Handicapkonti bilag 1 - Dokumentoversigt i skematisk form

Det der nu sker på det områder, er at vi tager overforbruget i 1998, som en regnskabsmæssig forklaring. Den bruger vi så som løftestang til en TB1 på forårssamlingen

Tirsdag d. 2. november 1999
Deloitte og Touche
Emnekreds: Etik, Politik.

Midlerne skal anvendes til vikarudgifter i forbindelse med afholdelse af kurser. Begrundelse for rokering er færre nedsendelser til Danmark og mindre udgifter pr. klient, end der var forventet ved budgetlægning for 1998     X      
6 24-07-98 DSAO fremsender anmodning til ØD om kommentarer vedrørende de økonomiske konsekvenser vedrørende kurser til støttepersoner.     X      
7 24-07-98 DSAO fremsender pr. fax til DSA-dk om, at der er tegn på overbudgettering på 3,6 mio. kr. på konto 30.13.10 for 1998. Det oplyses, at der rokeres 1,8 mio.kr. fra handicapforsog i Danmark til Handicapforsorg i Grønland i forbindelse med vikardækning ved afholdelse af kurser. DSAO påtager sig ansvaret, hvis det mod forventning skulle vise sig, at udgifterne i 1998 overstiger 78.800 t.kr.     X      
8 27-07-98 ØD indstiller til Landsstyret, at rokering på 1,8 mio.kr. godkendes.     X      
9 27-07-98 DSA-dk fremsender pr. fax til DSAO, at man ikke kan se tegn på overbudgettering på 3,6 mio.kr. for 1998. DSA-dk har dog ikke noget klart overblik pga. ferieafholdelse. DSA-dk vil ultimo august fremkomme med et overblik over forventet forbrug i 1998.     X      
10 05-08-98 Landsstyre godkender oplæg til rokering, og beslutter at sende sagen til Finansudvalget til godkendelse     X      
11 27-08-98 Finansudvalg godkender rokeringen.     X      
12 31-08-98 Forslag til brev til Finansudvalget med redegørelse om de to punkter, der er forudsætningen for Finansudvalgets godkendelse af rokeringen.     X      
13 31-08-98 Fax fra DSA-dk til DSAO. Budgetbehov for 1998 opgøres til 84.400 t.kr., hvorfor der bør søges tillægsbevilling på 3,8 mio.     X      
14 10-09-98 DSA-dk udarbejder et notat på baggrund af telefonsamtale med DSAO.
DSA-dk har noteret at DSAO ikke kan komme med en TB2 ansøgning på 5,6 mio. kr. (rokering på 1,8 mio.kr. + DSA-dk opgørelse på 3,8 mio.kr.), da Finansudvalget netop har godkendt en omrokering på 1,8 mio.kr.
"Direktoratet vil fremsætte ændringsforslag til TB2/98 mellem l. og 2. behandling om 5,6 mio.kr, begrundet i nye oplysninger".
    X      
15 17-09-98 Oplæg til Landsstyret om forslag til TB2/98. Forslaget indeholder den af finansudvalget godkendte rokering på 1.792 t.kr.     X      
16 ingen
dato
DSAO udarbejder ændringsforslag til FL99, hvor der søges 3,5 mio.kr. til konto 30.13.10. Begrundelse er nye oplysninger, der viser at udgifterne pr. person er steget.       X    
17 25-09-98 ØD modtager ændringsforslag til FL99.       X    
18 06-10-98 ØD udarbejder oplæg til Landsstyret vedrørende ændringsforslaget til 2. behandling af FL99:
Fællesudgifter for handicapinst. 30.13.12 -2.127.000
Tilskud til beskyttede boenheder 30.13.06 -773.000
Handicapforsorg i Grønland 30.13.08 -200.000
Handicapkurser 30.13.11 -400.000
    3.500.000
Handicapforsorg i Danmark 30.13.10 3.500.000
Ændringsforslaget består i en rokering på 3,5 mio.kr. fra handicapområderne i Grønland til handicapforsorgen i Danmark. Endvidere er der medtaget tilsvarende rokeringer for overslagsårene, bortset fra handicapkurserne.
      X    
19 12-10-98 Landsstyremøde om 2.behandling af FL99. Punktet udskydes til næste møde 13-10-1998.       X    
20 12-10-98 Landsstyremedlemmet foranlediger, at rokering vedrørende FL99 udgår. Se punkt 7 i brev af. 25-10-1999 vedrørende Revisionsudvalgets betænkning       X    
21 12-10-98 ØD udarbejder et korrigeret skema vedrørende tekniske ændringsforslag til ændringsforslag til 2. behandling af FL99. Af skemaet fremgår det "Ændringen består i, at visse rokeringer på handicapområdet udgår". Ændringsforslaget om rokering af 3,5 mio.kr. udgår herved af FFL99.       X    
22 13-10-98 Landsstyremøde, der godkender ændringsforslag ti12.behandling af oplæg til FL99, hvor rokering ikke indgår.       X    
23 16-10-98 Oplæg til Landsstyre om ændringsforslag til 2. behandling af TB2/98.     X      
24 27-10-98 2. behandling af TB2/98.     X      
25 31-10-98 Landstinget godkender TB2/98 og FL99.     X X    
26 04-11-98 Mail fra DSAO til DSA-dk:
"Kort før det Landsstyremøde hvor bidragene skulle godkendes, opdagede vi i administrationen at Landsstyremedlemmet havde taget ændringsforslaget af igen. Det måtte vi jo tage til efterretning.
Landstingets bureau havde planlagt samlingen så "smart" at 2. behandlingen af TB2 kom efter 2. behandlingen af finansloven, derfor turde vi ikke sætte ændringsforslaget til TB2 på, når nu det til finansloven blev forkastet.
Det der nu sker på det områder, er at vi tager overforbruget i 1998, som en regnskabsmæssig forklaring. Den bruger vi så som løftestang til en TB1 på forårssamlingen."
    X X    
27 ingen
dato
DSAO’s budgetbidrag til TB1/99, hvor der ansøges om 9 mio.kr.         X  
28 TB1/99
1. beh.
Landsstyremedlemmet udtaler, at ansøgningen om 9 mio.kr. ekstra til 1999 blandt andet skyldes mere plejekrævende klienter og dermed dyrere klienter for Grønlands Hjemmestyre.         X  
29 12-05-99 DSAO udarbejder notat til Landsstyremedlemmet til brug for samråd omkring TB1/99 med Finansudvalget om, hvorledes forventningerne til 1999 var indarbejdet i FL99.         X  
30 12-05-99 DSAO udarbejder notat til ØD om budgetforudsætninger mv. for FL99.       X    
31 19-05-99 Referat af Finansudvalgets møde om forslag til TB1/99 på konto 30.13.10.         X  
32 31-05-99 ØD anmoder om redegørelse for forbruget på konto 30.13.10 for 1998 og 1999. X X X X X  
33 TB1/99
2. beh.
Finansudvalget fremsætter ønske om, at Landstingets udvalg til revision af behandling Landskassens regnskaber foretager en nøjere gennemgang af bevillingen til konto 30.13.10.         X  
34 02-07-99 Revisionsudvalget anmoder Landstingsmedlemmet om blandt andet en forklaring på grundlaget for en forhøjelse på 9 mio.kr. på TB1/99 samt en uddybning af, hvorfor udgiften ikke kunne forudses ved forslag til FL99.         X  
35 23-07-99 Landstingsmedlemmet fremsender brev til Revisionsudvalget med forklaringer vedrørende de stillede spørgsmål pr. 02-07-1999.           X
36 14-10-99 DSAO udarbejder et internt notat omkring handlingsforløbet vedrørende konto 30.13.10.           X
37 16-10-99 Landsstyremedlemmet og DSAO fremsender orientering til Landsstyret omkring handlingsforløbet vedrørende konto 30.13.10.           X
38 25-10-99 Landsstyremedlemmet fremsender brev til Landstingets formandsskab og Landstingets medlemmer vedrørende Revisionsudvalgets betænkning           X
DSAO : Direktoratet for Sociale Anliggender

DSA-dk : Direktoratet for Sociale Anliggender - Danmarkskontoret

ØD : Økonomidirektoratet