetteret. Levende reklamer og skiltereklamer under et har bidraget med ca. 789 t.kr. mere end budgetteret. Tekst-TV har derimod givet 167 t.kr. mindre end budgettet. TV-bingo var oprindeligt ikke budgetteret, og gav et samlet resultat på 20 t.kr.

Afvigelsen på andre indtægter skyldes primært, at bygdebåndordningen gav ca. 307 t.kr. mindre end budgetteret.

På udgiftssiden har der stort set været overskridelser på samtlige poster.

Den samlede overskridelse på ca. 7,9 mio.kr. svarer til en afvigelse på 16% i forhold til budgettet.

Den største overskridelse er sket på lønninger med ca. 2,6 mio.kr. hvilket svarer til ca. 10 fuldtidsstillinger. Ved en sammenligning med de realiserede lønninger i 1995 er der tilsvarende et merforbrug på ca. 2 mio. kr. At lønudgifterne overskrider budgettet skyldes imidlertid ikke, at man har valgt at gøre mindre brug af honorarlønnede til fordel for flere fastansættelser, idet der på honorarer er sket en budgetoverskridelse på ca. 1,1 mio.kr.

Budget 1997

På indtægtssiden budgetteres med indtægtsstigning udover landskassetilskuddet på ca., 1,8 mio. kr. Fra 1995 til 1996 blev der realiseret en samlet stigning på ca. 1,4 mio. kr. Efter vor opfattelse er det optimistisk at budgettere med en større stigningstakt fra 1996 til 1997 end der faktisk blev realiseret fra 1995 til 1996.

På udgiftssiden budgetteres med en samlet stigning på nyanlæg og køb af maskiner mv. på 4.887 t.kr. hvilket er lidt mindre end den forhøjede bevilling fra Hjemmestyret på 5 mio.kr. Når der ses bort fra køb af maskiner/materialer og nyanlæg, budgetteres der med samlede besparelser på 2.193 t.kr., hvoraf største besparelse i forhold til realiseret i 1996 er på lønninger mv. med ca. 1.032 t.kr.

Vi er bekendte med, at ledelsen i øjeblikket arbejder med en række tiltag, som skal medvirke til budgettets gennemførelse.

2.2 Radio- og TV-distribution
Fra 1996 har KIIP præciseret. at der ikke kan ske henlæggelse af eventuel regnskabsmæssigt overskud på radio- og TV-distribution til forbrug i det følgende finansår. Et mindreforbrug i forhold til bevillingen skal således tilbagebetales fra og med finanslovsåret 1996.

I 1996 har der været et mindreforbrug for TV- og radiodistributionen på henholdsvis 594 t.kr. og 699 t.kr., som er opført som mellemværende med Grønlands Hjemmestyre.

3. ØVRIGE OPLYSNINGER


3.1 Engangsvederlag mv.
I forlængelse af vort protokollat af 10. oktober 1996 har vi forespurgt personaledirektoratet om hjemmelsforholdet til at udbetale engangsvederlag mv.

Vi har i den forbindelse fået oplyst, at den årelange praksis for, at KNR godkender engangsvederlag, forudsætter at KNR følger de gældende regler, herunder cirkulære 6/89 om engangsvederlag mv. Det fremgår af dette cirkulære, at en række konkrete forhold alle skal være opfyldte, for at kunne indstilles til engangsvederlag

Det fremgår endvidere af dette cirkulære, at "tjenestemænd i lønramme 37 eller derover anses for via deres løn at få dækket al merarbejde." Den administrerende direktør var indtil opsigelsen af tjenestemandsstillingen ansat i lønramme 37, og således ikke berettiget til engangsvederlag.

Opgørelsesmetoden til beregning af engangsvederlag skal efter personaledirektoratets opfattelse opgøres på timebasis, idet engangsvederlaget maksimalt kan udgøre summen af overarbejdstimer med fradrag af timer svarende til rådighedstillæget, ganget med en timefaktor.

KNR's anvendelse af konsulentvederlag til egne ansatte kan som hovedregel ikke finde sted, med mindre der er tale om opgaver, der klart ligger uden for stillingsbeskrivelsen, eksempelvis en teknikkers medvirken i et TV-program. Derimod vil teknikers undervisning i brug af teknisk udstyr ikke være så langt uden for vedkommendes stillingsbeskrivelse, at der kan være tale om konsulenthonorar, ligesom en afdelingsleders deltagelse i udarbejdelse af regnskabsinstrukser ikke vil være berettiget til honorar. Begge situationer har faktisk fundet sted.

Vi skal anbefale at KNR i højere grad rådfører sig med personaledirektoratet om, hvilke muligheder der er inden for gældende regler, således at udbetaling af såvel engangsvederlag og konsulenthonorarer følger disse.

3.2 Ledelsens regnskabserklæring
Direktionen har i en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 1996 overfor os blandt andet erklæret,
 • at virksomhedens aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsregnskabet oplyste,
 • at der ikke pr. statusdagen er rejst retssager, skattesager eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af virksomhedens økonomiske stilling ud over de i årsregnskabet oplyste,
 • at der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til virksomhedens forhold er tilstrækkelige til
 • at dække virksomhedens eventuelle skadessituationer, og
 • at der efter statustidspunktet ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af virksomhedens økonomiske stilling, som ikke er kommet til udtryk i årsregnskabet.


3.3 Bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale
Det er vor opfattelse, at virksomheden på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.

4. ERKLÆRING
Med henvisning til den af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedte erklæringsbekendtgørelse skal vi erklære:
 • at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, og
 • at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.
Nuuk, den 10. marts 1997

DELOITTE & TOUCHE
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

B. Lolk Nielsen
statsautoriseret revisor